Specifický způsob odbavení cestujících a počet přepravených cestujících

ID projektu: TB0500MD011Projekt z programu: TAČR Beta

Popis projektu:
V rámci stávajícího nastavení využívaných technologií Specifického způsobu odbavení cestujících (SZO) lze nyní pouze náhodně a bez bližší vazby na reálnou přepravní situaci kontrolovat, jestli se všichni cestující odbavili dle pravidel pro SZO. Toto probíhá namátkovou kontrolou revizory daných dopravců nebo objednatelů, bez schopnosti efektivně cílit na tyto kontroly a bez možnosti přesněji vyčíslit jejich přínos. Je špatná informovanost o obsazenosti spoje, která je realizována pouze na základě terénních průzkumů provozovatelů s mírou podrobnosti informace pouze na úrovni počtu osob ve vlaku a počtu nastupujících a vystupujících bez možnosti určit, jak dlouhou trasu cestující realizoval. Dále v případě vzniku nehody není možné říci, kolik cestujících daná nehoda postihla. Univerzalita a vysoký stupeň penetrace mobilních telefonů nabízí o časoprostorovém chování společnosti a jeho vývoji jedinečný informační zdroj, který respektuje ochranu soukromí jednotlivců. 

Cílem projektu je vytvoření metodiky pro efektivní způsob využívání dostupných technologií, pomocí kterých lze sledovat počet cestujících přiřazených k vozidlu v daný čas pro danou trasu. Jedná se o  ekonomicky výhodný alternativní model kontroly přepravovaných osob ve spojích VHD (se specifickým způsobem odbavení cestujících) a zjišťování jejich počtu. 

Nové využití technologie zmenší deficit operativního rozhodovacího procesu spočívající v nedostupnosti, neaktuálnosti či nepřiměřené nákladnosti obstarání podkladů. Informace o využívání veřejné dopravy se SZO během celého roku, možnost kvalitnější sledovanosti dopravních proudů pro tento druh veřejné dopravy, a to jak z pohledu objemu cestujících, tak délky trvání cesty. Výstupy projektu umožní kvantifikovat celkovou přepravní poptávku a podíl, který uspokojuje veřejná doprava. Výstupy lze také použít pro lepší orentaci IZS při nehodě.

Projekt navazuje na projekt TB0500MD010 - Odbavení check in - check out cestujících.  Je součástí množiny projektů pro železniční dopravu: - ŽD-03 Modernizace ITS na železničních vozidlech a komunikační systémy včetně polohy , ŽD-02: Digitalizace přepravních dokumentů, dále navazuje na projekt TD03000452 Limity využití mobilních sítí ve statistických šetřeních ČSÚ a projekt Poskytnutí služeb cíleného výzkumu v oblasti průzkumu obsazení a návazné přepravy u vybraných vlakových spojů (2014).

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
I - zvýšení integrace dopravních módů
Podpoří národní službu/y ITS TIS-DG07 - Cestování kombinovanou dopravou
TMS-DG05 - Varování před nehodou a management nehod
Podpoří funkci/e ITS 4.1
6.1
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 8 - Podpora rozvoje standardizovaných systémů ITS pro železniční dopravu v rámci EU a podpora rozvoje standardizované výměny dat mezi provozovateli železniční infrastruktury a dopravci
Strategický cíl č. 6 - Podpora rozvoje společensky žádoucích technologií a služeb
Strategický cíl č. 5 - Rozvíjet systémy ITS harmonizovaným způsobem
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Rámcový specifický cíl č. 5.2
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
9.3 Opatření týkající se řízení dopravy
9.6 Systémová a průřezová opatření
Podpoří opatření AP ITS ČR 2O13 - Zajistit provázanost systémů o cestování veřejnou osobní dopravou s dispečerskými systémy dopravních společností zajišťujících veřejnou osobní dopravu v oblasti skutečného nasazení konkrétních typů vozidel na jednotlivé spoje, což má dopad zejména na problematiku prodeje jízdenek (lodních lístků i letenek), resp. na rezervační systémy.

6T8 - Vzájemně propojit v praxi elektronické odbavení cestujících ve veřejné osobní dopravě. Pro zajištění interoperability jednotlivých odbavovacích, informačních a řídících prvků ve veřejné osobní dopravě je potřeba standardizovat komunikaci mezi těmito prvky a to jak uvnitř vozidel, tak i s okolními systémy.

3T1 - Propojit dopravní informační systémy se systémy krizového řízení.
Související indikátory  AP ITS ČRZvýšení informovanosti účastníků dopravního provozu prostřednictvím ITS

DEPLOYMENT KPI EKSlužba výměny dat z DATEX II (nad službami)

FINANČNÍ KPI EKRoční provozní prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2016

Gestor finančního výdaje: Ministerstvo dopravy ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, celkový skutečný rozpočet   1 893 000  Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TB0500MD011
https://www.tacr.cz/dokums_raw/metodiky/TB0500MD011_metodika.pdf
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=50469

Kontakt koordinátora projektu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava - Poruba, Doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.