Výzkum podmínek a návrh opatření pro omezení počtu a zmírnění následků neoprávněných vstupů chodců do prostoru dráhy

ID projektu:  TA04030327Projekt z programu: TAČR Alfa
Projekt z výzvy: STA02014TA04

Popis projektu:
Cílem projektu je získat znalosti o vztahu mezi protiprávním jednáním chodců a cyklistů (nelegálními vstupy do kolejiště) a charakteristikami lokalit, kde k tomuto jednání dochází. 
Opatření budou využita k definici účinných opatření, jejichž aplikací se míra nelegálních vstupů do kolejiště i počet a následky střetů chodců s drážními vozidly sníží. 

V projektu bude vyvinuto zařízení varující chodce (případně cyklisty) před vstupem do nebezpečného pásma dráhy. Do souboru opatření budou patřit jak jednoduché stavební úpravy a fyzické zábrany, tak značení a inovativní signalizace pro chodce a cyklisty, případně vzdělávací opatření. Předpokládáme rovněž podporu drobných legislativních změn, které by usnadnily kontrolu a postih protiprávního jednání.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Podpoří národní službu/y ITS0 TMS-DG05 - Varování před nehodou a management nehod
Podpoří funkci/e ITS 3.7
Podpoří informace/data Statická data
Podpoří přenosy Zdroje dat
Podpoří prioritní zónu/zóny -
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 3 - Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Věcný specifický cíl č. 3.5
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.6 Systémová a průřezová opatření
Podpoří opatření AP ITS ČR 6T20 - Kromě budování přejezdových zabezpečovacích zařízení podporovat rozvoj spolupracujících varovných informačních systémů pro informování účastníků silničního provozu v reálném čase o pohybu drážních vozidel blížících se železničnímu přejezdu, a to jak prostřednictvím proměnné dopravní značky, tak prostřednictvím personální nebo vozidlové navigace. V souvislosti s vozidlovou a personální navigací je třeba zdůraznit, že se jedná o podpůrné varovné informační systémy, které z hlediska požadavků kladených na zabezpečovací zařízení nejsou spolehlivé ani bezpečné. Z tohoto důvodu, pokud by zmíněná zařízení byla uváděna do provozu a nesplňovala by přísné bezpečnostní a spolehlivostní požadavky, bude nezbytné spustit informační kampaň BESIP určenou řidičům, že při vjezdu na železniční přejezd se nemohou spoléhat pouze na informace z vozidlové nebo personální navigace, protože se jedná o doplňkový systém, který nenahrazuje zabezpečovací zařízení.
Související indikátory
AP ITS ČRVybavenost železniční infrastruktury systémy ITS

BENEFIT KPI EK
Změny v počtu a závažnosti nehod

Harmonogram realizace: 2014-2017

Gestor finančního výdaje: Technologická agentura ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet, celkový plánovaný rozpočet   2 508 000 Kč

Zdroje informací: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TA04030327
https://starfos.tacr.cz/cs/project/TA04030327

Kontakt koordinátora projektu:Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno,  Mgr. Pavlína Skládaná