Automatizovaný komplexní informační systém pro vzdálené řízení krizových situací v železniční dopravě s důrazem na kritickou infrastrukturu

ID projektu:  VG20122015070Projekt z programu: Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010-2015
Projekt z výzvy: SMV02012BV002 - Program bezpečnostního výzkumu 2

Popis projektu:
Při výběru a zpracování typových ohrožení se vychází z myšlenky, že železnice, jako ucelený systém, se skládá z jednotlivých tratí. Tratě jsou tedy hlavním předmětem zkoumání při zjišťování typových ohrožení. Tratě je nutné si označit (nejlépe číslem například podle jízdního řádu, nebo přesněji podle čísla traťového, případně dílčího úseku a rozdílné úseky vymezovat podle zásad staničení) a zjistit si jejich dílčí parametry. Při shodnosti dílčích parametrů lze tratě (jejich úseky) považovat za typové a zpracovávat pro ně jednotný popis ohrožení, který se v konkrétní situaci bude lišit pouze číslem a staničením. Obdobně, pokud se na typové trati vyskytuje 5 srovnatelných (typových) železničních stanic, pak postačí zpracovat typové ohrožení pouze pro jednu stanici. Toto typové ohrožení pak bude využitelné jako typové ohrožení pro ostatní srovnatelné stanice. Srovnáváním jednotlivých základních typů tratí podle stanovených kritérií (je-li shoda ve stanovených dílčích parametrech) lze počet typových ohrožení snižovat a tím zefektivnit přípravu plánů na řešení krizových situací.

Tato metodika byla vytvořena s cílem poskytnout krizovým manažerům zásadně novou metodiku krizového řízení. Metodiku dávající rámec pro proces automatizovaného a vzdáleného řešení krizových situací. Metodika umožní automatizované řízení činností prováděných různými, od sebe vzdálenými, subjekty krizového řízení.

Metodika obsahuje postupy jak pro přípravu na řešení krizových situací, tedy pro oblast plánování, tak postupy pro zvládání řešení krizových situací a to s využitím automatizované výměny dat mezi řídícími informačními systémy. Metodika se skládá z pěti částí. První dvě části se věnují zpracování typových ohrožení a postupů vyplývajících z obecných rizik. V prvních dvou částech metodika poukazuje na možnost vytvoření určitých šablon jak pro ohrožení, tak pro postupy, které usnadňují posouzení a ošetření skutečných rizik. Třetí část se zabývá postupy pro posouzení skutečných rizik. Výstupy z těchto postupů vytváří základ pro tvorbu efektivních opatření. Čtvrtá část se zabývá tvorbou opatření, tedy sad různých postupů, které umožňují automatizovanou a vzdálenou aktivaci plánu řešení. Poslední, pátá část, je věnována principům a postupům, které popisují přípravu a provedení automatizovaného  vzdáleného řešení krizových situací. Součástí metodiky je vzorový datový set, tedy soubor dat, obsahující kompletní šablony a vzory, které jsou v textu metodiky z důvodu velkého rozsahu pouze naznačeny.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací  
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturoub) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
Podpoří národní službu/y ITS TMS-DG05 - Varování před nehodou a management nehod
Podpoří funkci/e ITS 6.1
Podpoří informace/data Dynamická data
DATEX  II
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny -
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 3 - Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Věcný specifický cíl č. 3.7
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
9.3 Opatření týkající se řízení dopravy
Podpoří opatření AP ITS ČR
2O7 -  Včasně varovat o vzniku nehodové události a zajistit včasnou a adekvátní reakci k záchraně lidského života. Bude poskytnuta včasná a komplexní informační podpora v případě mimořádných událostí a nehod vyžadujících zásah IZS. Pro včasnou aktivaci záchranných složek bude zajištěn tok informací nezbytných pro záchranu života a zdraví účastníků dopravní nehody. Dále bude zajištěna prevence před dalšími nehodami rychlým odstranění překážek a obnovením provozu, a to přednostně na páteřní silniční síti.

2O9 - Připravit funkční propojení ITS s informačními médii a v době krizových situací využívat k informování účastníků dopravy (řidič, cestující, občan) odpovídajících informačních kanálů, kterými systémy ITS disponují.

 
3T1 - Propojit dopravní informační systémy se systémy krizového řízení.
Související indikátory  DEPLOYMNT KPI EKVarování před nehodou a management nehod (Incident management)

FINANČNÍ KPI EKRoční investiční prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2012-2015

Gestor finančního výdaje: Ministerstvo vnitra ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné zdroje, celkový skutečný rozpočet   25 357 000  Kč

Zdroje informací: https://anakan.cz/soubory/kisdis/metodika-krizoveho-rizeni.pdf#page=77&zoom=100,0,94
https://starfos.tacr.cz/cs/project/VG20122015070

Kontakt koordinátora projektu:ANAKAN s.r.o., Petržilkova 2565/23, 158 00 Praha, Ing Radan Kasal