SIDAS - Systém inteligentní detekce a signalizace kolizních stavů pro zvýšení traťové bezpečnosti

ID projektu:  FV10396Projekt z programu: FV - TRIO (2016 - 2022)

Popis projektu:
Cílem projektu je zlepšit bezpečnost provozu na železničních tratích a to především ve smyslu zabezpečení železničních přejezdů. Projekt vyvine prevenční detekční systém, který s velkou mírou jistoty dokáže určit, zda situace na konkrétním přejezdu hrozí kolizí. V případě, že hrozba kolize bude reálná, bude vyvolán poplach a zároveň odeslán automatický signál k zastavení vlaku. 

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Podpoří národní službu/y ITS0 TMS-DG05 - Varování před nehodou a management nehod
Podpoří funkci/e ITS -
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Přenosové sítě
Zdroje dat
Podpoří prioritní zónu/zóny -
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 3 - Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu
Strategický cíl č. 6 - Podpora rozvoje společensky žádoucích technologií a služeb
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Věcný specifický cíl č. 3.5
Podpoří návazné/á opatření AP ITS ČR Návazné opatření 6
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.6 Systémová a průřezová opatření
9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
Podpoří opatření AP ITS ČR 6T19 -  Podpora rozvoje a budování „inteligentních“ zařízení na železničních přejezdech, která přizpůsobí začátek výstrahy signalizačních zařízení rychlosti drážního vozidla blížícího se k přejezdu.

6T20 - Kromě budování přejezdových zabezpečovacích zařízení podporovat rozvoj spolupracujících varovných informačních systémů pro informování účastníků silničního provozu v reálném čase o pohybu drážních vozidel blížících se železničnímu přejezdu, a to jak prostřednictvím proměnné dopravní značky, tak prostřednictvím personální nebo vozidlové navigace. V souvislosti s vozidlovou a personální navigací je třeba zdůraznit, že se jedná o podpůrné varovné informační systémy, které z hlediska požadavků kladených na zabezpečovací zařízení nejsou spolehlivé ani bezpečné. Z tohoto důvodu, pokud by zmíněná zařízení byla uváděna do provozu a nesplňovala by přísné bezpečnostní a spolehlivostní požadavky, bude nezbytné spustit informační kampaň BESIP určenou řidičům, že při vjezdu na železniční přejezd se nemohou spoléhat pouze na informace z vozidlové nebo personální navigace, protože se jedná o doplňkový systém, který nenahrazuje zabezpečovací zařízení.
Související indikátory AP ITS ČRVybavenost železniční infrastruktury systémy ITS

DEPLOYMENT KPI EKVarování před nehodou a management nehod (Incident management)

BENEFIT KPI EKZměny v počtu a závažnosti nehod

FINANČNÍ KPI EKRoční investiční prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2016-2019

Gestor finančního výdaje: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet / spolufinancováno EU - OPPIK, celkový plánovaný rozpočet   18 376 000 Kč

Zdroje informací: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=FV10396
https://starfos.tacr.cz/cs/project/FV10396

Kontakt koordinátora projektu:CertiCon a.s., Ing. Petr Prášek Ph.D.