ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Synchronní mobilita

Název projektu německySynchrone Mobilität 

Popis projektu
Iniciativa "Synchronní mobilita" spočívá ve vytvoření prvního pilotního ITS-systému s komplexním zapojením automatizovaného a integrovaného řízení v městských oblastech za účasti průmyslu, výzkumu, politiky a správy v Sasku a oblasti Drážďan. Na rozdíl od veřejně známých terénních testů není projekt zaměřen na nahrazení řidiče automatizovanými jízdními funkcemi, ani na pouhé propojení vozidel navzájem nebo s infrastrukturou. Spíše by se měl převzít obrovský technologický rozvoj a potenciál v obou oblastech a využít jej pro komplexní automatizaci provozu v městských oblastech. To povede k efektivnějšímu využití stávajících dopravních infrastruktur, např. zvýšením průchodnosti v dopravní síti, zrychlením dopravních toků a dynamicky synchronizované veřejné dopravy. Vedle výrazně zlepšeného výkonu a bezpečnosti stávajících dopravních infrastruktur tento přístup otevírá značný potenciál pro snížení emisí CO2 a znečišťujících látek z dopravy.

Hodnocení skutečné situace v Německu
Vývoj inteligentních dopravních systémů (ITS) a zejména automatizované a integrované jízdní funkce je v současné době veden v Německu a i mezinárodně s vysokou intenzitou. Pilotní projekty pro autonomní vozidla dokumentují oznámení  spolkové vlády o uvolnění prvních dálničních úseků pro testování automatizovaných jízdních funkcí nebo jsou vytvářeny tematicky zaměřené výzkumné oblasti v tradičních průmyslových a vědeckých zónách.  Technologický vývoj a potenciál v obou oblastech by měl být spíše využíván pro komplexní automatizaci provozu v městských oblastech. To povede k efektivnějšímu využití stávajících dopravních infrastruktur, např. zvýšením průchodnosti v dopravní síti, zrychlením dopravních toků a dynamicky synchronizované dopravy ve veřejné dopravě.
Nutné požadavky:
 • Přizpůsobení vnitrostátních a mezinárodních právních rámců pro automatizované řízení.

Východiska a ovlivňující faktory
EFA 2014-II; Systém řízení dopravy VAMOS Dresden; Elektromobilita ve spojení s: ENMOVER, e-city-routing, EmiD; CECC;

Stávající projekty:
 • REMAS - systém řízení zdrojů pro vysoce automatizovanou městskou dopravu
 • SYNCAR - Synchronizovaná automatizovaná jízda v městských oblastech

Cíle:
 • Identifikace a vybavení koridorů IVS s technologií V2X a nových mobilních komunikačních technologií
 • Výstavba zkušebních a testovacích polí pro automatizované jízdní funkce
 • Vývoj a testování automatických a integrovaných jízdních funkcí v IAD, jakož i souvisejících služeb v městském prostředí
 • Rozvoj funkcí pro koordinované a kooperativní jízdy v městském prostředí
 • Vývoj vysoce automatizovaných, intermodálních systémů řízení městského provozu

Očekávané účinky:
 • Bezpečnost silniční dopravy
Bezpečnost provozu se zvyšuje automatizací jízdy, jakož i nový způsob výměny informací mezi účastníky silničního provozu a dopravními technologiemi souvisejícími s infrastrukturou.
 • Výkonnost
Zvýšení intenzity dopravy (počet vozidel za hodinu) prostřednictvím koordinovaných a kooperativních jízd, jakož i koordinovaná kontrola provozu a světelného signálu v MIV a ve veřejné dopravě zvýší efektivitu stávající infrastruktury městské dopravy. Tím, že se zabrání zastavení a zkrácení délky kongesce u SSZ semaforu, jsou minimalizovány ztráty na cestách a zlepšuje se dopravní tok.
 • Environmentální aspekt
Lepší koordinace dopravního chování mezi vozidly, lepší informace o záměrech ostatních účastníků silničního provozu a koordinovaná kontrola provozu a silničního provozu mohou výrazně snížit emise CO2, znečišťující látky a hluk z dopravy a snížit energetické nároky.

Výsledky 
 • Vybudování městských testovacích koridorů V2X v městských oblastech
 • Systém řízení zdrojů pro průběžné zajištění zdrojů
 • Referenční systém ITS-komunikace s heterogenními technologiemi (např. WLAN-11p, mobilní rozhlas)
 • Další rozvinuté funkce vozidel pro automatizované řízení v síti městských oblastí
 • Nové asistenční funkce pro neautomatizovaná vozidla, mj. také pro veřejnou dopravu a užitková vozidla, stejně jako pro cyklodopravu
 • Pokročilé komponenty a funkce na straně infrastruktury
 • Automatizace nabíjení elektrovozidel
 • Přenosové protokoly pro nový obsah zpráv
 • Zvýšením účinnosti stávající dopravní infrastruktury lze snížit ekonomickou ztrátu způsobenou kongescemi

Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU
 • a)
 • b)
 • ​c)
Odpovědnost  Sächsische Energieagentur – SAENA GmbH 
Zúčastněné strany Úastníci: průmysl, KMU, věda a výzkum
Ostatní účastníci činitelé ovlivňující úspěch akce
Svobodná země Sasko, Státní úřad pro silniční výstavbu a dopravu, Společnost pro dopravu a inženýrství LiSt mbH, Město Drážďany, Sponzor: BMWi, BMVI, Saská rozvojová banka
Financování Podpora dle pravidel federálních ministerstev BMWi a BMVI
Harmonogram
 • Vývoj systému řízení zdrojů pro kontinuální sdílení zdrojů (například testovacích vozidel, vývojových a simulačních nástrojů, jakož i specifikace a data) a činnosti pro vývoj, testování a provoz aplikací ITS všech relevantních aktérů
 • Vývoj řešení pro prediktivní automatizované řízení v kooperativní koordinaci s ostatními účastníky silničního provozu a SSZ
 • Vývoj referenčního systému pro ITS komunikaci s heterogenními technologiemi (např. WLAN-11p, mobilní rozhlas)
 • Vývoj celkového systému pro podporu vysoce automatizovaných a konvenčních vozidel ve vnitřních oblastech měst, který pomáhá předcházet vzájemným rušením a rozdílným informacím
 • Vývoj zkušebních stojanů a tratí pro kvazidynamické a dynamické testování vysoce automatizovaných jízdních funkcí
 • Výstavba testovacích polí a V2X-koridorů v městských oblastech s různými strukturálními a provozními aspekty, které umožňují testování zkušebních jízd se širokou škálou reálných scénářů
 • Vybavení zkušebních vozidel
 • Provádění komplexnějších městských jízdních manévrů, včetně veřejné dopravy a užitkových vozidel aj.
 • Zahrnutí předměstského prostoru (například B170 / Bannewitz)
 • 2017: Výstavba zkušebních uzlů V2X a zahájení zkušebních jízd
 • 2018: Zahájení demonstrace komplexních městských jízdních manévrů
 • 2019: Koridory V2X s generacemi nové technologie
 • 2020: Pilotní systém ITS dostupný pro vysoce automatizované městské dopravní toky