ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Dopravní systém


Dopravní systém se sestává z následujících komponent:
  • dopravní infrastruktury neboli stavebních a dalších opatření umožňujících pohyb dopravních prostředků s cílem dopravit osoby či zboží z místa A do místa B, napříč jednotlivými druhy dopravy,
  • dopravních prostředků neboli technických zařízení umožňujících dopravu osob či zboží z místa A do místa B,
  • organizace a řízení dopravy, tedy procesů pracujících s dopravními prostředky a dopravní infrastrukturou tak, aby doprava osob a zboží mezi dvěma body byla optimální.

Rozvoj dopravního systému reaguje na rozvoj společnosti a ta na něj klade prostřednictvím uživatelů stále větší požadavky. Nároky na kvalitu poskytovaných služeb, ekonomickou efektivnost, snižování energetické náročnosti, optimalizaci dopravních a přepravních procesů, eliminaci škodlivých vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí a také potřeba zastavit globální klimatické změny jsou nyní podstatně vyšší, než tomu bylo dříve. Navíc musí být dopravní systém schopen reagovat na změny, které rozvoj ekonomiky, rozrůstání sídelních oblastí, měnící se životní potřeby lidí a informatizace společnosti přinášejí.

Moderní dopravní systém musí být založen na multimodálním a intermodálním přístupu. Jednotlivé druhy dopravy se musejí rozvíjet tak, aby z pohledu uživatelů tvořily jeden spolupracující celek. Dopravní infrastruktura i vozidla musí být v technickém stavu a kvalitě odpovídající potřebám 21. století. Dopravní systém musí být také provozován bezpečným způsobem, být připraven na mimořádné události a mít schopnost čelit bezpečnostním hrozbám, vyplývajícím z protiprávního jednání. Pohyb vozidel, osob a věcí po dopravní cestě je potřeba velmi dobře organizovat. Důležitou vlastností dopravního systému z tohoto úhlu pohledu je organizační a technická interoperabilita mezi jednotlivými částmi dopravního systému a také návaznost provozních postupů.