ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Multimediální informační systém pro vlaky na bázi SOA

ID projektu:  FR-TI4/500Projekt z programu: TIP
Projekt z výzvy: SMPO2012/01 - TIP 4

Popis projektu:
Komplexní řídicí a komunikační systémy skupiny UniControls používají zejména výrobci kolejových vozidel, železniční dopravci a průmyslové společnosti v České republice i mimo ni. 

Cílem projektu je výzkum a vývoj multimediálního informačního systému pro vlaky, jeho návazností na další palubní systémy a integrace do informačního a dispečerského systému dopravce a manažera infrastruktury. Konkrétně šlo o novou generaci systému UNITRACK PIREDI navazující na dlouholetou tradici vývoje a výroby informačních systémů pro cestující a reflektující aktuální i budoucí rostoucí nároky cestujících na spolehlivost a komfort veřejné drážní dopravy a splnění z nich odvozených požadavků legislativy, provozovatelů vozidel a jejich výrobců.

Integrovaný systém služeb pro cestující pod názvem UNITRACK PIREDI v sobě zahrnuje a vzájemně propojuje několik tradičně samostatných subsystémů vlaku, jejichž vzájemné vazby přinášejí synergické efekty jak v užitné hodnotě pro cestující, tak v pořizovacích a provozních nákladech. V rámci těchto modernizovaných vozů ČD byl dodán integrovaný systém služeb pro cestující UNITRACK PIREDI, který se skládá z informačního systému pro cestující (PIS), systému hlasové komunikace (PAS), rezervačního systému (RES) a diagnostického systému (TELEDIAG). Systém vlakového rozhlasu UNITRACK PAS doplňuje stávající optické systémy o akustickou část, která ve spolupráci s UniControls tvoří kompletní systémové řešení informačního systému. Vlakový rozhlas umožňuje komplexní akustické informování cestujících. Kromě hlášení cestujícím zajišťuje i privátní komunikaci mezi členy palubního personálu a strojvedoucím. Zvukový signál je distribuován digitálně sítí Ethernet, analogově s využitím UIC kabelu nebo kombinací obou přenosových sítí.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Nařízení Komise (EU) č. 1273/2013 ze dne 6. prosince 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Podpoří národní službu/y ITS0 TIS-DG07 - Plánování řízení dopravy v dopravních koridorech a sítích
Podpoří funkci/e ITS 8.4
Podpoří informace/data -
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny -
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 8 - Podpora rozvoje standardizovaných systémů ITS pro železniční dopravu v rámci EU a podpora rozvoje standardizované výměny dat mezi provozovatli železniční infrastruktury a dopravci
Strategický cíl č. 6 - Podpora rozvoje společensky žádoucích technologií a služeb
Strategický cíl č. 5 - Rozvíjet systémy ITS harmonizovaným způsobem
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Rámcový specifický cíl č. 5.2
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.6 Systémová a průřezová opatření
9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
Podpoří opatření AP ITS ČR 6T7 -  VVytvoření postupů a sběr dat pro poskytování informací o provozních nepravidelnostech v železničním provozu pro cestující i železniční podniky, např. informace o mimořádném zavedení náhradní autobusové dopravy apod., a integrace těchto dat s NDIC.vyžadujících zásah IZS. Pro včasnou aktivaci záchranných složek bude zajištěn tok informací nezbytných pro záchranu života a zdraví účastníků dopravní nehody. Dále bude zajištěna prevence před dalšími nehodami rychlým odstranění překážek a obnovením provozu, a to přednostně na páteřní silniční síti.

2O15 - Hlášení změn a mimořádností v dopravě prostřednictvím rozhlasů v železničních stanicích, letištích rozhlasů, dále rozhlasů ve stanicích metra, zastávkách MHD s významnou frekvencí cestujících a terminálech veřejné osobní dopravy doplňovat o obsahově a stylově jednotné vizuální informace (signály), a to na nástupištích, v čekárnách i v dopravním prostředku.

2O17 -  Zabezpečit standardizaci rozhraní informačních vazeb
Související indikátory 
AP ITS ČRZvýšení informovanosti účastníků dopravního provozu prostřednictvím ITS 

DEPLOYMENT KPI EKDynamické informace pro cestující veřejné dopravě (relevantní pro službu Cestování kombinovanou dopravou)

FINANČNÍ KPI EKRoční investiční prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2012-2014

Gestor finančního výdaje: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné zdroje, celkový skutečný rozpočet   40 659 000  Kč

Zdroje informací: http://udrzbapodniku.cz/hlavni-menu/artykuly/artykul/article/unicontrols-se-podilela-na-jedne-z-nejvetsich-modernizaci-osobnich-vozu-cd-v-historii-tohot/
https://starfos.tacr.cz/cs/project/FR-TI4%2F500

Kontakt koordinátora projektu:UniControls, a. s., Křenická 2257/16, 100 00 Praha, Ing. Miloslav Adam