ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Koncept inteligentních měst v České republice

ID projektu: TB930MMR001Projekt z programu: TAČR Beta

Popis projektu:
Inteligentní město (Smart City, SC, chytré město) je jedním z konceptů uplatnění principů udržitelného rozvoje do organizace města, který se opírá o využití moderních technologií s cílem zlepšit kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných. Nejširší uplatnění tento koncept nalézá v oblasti energetiky a dále pak v oblasti dopravy, které lze efektivněji řešit nasazením vhodných informačních a komunikačních technologií (ICT). Koncept Smart City však nezahrnuje pouze dvě výše uvedené oblasti, lze jej aplikovat i na další, např. vodohospodářství, odpadové hospodářství, e-government či krizové řízení.

Účelem projektu je definovat koncept inteligentního města v kontextu ČR pro účely využití veřejnou správou a pro účely efektivního využití veřejných prostředků. Cílem je  stanovit Metodický postup pro realizaci konceptu Smart City v podmínkách ČR.

Metodika neslouží k hodnocení úrovně „inteligence“ města, ale k přípravě programových záměrů při zavádění SC konceptu. Skrze rámec inteligentního města sestávající z 16 komponent lze posoudit pokročilost a zaměření programů SC, zakládajících se na holistickém a integrovaném přístupu. Každá komponenta SC je doplněna o sadu indikátorů, které se jeví jako vhodné pro stanovení jejich závaznosti a důležitosti a zároveň i pro měřitelnost výsledků investic a nasazení SC konceptu. Metodika slouží k organizačnímu zajištění tvorby inteligentního města, ke specifikaci zapojení občanů do jednotlivých programů SC s využitím investic do infrastruktury města. Metodika následně uvádí i indikátory dopadu na občany skrze měřitelnou kvalitu života a propagaci města jako inteligentního města. Metodiku lze použít jak pro tvorbu jedné rámcové strategie SC, tak i jednotlivých dílčích oborově orientovaných strategií.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací -
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI -
Podpoří národní službu/y ITS TIS-DG07 - Cestování kombinovanou dopravou
TMS-DG07 - Plánování řízení dopravy v dopravních koridorech a sítích
Podpoří funkci/e ITS 1.1.2
Podpoří informace/data Nestrukturované informace
Podpoří přenosy -
Podpoří prioritní zónu/zóny -
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 1 - Efektnivní a inteligentní dopravní infrastruktura s kvalifikovaným personálem
Strategický cíl č. 5 - Rozvíjet systémy ITS harmonizovaným způsobem
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Rámcový specifický cíl č. 5.5
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.3 Opatření týkající se řízení dopravy
9.4 Opatření týkající se poskytování služeb
Podpoří opatření AP ITS ČR 3T5 -  Podpořit využívání dynamických multimodálních modelů dopravy pro ovlivňování dopravních proudů.
4T1 -  Pro výstavbu nových parkovacích míst požadovat integraci ITS senzorů a služeb.
Související indikátory  AP ITS ČRVybavenost silniční infrastruktury systémy ITS

DEPLOYMENT KPI EK
Preference VD (relevantní pro službu Dynamické řízení jízdních pruhů, a Plánování řízení dopravy v dopravních koridorech a sítích)
Proměnné řízení rychlosti

BENEFIT KPI EKZměna dopravního proudu
Změna v poměrném zastoupení jednotlivých druhů dopravy (Vztaženo k multimodalitě)

FINANČNÍ KPI EKRoční investiční prostředky do ITS absolutní
Roční provozní prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2014-2015

Gestor finančního výdaje: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, celkový skutečný rozpočet   825 000 Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TB930MMR001
https://www.tacr.cz/dokums_raw/metodiky/TB0100MD073_metodika.pdf

Kontakt koordinátora projektu:Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, Mgr. David Bárta