Integrované modelování využití území a dopravy

Název projektu anglickyIntegrated land use and transport modelling

Popis projektu
Rozhodnutí o investicích do dopravní infrastruktury se přijímají na základě výstupů dopravního modelu. Současné dopravní modely se však ve velké míře zaměřují na každodenní rozhodování na různých úrovních agregace a obecně používají makroekonomické projekce obyvatelstva, sídel a míst pro aktivity jako exogenní.
 
To znamená, že vztahy mezi populačními projekcemi, dlouhodobými rozhodnutími (např. umístění bydliště, umístění pracoviště, vlastnictví automobilu) a rozhodnutími o mobilitě (např. volba druhu dopravy a trasy) jsou ve své endogenní povaze obvykle ignorovány. Zejména behaviorální dimenze rozhodovacích procesů obyvatelstva nejsou v současnosti plně zohledněny.
 
Například vysoce přetížené městské sítě pravděpodobně ovlivňují volbu rezidenční lokality domácností a růst složení domácností pravděpodobně ovlivňuje jak rezidenční lokalizaci, tak účast na trhu práce a rozhodování o mobilitě. Výstupy modelů jsou postiženy nedostatkem spočívajícím v ignorování endogenní povahy těchto vztahů a jejich předpovědi jsou pravděpodobně nerealistické. To má důsledky pro alokaci zdrojů, plánovací prostředí a priority financování. Navíc vzhledem k budoucím řešením mobility, která pravděpodobně změní pojetí dojížďky, je ještě důležitější uvažovat o integrovanějších dynamických modelech.
 
Tento projekt bude probíhat po dobu tří let a bude se skládat ze tří vzájemně propojených etap:
  • Etapa 1 se bude zabývat sestavením znalostní základny zachycující nejlepší mezinárodní postupy, která bude sloužit jako podklad pro etapu 2.
  • V etapě 2 bude vytvořen integrovaný rámec pro modelování využití území a dopravy.
  • Etapa 3 bude spočívat v implementaci a zprovoznění prototypu modelu v kontextu SEQ.
 
Hlavním cílem tohoto projektu bude sestavit nový modelovací rámec, který bude schopen analyzovat a modelovat interakce mezi obyvatelstvem, využitím půdy a dopravou. Kontextem případové studie tohoto projektu je region jihovýchodního Queenslandu.
 
Cíle projektu
  • Podpořit plánování a navrhování budoucích dopravních sítí s novými službami a CAV.
  • Modely, které využívají nové zdroje dat a intermodální informace pro podporu sítí, plánování, navrhování infrastruktury a vývoj systémů řízení dopravy. Dva hlavní cíle projektu:
  • Definovat a pochopit vztahy mezi dostupností, náklady a cestovní dobou a jak tyto faktory ovlivňují volbu lidí, kde žijí, pracují a hledají možnosti vzdělávání.
  • Vyvinout rámec pro modelování demografických projekcí bytových jednotek, který zahrnuje klíčové faktory a vztahy stanovené ve výše uvedené první odrážce
 
Zařazení projektu:
 
Odpovědnost  Queensland Department of Transport and Main Roads
Zúčastněné strany University of Queensland
Financování Program iMOVE
Kontakt

https://imoveaustralia.com/project/integrated-land-use-transport-modelling/