ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Cestovní data – multimodální plánování cesty

Název projektu anglickyTravel Data – Multimodal Journey Planning​

Popis projektu
VINTRA CDB, jako národní přístupový bod (NAP) pro poskytování přístupu k cestovním a dopravním informacím, bude rozšířen o datový soubor dle přílohy I delegovaného nařízení 2017/1926. Za tímto účelem budou (2018) ve spolupráci se zúčastněnými stranami finalizována opatření pro poskytování dalších dat do NAP. Na tomto základě bude připraven akční plán na období do dokončení projektu.
Aktivita se skládá z následujících kroků:
 • vypracovat komplexní mapu zúčastněných stran a legálně potvrdit spolupráci s nimi s cílem dosáhnout cílů projektu
 • nastínit opatření pro přístupnost, výměnu a opětovné použití statických cestovních a dopravních dat dle harmonogramu popsaného v nařízení o přenesené pravomoci 2017/1926
 • kontrolovat provádění opatření

Činnost projektu se skládá z následujících kroků:
 • analýza datových souborů, struktur a zdrojů
 • vývoj požadavku na víceúčelové API
 • vývoj požadavků na validaci údajů, kontrolní algoritmy a pravidla
 • vývoj a implementace nástrojů pro ověřování kvality dat, školení uživatelů

Interakce statických dat VINTRA byla vyvinuta pomocí kódů a technologií, jako je Oracle Database, Java, ESRI ArcGIS atd. Pro výměnu dat s externími informačními systémy byla použita specifikace formátu GTFS. VINTRA je státní informační systém, ke kterému má přístup oprávněný uživatel prostřednictvím webového prohlížeče. Shromážděná data jako otevřená data jsou zveřejněna na webových stránkách http://www.visimarsrutai.lt/. VINTRA nemá integrované rozhraní pro výměnu dat s podobnými informačními systémy implementovanými v jiných zemích. Z tohoto technického důvodu v současné době (2018) neexistuje možnost poskytovat multimodální cestovní informační služby pro celou EU. Tato mezera je pro Litvu zásadní.

Jako první krok k integraci s multimodálními informačními službami o cestování v celé EU se plánuje zavádění opatření pro zajištění přístupu ke statickým datovým souborům o dopravě na úrovni NAP, jak je stanoveno v příloze 1 delegovaného nařízení 1926. Na základě podrobné analýzy národního datového modelu a požadavků technické specifikace datového modelu Transmodel pro integritu statických cestovních dat s normami a formáty přijatými v celé EU bude také navržen národní profil NeTEx; za účelem jeho dokončení budou vytvořeny činnosti mapování datových výměn ve spojení se společným evropským profilem.

Národní integrace dat do formátu NeTEx
Aby se usnadnila plánovaná integrace statických cestovních dat z národních norem a technických specifikací do NeTEx na úrovni NAP, bude provedena analýza požadavků na datový model Transmodel a technické otázky pro transformaci datového modelu.
Na základě analýzy budou zpracovány technické požadavky na transformaci stávajícího datového modelu do NeTExu. Technická specifikace bude zahrnovat požadavky na vývoj nástrojů pro mapování/překlad dat a jejich implementaci. Výsledky této činnosti poskytnou nezbytné předpoklady pro zahájení pilotního projektu rozvoje a finalizace národního profilu (založeného na základním datovém modelu Transmodel) ve spojení se společným evropským profilem.

Vypracování národního profilu zahrnuje tyto hlavní úkoly:
 • Rozhodnout, které datové prvky se mají poskytovat; například zastávky, trasy, spoje, jízdní řády, struktury jízdného atd. Závisí to na funkčním rozsahu systémů a případech použití pro výměnu dat.
 • Rozhodnout, jaké typy rámců verzí se mají použít k výměně dat. V mnoha případech má jediný typ rámce (např. TIMETABLE FRAME) všechny prvky potřebné pro funkci (protože rámce jsou vybrány pro seskupení souvisejících prvků). Někdy jsou však zapotřebí prvky z několika různých rámců; v tomto případě se KOMPOZITNÍ RÁMEC používá také k seskupení rámců do souvislé sady se společnými podmínkami platnosti a kompatibilními verzemi.
 • Vybrat obor názvů a identifikátory, které budou použit k identifikaci výskytů prvků jako jedinečných. NeTEx umožňuje deklarovat globálně jedinečný kontext pro každý identifikátor, ale je na implementátoru, aby za tímto účelem přidělil specifické domény a rozhodl sémantiku kódů v rámci jmenného prostoru.
 • Vybrat konkrétní atributy prvků, které musí, mohou nebo nemusí být přítomny (kromě atributů, které jsou povinné ve schématu NeTEx a musí být vždy přítomny).
 • Určit granularitu prvků v rámci. Při výstupu datových prvků v daném rámci má implementátor v některých případech stupeň volnosti k přesné organizaci prvků v rámci.
 • Určit úroveň verzí, které mají být vystaveny ve vyměňovaných datech. Všechny objekty NeTEx mohou obsahovat podrobné atributy verzování a datové atributy mohou být vystaveny ve formátu výměny, takže je import a export systémy mohou použít k efektivnímu zpracování změn.
 • Vybrat protokol, který se použije k výměně dokumentů XML NeTEx. Obsah dokumentu NeTEx je nezávislý na metodě použité k jeho přenosu a ve skutečnosti se může tento dokument lišit podle aplikace. Zainteresované strany používající NeTEx se budou muset rozhodnout, jakou metodu přenosu (protokol), chtějí použít, a také zajistit, aby šířka pásma a kapacita zpracování byly přiměřené předpokládanému obsahu dat a četnosti výměny.
Vypracování národního profilu vyžaduje podrobné znalosti normy NeTEx CEN/TS 16615 a základního referenčního modelu koncepčních dat Transmodel EN 12896. Proto bude národní pracovní skupina zahrnovat mezinárodní odborníky v oblasti vývoje norem NeTEx pro vývoj profilu.

Výsledky
V listopadu 2015 byl vyvinut nový pohodlný systém plánování tras. Elektronická služba pro vyhledávání a plánování tras je založena na Multimodálním plánovacím databázovém systému veřejné dopravy Multimodal Joumey (dále jako Vintra), který umožňuje rychle získat všechny potřebné informace, porovnat cestu veřejnou dopravou s cestami v soukromém autě, a tedy vybrat nejvhodnější (nejrychlejší, nejkratší nebo nejúspornější) alternativu.
Vintra je specifická, protože shromažďuje data o trasách různých druhů veřejné dopravy v Litvě (silniční, letecká, vodní a železniční). Při plánování nové trasy systém vybere nejrychlejší, nejúspornější nebo nejkratší trasu, vizualizuje trasu, zastávky, vypočítá jízdní dobu atd. Systém je přizpůsoben nejen pro počítače, ale i pro jiná mobilní zařízení (chytré telefony); cestující si proto bude moci prohlížet příslušné jízdní řády, mapy, jízdní řády vybrané zastávky, najít informace o konkrétním vozidle a jeho době příjezdu a odjezdu. Tento systém je k dispozici na adrese: http://www.visimarsrutai.lt/.

Hlavní funkce systému Vintra:
 • shromažďovat, zpracovávat, systematizovat údaje pro různé druhy veřejné dopravy a další související informace
 • na žádost tvořit a vizualizovat údaje o trase pro různé druhy veřejné dopravy a informace a porovnávat veřejnou dopravu s údaji o cestování autem na území Litevské republiky
 • hledat body trasy a umístit je na mapu
   
Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  LRA
Zúčastněné strany státní inspektorát silniční dopravy, sdružení obcí, zástupci největších dopravců meziměstské a dálkové dopravy, jako jsou TOKS, KAUTRA atd.
Harmonogram 2014 - 2018
Kontakt http://www.visimarsrutai.lt/