ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Zvýšení bezpečnosti železničního provozu na vedlejších tratích s využitím družicových systémů

ID projektu:  TB0200MD051
Projekt z programu: TAČR Beta


Popis projektu: V současné době nejsou některé, zejména regionální, tratě vybaveny traťovým zabezpečovacím zařízením. Trend rozvoje železniční zabezpečovací techniky lze shrnout do několika následujících bodů:
- zajištění interoperability systémů
- efektivita: nový systém musí přinést nové možností v úsporách trakční energie, V porovnání s klasickým systémem musí být schopen spolehlivější funkce s výrazně investičními i provozními náklady
- při přechodu na nový systém zabezpečovacího zařízení (migrační fáze) možnost zavádění nového systému po jednotlivých úrovních a po etapách, naprosto nezávisle na funkci stávajícího zabezpečovacího zařízení                          
- kompatibilita a bezpečná vazba mezi systémy: nový typ zabezpečovacího zařízení musí bit kompatibilní s ostatními systémy v nikoli bezpečné části tak, aby nedocházelo k plýtvání komunikačními kanály a zbytečnému zdvojování funkcí s tím, že nebude narušena bezpečnost

Cílem projektu je zhodnotit současný způsob řízení provozu na vedlejších (regionálních) tratích v České republice a navrhnout možná budoucí řešení:
-posoudit současný způsob řízení železničního provozu a zabezpečení jízd vlaků na těchto tratích
-navrhnout technické a organizační úpravy, směřující ke zvýšení bezpečnosti a zkrácení jízdních dob vlaků
-navržené řešení porovnat s úpravami, realizovanými na obdobných tratích v zahraničí a zahraniční zkušenosti kde je to vhodné
-vyhodnotit bezpečnostní i ekonomické přínosy řešení.

Cílem projektu je dále vyhodnotit přínos jednotlivých zařízení využívající kosmické technologie, dále je cílem specifikovat funkční vzorek systému/prototyp využívající kosmické technologie, včetně specifikace pro integraci kosmických zařízení spolu s pozemními a vyhodnotí se proveditelnost tohoto řešení pro zvýšení bezpečností na železničních přejezdech. V neposlední bude vyhodnocena proveditelnost tohoto řešení. Posouzení proveditelnosti nebude zahrnovat jen technické aspekty, ale bude také např. ekonomické a právní otázky, otázky certifikace a organizačního zajištění.  

Výstupy projektu: 1. Funkční vzorek GLDS -  Aplikačně specifický subsystém GLDS implementovaný ve dvou částech: mobilní část (značená GLDS_mb) a stacionární část (značená GLDS_st); přičemž tento subsystém je díky implementovaným algoritmům pro detekci a potlačení poruch v satelitním navigačním systému a přijímači schopen na základě hrubých GNSS dat generovat dostatečně přesný a bezpečný odhad polohy, rychlosti a času přijímače.
2. Provozní ověření aplikace Radiobloku pro vedlejší tratě v rámci projektu RegioSAT - Provozní demonstrace či ověření formou zkušebního či ověřovacího provozu aplikace Radiobloku pro vedlejší tratě verze RB1. Pro zkušební provoz nového systému bylo využito vhodné tratě, kde je systém Radioblok instalován. Bylo využito Měřicího vozu AŽD Praha vybaveného palubní částí systému RBA-10 z důvodu sdílení stávajících komponent vozidlové části systému RBA-10 pro nový systém RB1. Výsledky ověření zahrnují výsledky testů dle navržených testovacích scénářů. Byla demonstrována provozuschopnost, bezpečnost a další výkonnostní parametry poloprovozu.
3. Studie technické standardizace a parametrů RAMS aplikace Radiobloku pro vedlejší tratě

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Rozhodnutí Komise ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému  
Podpoří prioritní oblast EU
  • II.
  • IV.
Podpoří prioritní oblast ČR
  • C
  • L
Podpoří prioritní akci EU b)
Podpoří národní službu/y ITS DTX-DG01 
Podpoří funkci/e ITS 4.1
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny  
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 3
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Věcný specifický cíl č. 3.7
Podpoří návazné/á opatření AP ITS ČR Návazné opatření 6
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.6 Systémová a průřezová opatření
Podpoří opatření AP ITS ČR 6T21 -  Zvyšovat bezpečnost železničního provozu na regionálních tratích podporou rozvoje systémů bezpečné lokalizace vlaků s využitím GNSS, dále využití družicových systémů pro sledování polohy vlaku, komunikace s vlakem bezdrátovými přenosovými sítěmi, centralizovaného systému řízení s automatickou kontrolou povolení jízdy i rychlostního profilu. Tyto systémy by měly – pokud je to možné – využívat již existující infrastrukturní prvky, zabezpečovací zařízení, dopravní informační systémy a informační systémy pro cestující, GNSS.
Související indikátory indikátory  AP ITS ČR
  • Vybavenost železniční infrastruktury systémy ITS

FINANČNÍ KPI EK
  • Roční investiční prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2014 - 2016

Gestor finančního výdaje: Ministerstvo dopravy ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR,  celkový skutečný rozpočet   9 197 000  Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TB0200MD051
https://www.czechspaceportal.cz/files/files/ITS_new/Ostatn%C3%AD/Report%C3%A9r%20A%C5%BDD%20-%20RegioSAT.pdf

Kontakt koordinátora projektu:ŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10,  Ing. Michal Pavel, Ing. Karel Veselý