ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Zvýšení bezpečnosti vozidel při přepravě cestujících i nákladů na kritických bodech infrastruktury

ID projektu:  VG20122014085
Projekt z programu:  VG - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015 


Popis projektu:
Cílem projektu je zlepšení stávajícího stavu uplatněním moderních prostředků dopravní telematiky. Tím lze předcházet zbytečným střetům silničních a železničních vozidel na železničních přejezdech a tak výrazně snížit počet zraněných, mrtvých a objem společenských škod.

Železniční přejezd je kritickým místem železniční a silniční infrastruktury. Vedlejší přínos projektu je spojen s bezpečnosti přepravy nebezpečných nákladů výraznou prevencí případných nehod a jejich důsledků na železničních přejezdech ČR. Důsledky těchto nehod je nutno spatřovat ve vážném poškození životního prostředí, ale i ve ztrátách lidských životů.
Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací
 • Nařízení Komise (EU) 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „využití telematiky v osobní dopravě"  transevropského železničního systému
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o  rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
Podpoří prioritní oblast EU III.
Podpoří prioritní oblast ČR R
Podpoří prioritní akci EU  
Podpoří národní službu/y ITS0 TMS-DG05
Podpoří funkci/e ITS  
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy
 • Zdroje dat
 • Přenosové sítě
Podpoří prioritní zónu/zóny  
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR
 • Strategický cíl č. 6
 • Strategický cíl č. 3
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Věcný specifický cíl č. 3.5
Podpoří návazné/á opatření AP ITS ČR Návazné opatření 6
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.6 Systémová a průřezová opatření
Podpoří opatření AP ITS ČR
 • 6T19 -  Podpora rozvoje a budování „inteligentních“ zařízení na železničních přejezdech, která přizpůsobí začátek výstrahy signalizačních zařízení rychlosti drážního vozidla blížícího se k přejezdu.
 • 620 - Kromě budování přejezdových zabezpečovacích zařízení podporovat rozvoj spolupracujících varovných informačních systémů pro informování účastníků silničního provozu v reálném čase o pohybu drážních vozidel blížících se železničnímu přejezdu, a to jak prostřednictvím proměnné dopravní značky, tak prostřednictvím personální nebo vozidlové navigace. V souvislosti s vozidlovou a personální navigací je třeba zdůraznit, že se jedná o podpůrné varovné informační systémy, které z hlediska požadavků kladených na zabezpečovací zařízení nejsou spolehlivé ani bezpečné. Z tohoto důvodu, pokud by zmíněná zařízení byla uváděna do provozu a nesplňovala by přísné bezpečnostní a spolehlivostní požadavky, bude nezbytné spustit informační kampaň BESIP určenou řidičům, že při vjezdu na železniční přejezd se nemohou spoléhat pouze na informace z vozidlové nebo personální navigace, protože se jedná o doplňkový systém, který nenahrazuje zabezpečovací zařízení.
Související indikátory indikátory 
AP ITS ČR
 • Vybavenost železniční infrastruktury systémy ITS

DEPLOYMENT KPI EK
 • Varování před nehodou a management nehod (Incident management)

BENEFIT KPI EK
 • Změny v počtu a závažnosti nehod

Harmonogram realizace: 2012 - 2014

Gestor finančního výdaje: Ministerstvo vnitra ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet, neveřejné zdroje, celkový plánovaný rozpočet   28 734 000 Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/VG20122014085?query_code=7jsaaach6pwq

Kontakt koordinátora projektu:KPM CONSULT, a.s., Ing. František Kopecký, Ph.D.