ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Multimediální informační systém pro vlaky na bázi SOA

ID projektu:  FR-TI4/500
Projekt z programu: TIP
Projekt z výzvy: SMPO2012/01 - TIP 4

Popis projektu:Komplexní řídicí a komunikační systémy skupiny UniControls používají zejména výrobci kolejových vozidel, železniční dopravci a průmyslové společnosti v České republice i mimo ni. 

Cílem projektu je výzkum a vývoj multimediálního informačního systému pro vlaky, jeho návazností na další palubní systémy a integrace do informačního a dispečerského systému dopravce a manažera infrastruktury. Konkrétně šlo o novou generaci systému UNITRACK PIREDI navazující na dlouholetou tradici vývoje a výroby informačních systémů pro cestující a reflektující aktuální i budoucí rostoucí nároky cestujících na spolehlivost a komfort veřejné drážní dopravy a splnění z nich odvozených požadavků legislativy, provozovatelů vozidel a jejich výrobců.

Integrovaný systém služeb pro cestující pod názvem UNITRACK PIREDI v sobě zahrnuje a vzájemně propojuje několik tradičně samostatných subsystémů vlaku, jejichž vzájemné vazby přinášejí synergické efekty jak v užitné hodnotě pro cestující, tak v pořizovacích a provozních nákladech. V rámci těchto modernizovaných vozů ČD byl dodán integrovaný systém služeb pro cestující UNITRACK PIREDI, který se skládá z informačního systému pro cestující (PIS), systému hlasové komunikace (PAS), rezervačního systému (RES) a diagnostického systému (TELEDIAG). Systém vlakového rozhlasu UNITRACK PAS doplňuje stávající optické systémy o akustickou část, která ve spolupráci s UniControls tvoří kompletní systémové řešení informačního systému. Vlakový rozhlas umožňuje komplexní akustické informování cestujících. Kromě hlášení cestujícím zajišťuje i privátní komunikaci mezi členy palubního personálu a strojvedoucím. Zvukový signál je distribuován digitálně sítí Ethernet, analogově s využitím UIC kabelu nebo kombinací obou přenosových sítí.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Nařízení Komise (EU) č. 1273/2013 ze dne 6. prosince 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému
Podpoří prioritní oblast EU  
Podpoří prioritní oblast ČR I
Podpoří prioritní akci EU a)
Podpoří národní službu/y ITS0 TIS-DG07
Podpoří funkci/e ITS 8.4
Podpoří informace/data  
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny  
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR
  • Strategický cíl č. 8
  • Strategický cíl č. 6
  • Strategický cíl č. 5
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Rámcový specifický cíl č. 5.2
Podpoří návazné/á opatření AP ITS ČR
  • Návazné opatření 6
  • Návazné opatření 2
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR
  • 9.6 Systémová a průřezová opatření
  • 9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
Podpoří opatření AP ITS ČR 6T7 -  VVytvoření postupů a sběr dat pro poskytování informací o provozních nepravidelnostech v železničním provozu pro cestující i železniční podniky, např. informace o mimořádném zavedení náhradní autobusové dopravy apod., a integrace těchto dat s NDIC.vyžadujících zásah IZS. Pro včasnou aktivaci záchranných složek bude zajištěn tok informací nezbytných pro záchranu života a zdraví účastníků dopravní nehody. Dále bude zajištěna prevence před dalšími nehodami rychlým odstranění překážek a obnovením provozu, a to přednostně na páteřní silniční síti.
2O15 - Hlášení změn a mimořádností v dopravě prostřednictvím rozhlasů v železničních stanicích, letištích rozhlasů, dále rozhlasů ve stanicích metra, zastávkách MHD s významnou frekvencí cestujících a terminálech veřejné osobní dopravy doplňovat o obsahově a stylově jednotné vizuální informace (signály), a to na nástupištích, v čekárnách i v dopravním prostředku.
2O17 -  Zabezpečit standardizaci rozhraní informačních vazeb
Související indikátory indikátory 
AP ITS ČR
  • Zvýšení informovanosti účastníků dopravního provozu prostřednictvím ITS

DEPLOYMENT KPI EK
  • Dynamické informace pro cestující veřejné dopravě (relevantní pro službu Cestování kombinovanou dopravou)

FINANČNÍ KPI EK
  • Roční investiční prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2012 - 2014

Gestor finančního výdaje: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné zdroje, celkový skutečný rozpočet   40 659 000  Kč

Zdroje informací: http://udrzbapodniku.cz/hlavni-menu/artykuly/artykul/article/unicontrols-se-podilela-na-jedne-z-nejvetsich-modernizaci-osobnich-vozu-cd-v-historii-tohot/
https://starfos.tacr.cz/cs/project/FR-TI4%2F500

Kontakt koordinátora projektu:UniControls, a. s., Křenická 2257/16, 100 00 Praha, Ing. Miloslav Adam