ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Zvýšení bezpečnosti silničního provozu pomocí vozidlových spolupracujících systémů zajišťující komunikaci vozidla s ostatními vozidly nebo s inteligentní dopravní infrastrukturou - BaSIC

ID projektu:  TB0100MD073 
Projekt z programu: TAČR Beta
Projekt z výzvy: 

Popis projektu:V současnosti v České republice neexistuje závazný popis postupu zavádění inteligentních dopravních systémů/spolupracujících systémů, který by byl využitelný v praxi. Sice existují jisté strategické dokumenty, jako je INOTECH, či měly by na základě nové Dopravní politiky ČR vzniknout, zatím není jejich použití v praxi patrné. Dochází tak k situacím, kdy není sledována žádná dlouhodobá strategie, a nejsou pro nasazování těchto systémů voleny postupy, které by zajistily jejich provozuschopnost a efektivnost vynaložených prostředků. Aby veřejný sektor mohl, reprezentovaný správcem infrastruktury, potažmo konkrétním úředníkem, úspěšně zavádět nové technologie, je zapotřebí formálně popsat postup implementace spolupracujících systémů v prostředí České republiky, zejména na liniových komunikacích a v městských aglomeracích tak, aby sloužily uživatelům jako doporučený postup, který eliminuje hlavní rizika, plynoucí z plánování a implementace spolupracujících systémů.

V rámci řešení projektu byly definovány aktivity a navržen postup vedoucí k budoucímu úspěšnému zavádění kooperativních systémů v České republice. Součástí projektu bylo i praktické ověření navržených postupů v podobě pilotního provozu C-ITS systémů v reálných podmínkách, konkrétně na provozovaném úseku Pražského okruhu (silnice R1). Testovány byly jak scénáře pro komunikaci mezi vozidly navzájem, tak také pro komunikaci vozidla s inteligentní dopravní infrastrukturou. Veškeré poznatky pak byly převzaty Ministerstvem dopravy ČR do praxe prostřednictvím certifikované metodiky. Metodika pomůže orgánům státní správy se zaváděním spolupracujících systémů, které jsou velmi komplexní a vyžadují zcela zásadní pozornost během jejich přípravy i vlastního zavádění. Metodika nedává kompletní postup se všemi detaily, neboť by to vzhledem k rozsáhlosti a stavu normativních dokumentů nebylo možné, metodiku je tedy možné použít jako seznam aktivit, které by měly být provedeny při zavádění spolupracujících ITS na území ČR orgány státní správy, spolu s jejich popisem. Navíc určuje role a zodpovědnosti jednotlivých účastníků v celém procesu a pomáhá zorientovat se v rozsáhlé dokumentaci. Podstatou metodiky je stanovení 11 bodového seznamu kroků, které je třeba splnit při zavádění každé služby spolupracujících systémů a dále stanovení základních předpokladů pro zavedení komplexního rámce pro  spolupracující systémy v ČR, vycházející z analýzy současného přístupu k zavádění ITS systémů, platné legislativy a technických norem.

Přínos projektu je v tom, že jeho výstupem je metodika, která navrhnuje postup pro přípravu implementace kooperativních systémů, které budou splňovat následující parametry:
• Univerzální využitelnost,
• Přesnost,
• Aktuálnost,
• Dostupnost,
• Přijatelnost.

Využití této metodiky by mělo přinést úspory především díky řízenému a efektivnímu zavádění spolupracujících systémů, které budou vzájemně kompatibilní, navíc maximálně využívající již vybudovanou infrastrukturu a služby, např. zdroje dopravních dat atp.  Postupy, navržené v metodice, jsou ověřené v reálných podmínkách.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/78 ze dne 15. července 2016, kterým se stanoví administrativní ustanovení pro ES schválení typu motorových vozidel, pokud jde o jejich palubní systémy eCall využívající linku tísňového volání 112, a jednotné podmínky proprovádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/758 s ohledem na ochranu soukromí a údajů uživatelů těchto systémů 
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o  rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
 • ​Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 305/2013 ze dne 26. listopadu 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o harmonizované poskytování interoperabilní služby eCall v celé Unii
Podpoří prioritní oblast EU IV.
Podpoří prioritní oblast ČR
 • L
 • B
Podpoří prioritní akci EU  
Podpoří národní službu/y ITS v přípravě
Podpoří funkci/e ITS
 • 3.11
 • 6.2
 • 8.1.3
Podpoří informace/data
 • Dynamická data
 • DATEX II
Podpoří přenosy  
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR
 • Strategický cíl č. 3
 • Strategický cíl č. 5
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Rámcový specifický cíl č. 3.1
Rámcový specifický cíl č. 5.2
Podpoří návazné/á opatření AP ITS ČR Návazné opatření 6
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.6 Systémová a průřezová opatření
Podpoří opatření AP ITS ČR
 • 6V4 -  Realizovat přípravu pro zavádění kooperativních systémů ITS. Cíle kooperativních řešení se nyní zaměřují především na podporu prozíravého řízení a včasného odhalení nebezpečí a rizik, umožňující řidiči upravit rychlost vozidla tak, aby se zvýšila vzdálenost mezi vozidly. Toto je realizováno pomocí vozidlových a komunikačních systémů, které rozšiřují obzor řidičů a upozorňují na potenciálně nebezpečné situace před sebou. Hlavní očekávané aplikační oblasti kooperativních systémů jsou: - preference vozidel, - systémy včasného varování řidičů, - výměna dopravních informací mezi vozidly a infrastrukturními systémy, - podpora řidiče při zařazení do dopravních proudů, - autonomní řízení na specializované infrastruktuře, - podpora řidiče při jízdě přes železniční přejezd.
 • 6V2 - Zajistit aktivní účast na standardizaci a na vytváření podmínek pro certifikaci ITS systémů, což povede k zajištění správnosti funkce jednotlivých částí či celků systému a otevřenosti komunikace mezi jednotlivými moduly systému navzájem a současně s řídícím/informačním centrem. Současně bude zajištěna kompatibilita mezi jednotlivými verzemi HW/SW a tím využitelnosti systému v delším časovém období.
Související indikátory indikátory  AP ITS ČR
 • Snížení závažných následků zraněných osob v silničním provozu prostřednictvím ITS

DEPLOYMENT KPI EK
 • Služby a aplikace kooperativních ITS

BENEFIT KPI EK
 • Změny v počtu a závažnosti nehod

FINANČNÍ KPI EK
 • Roční investiční prostředky do ITS absolutní
 • Roční provozní prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2012 - 2013

Gestor finančního výdaje: Technologická agentura ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, celkový skutečný rozpočet   2 200 000 Kč

Zdroje informací: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=3282
https://www.tacr.cz/dokums_raw/metodiky/TB0100MD073_metodika.pdf
https://www.czechspaceportal.cz/4-sekce/veda-a-vyzkum/vybrane-aktuality-a-clanky-3/inteligentni-dopravni-systemy-v-akci---pilotni-testovani-projektu-basic.html

Kontakt koordinátora projektu:Sdružení INTENS - ČVUT, INTENS Corporation s.r.o.,  BB Centrum, budova BETA, Vyskočilova 1481/4, 142 00 Praha 4,  ČVUT v Praze, Konviktská 20, 110 00 Praha 1, Ing. Tomáš Stárek Ph.D., Ing. Martin Volný, Ing. Zdeněk Lokaj Ph.D., Ing. Petr Bureš Ph.D.