ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Zařízení pro záznam a vyhodnocování hustoty dopravního proudu v mezi křižovatkových úsecích k určení kongescí dopravního proudu

ID projektu:  TA02030616
Projekt z programu: TAČR Alfa
Projekt z výzvy: STA02012TA02

Popis projektu:
Dopravní kongesce je  významným problémem bezpečné dopravy. Vznik a průběh kongesce je stochastickým problémem a jeho řešení je možné pouze s využitím moderní optoelektronické a laserové technologie, která zabezpečí základní popisné kvantifikátory kongesce a umožní včasnou lokalizaci budoucího místa vzniku kongesce.

Cílem projektu  je navrhnout řešení, které  bude realizováno do podoby funkčního vzorku, jenž bude koncipován svými výstupy využitelnými i pro GPS.

Výsledkem projektu bude: 
1. SW modul vyhodnocení dopravní situace a sestavení regulačních opatření - Navržené zařízení bude vybaveno SW modulem pro vyhodnocení vstupních informací a sestavení souboru regulačních opatření,
2. Funkční vzorek optoelektronického zařízení pro vyhodnocování hustoty dopravního proudu v mezikřižovatkovém úseku - Stereoskopický kamerový systém doplněný SW pro vyhodnocení obrazu a převodníkem popisu dopravní techniky. Systém představuje využití optických prostředků použitelných za denního světla a v úsecích s dostatečným zorným polem.
3. Zařízení pro záznam a okamžité vyhodnocování hustot dopravního proudu v mezikřižovatkových úsecích k určení kongescí dopravního proudu - měřící ultrazvukové zařízení pro zachycení a rozlišení projíždějících vozidel. Zařízení využívá ultrazvukové sondy. Ve spojení s periferním zařízením jako je radar je zařízení schopné rozlišit délky projíždějících vozidel. Zařízení využívá regulovaný ultrazvukový paprsek s možností nastavení detekční zony a modulované frekvence. Zařízení je schpné zachytiti vozidla pohybující se do 180 km/hod. Součástí zařízení je modul přenosu dat a GPS pro automatické načtení souřadnic místa načtení.

Projekt přispěje k detekci hustoty dopravního proudu vozidel a tím bude základem pro řízení dopravy a omezení kongescí v silniční dopravě. Zařízení detekuje a archivuje každý průjezd vozidla a měření je tak objektivní a pravdivé Zařízení ukládá data do své vnitřní paměti, zpracovává je podle požadovaných parametrů a poskytuje v režimu ON-LINE. Kapacitní výkon je prakticky neomezený.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o  rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
 • Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Podpoří prioritní oblast EU I.
Podpoří prioritní oblast ČR
 • O
 • E
Podpoří prioritní akci EU b)
Podpoří národní službu/y ITS
 • TIS-DG02
 • TIS-DG03
Podpoří funkci/e ITS
 • 3.1
 • 8.1.2
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Zdroje dat
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR
 • Strategický cíl č. 2
 • Strategický cíl č. 1
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Věcný specifický cíl č. 2.1
Podpoří návazné/á opatření AP ITS ČR Návazné opatření 1
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.1 Opatření týkající se zdrojů dat a zajištění jejich přenosu a kvality
Podpoří opatření AP ITS ČR
 • 1T1 - Instalace detekčních bodů na dopravní síti, u silniční sítě pak jak na síti celostátního významu, tak v rámci důležitých městských aglomerací především ve vazbě na páteřní silniční síť TEN-T, včetně řešení odpovídající přenosové datové sítě.
 • 1T2 - Průběžně sbírat dostatečné množství vstupních dat popisujících chování dopravních proudů, ukládat je a analyzovat vývoj dopravního zatížení s cílem včasné prevence očekávaných kongescí.
Související indikátory indikátory  AP ITS ČR
 • Vybavenost silniční infrastruktury systémy ITS
BENEFIT KPI EK
 • Změny ve výskytu kongescí v úzkých hrdlech (v místech implementovaných ITS systémů)
FINANČNÍ KPI EK
 • Roční investiční prostředky do ITS absolutní
 • Roční provozní prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2012 - 2015

Gestor finančního výdaje: Technologická agentura ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné zdroje, celkový skutečný rozpočet  10 695 000 Kč

Zdroje informací: https://docplayer.cz/11189758-Intenzita-dopravy-na-komunikaci-i-7-kveten-2013-hodnovernost-tvrzeni-je-dana-hodnovernosti-dukazu.html
https://starfos.tacr.cz/cs/project/TA02030616

Kontakt koordinátora projektu:B&C Dopravní systémy s.r.o., Husova 517, 411 17 Libochovice, Pavel Beneš