ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Výzkum, návrh a pilotní ověření funkce integrovaného systému inteligentního parkování (ISIP)

ID projektu:  TA03030333Projekt z programu: TAČR Alfa
Projekt z výzvy: STA02013TA03

Popis projektu:Ingeligentní parkování se stává důležitou součástí konceptů chytrých měst. Města mají za cíl jednak  zvýšit atraktivitu jednotlivých městských částí, optimalizovat podíl přepravní práce ve městě a v neposlední řadě také snížit ekologickou zátěž jednotlivých městských částí. Plošná instalace systému chytrého parkování napomáhá ke snížení počtu vozidel dojíždějících do centra města a díky dohledu nad platební kázní města mohou ročně získat určitou částku do svých rozpočtů. Tyto postředky mohou být následně použity např. na podporu cyklistické dopravy ve městě.
V rámci projektu bude realizován výzkum, návrh a pilotní ověření funkce integrovaného systému inteligentního parkování (ISIP). ISIP umožní díky využití nástrojů a technologií dopravní telematiky komplexním způsobem implementovat strategie dopravy v klidu do městských aglomerací. Budou zcela automatizovány procesy související s managementem parkování ve městech zahrnující např. vyhrazené rezidentní zóny, parkovací domy, odstavná parkoviště atd. ISIP mj. povede k zvýšení efektivity výběru parkovného.

V rámci projektu byly zpracovány tyto výstupy:
1.  Front-end aplikace ISIP - funkční vzorek. Tento výsledek projektu je představován funkčním vzorkem palubního zařízení potřebného pro monitoring a vyhodnocení stavů vozidel při parkování. Jednotka je tvořena hardwarovým a také základním softwarovým prostředím umožňujícím nasazení SW vnitřní logiky. Funkční vzorek je založen na technologiích microPC, GSM/3G a GNSS.
2. Front-end aplikace ISIP - SW vnitřní logiky. Tento výsledek je představován softwarem, který na základě dat a informací vstupujících z funkčního vzorku palubní jednotky vyhodnocuje stavy vozidel ve vztahu k parkování. Jedná se o identifikaci zaparkování vozidla, apod. Výstupní informace jsou odeslány do centrálního systému k dalšímu zpracování.
3. Logika zpracování GNSS dat pro potřeby ISIP. Výsledek je představován softwarem, který na straně back-endu systému ISIP zpracovává a vyhodnocuje GNSS data získávaná z vozidel, resp. funkčního vzorku palubní jednotky. Klíčovou částí SW je algoritmus, který přiřazuje zaparkovaná vozidla do odpovídajících parkovacích zón/zařízení. Tyto algoritmy jsou založeny na teorii pravděpodobnosti a ostatních nástrojích matematického a statistického aparátu.
4. Výsledkem je komplexní softwarový modul, který v rámci systému ISIP zpracovává a vyhodnocuje obrazová data z detailových kamer (ANPR), doplňuje data ze sensorů pro lokalizaci (GPS, kompas) a snímky z přehledové kamery. Specifikum tohoto modulu spočívá valgoritmech vyvinutých pro potřeby rozpoznání registračních značek zaparkovaných automobilů na uliční síti (kolmé stání, šikmé stání, vodorovné stání).

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o  rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
 • Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Podpoří prioritní oblast EU I.
Podpoří prioritní oblast ČR
 • O
 • E
 • I
Podpoří prioritní akci EU b)
Podpoří národní službu/y ITS
 • TIS-DG07
 • TIS-DG02 
Podpoří funkci/e ITS
 • 1.1.2
 • 3.1
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR
 • Strategický cíl č. 2
 • Strategický cíl č. 1
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Rámcový specifický cíl č. 2.1:
Podpoří návazné/á opatření AP ITS ČR Návazné opatření 2
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
Podpoří opatření AP ITS ČR
 • 2O2 -  Na území důležitých městských aglomerací mající vazbu na významné kapacitní silnice TEN-T podporovat vlastníky silniční sítě při budování a vybavování této sítě základními prvky ITS pro sběr dat.
 • 2O5 -  Vytvořit datové rozhraní, které umožní (nediskriminačním způsobem) integrovat dostupná data o silničním provozu do mobilních aplikací a dalších informačních prostředků (např. navigace) třetích stran. Poskytovat informace řidičům přímo do přístrojů umístěných ve vozidle (s možností jejich filtrace podle potřeb řidiče) a vytvořit alternativní informační systém k pozemním telematickým prvkům umístěných na komunikacích.
Související indikátory indikátory  AP ITS ČR
 • Vybavenost silniční infrastruktury systémy ITS
 • Zvýšení informovanosti účastníků dopravního provozu prostřednictvím ITS


BENEFIT KPI EK
 • Změna ve variabilitě cestovních dob u silničního provozu
 • Změny ve výskytu kongescí v úzkých hrdlech (v místech implementovaných ITS systémů)

FINANČNÍ KPI EK
 • Roční investiční prostředky do ITS absolutní
 • Roční provozní prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2013 - 2015

Gestor finančního výdaje: Technologická agentura ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné zdroje, celkový skutečný rozpočet   9 767 000 Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TA03030333
http://isip.doprava-brno.cz/#/public/home

Kontakt koordinátora projektu:INTENS Corporation s.r.o., Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, Ing. Tomáš Stárek, Ph.D.