ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Využití návazných aplikací GNSS se zárukou bezpečnosti pro eliminaci bezpečnostních rizik při přepravě speciálních zásilek na různých částech a druzích dopravní infrastruktury a pro snížení ohrožení zdraví obyvatelstva

ID projektu:  VF20122013022
Projekt z programu: VF - Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015 


Popis projektu:Vytvoření koncepce informačního systému na bázi globálních systémů družicové navigace pro automatické sledování průběhu přepravy vysoce rizikových nebezpečných věcí, kdy v případě nehody nebo krizové situace budou složkám integrovaného záchranného systému (IZS) poskytnuty automatické informace pro rychlý, adekvátní a kvalifikovaný zásah, bude-li to s ohledem na ohrožení související s přepravou speciální zásilky - zejména zvlášť nebezpečné látky - nutné.

Vytvoření koncepce informačního systému, který umožní v případě nehody nebo krizové situace poskytovat složkám integrovaného záchranného systému (IZS) automatické informace pro rychlý, adekvátní a kvalifikovaný zásah, bude-li to s ohledem na ohrožení související s přepravou speciální zásilky - zejména zvlášť nebezpečné látky - nutné. Informace záchranným nebo bezpečnostním složkám budou obsahovat přesné a včasné varovné informace o druhu, množství a charakteristice přepravované speciální zásilky (např. vysoce nebezpečné věci). Návrh systému bude brát v úvahu jeho propojení s obdobnými mezinárodními systémy, navrhovanými nebo již provozovanými zejména v zemích EU a v USA. Součástí řešení bude pilotní testování navrženého systému využívající službu se zárukou bezpečnosti (SoL) systému EGNOS, GALILEO nebo GPS III (systémy GNSS), u níž by v souvislosti s požadavkem spolehlivosti kladeným na funkci systému a integritu přenášených informací mohly být ohroženy lidské životy. 

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Sdělení Komise KOM/2008/0886: Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v Evropě
Podpoří prioritní oblast EU III.
Podpoří prioritní oblast ČR
 • R
 • B
Podpoří prioritní akci EU c)
Podpoří národní službu/y ITS
 • TMS-DG05
Podpoří funkci/e ITS
 • 7.2
 • 6.1
Podpoří informace/data Statická data
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny  
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR
 • Strategický cíl č. 5
 • Strategický cíl č. 3
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR
 • Rámcový specifický cíl č. 5.6
 • Rámcový specifický cíl č. 3.2
Podpoří návazné/á opatření AP ITS ČR
 • Návazné opatření 6
 • Návazné opatření 2
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR
 • 9.6 Systémová a průřezová opatření
 • 9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
Podpoří opatření AP ITS ČR
 • 6T10 -  Při zavádění řešení využívající data o poloze vozidel ze systémů GNSS podporovat vybavování vozidel multikonstelačními přijímači s podporou GPS, Galileo i EGNOS (případně i GLONASS či Beidou) pro zajištění co nejlepší dostupnosti signálu a přesnosti určení polohy, včetně možnosti využití GBAS.
 • 2O7 - Včasně varovat o vzniku nehodové události a zajistit včasnou a adekvátní reakci k záchraně lidského života. Bude poskytnuta včasná a komplexní informační podpora v případě mimořádných událostí a nehod vyžadujících zásah IZS. Pro včasnou aktivaci záchranných složek bude zajištěn tok informací nezbytných pro záchranu života a zdraví účastníků dopravní nehody. Dále bude zajištěna prevence před dalšími nehodami rychlým odstranění překážek a obnovením provozu, a to přednostně na páteřní silniční síti.
Související indikátory indikátory  AP ITS ČR
 • Zavádění systému Galileo a EGNOS v podmínkách ČR
 • Zvýšení bezpečnosti při provozování silniční nákladní dopravy

DEPLOYMENT KPI EK
 • Varování před nehodou a management nehod (Incident management)

FINANČNÍ KPI EK
 • Roční investiční prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2012 - 2014

Gestor finančního výdaje: Ministerstvo vnitra ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, celkový skutečný rozpočet    4 990 000 Kč

Zdroje informací: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VF20122013022
https://starfos.tacr.cz/cs/project/VF20122013022
https://www.mvcr.cz/clanek/verejna-zakazka-vyuziti-navaznych-aplikaci-gnss.aspx

Kontakt koordinátora projektu:KPM CONSULT, a.s.