ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Telematické a informační prostředky podpory správy dopravních cest

ID projektu:  TB0100MD011
Projekt z programu: TAČR Beta


Popis projektu:Dopravní informace a jejich šíření směrem ke koncovým uživatelům silniční infrastruktury představují jeden z významných nástrojů ovlivňujících efektivitu správy a řízení dopravních cest na území ČR. Právě z tohoto důvodu byl v rámci  projektu realizován podrobný rozbor aktuálního stavu v této oblasti a navržena klíčová doporučení jeho dalšího vývoje.

Cílem projektu je nastavení základních parametrů souvisejících se současným stavem a budoucím rozvojem v oblasti poskytování dopravních informací na silniční dopravní infrastruktuře. Na základě provedených analýz bylo  nastaveno základní rozdělení na metodické pokyny související se sběrem dopravních dat a informací a pokyny pokrývající vlastní poskytování dopravních informací koncovým uživatelům (státní správa, samospráva, komerční subjekty, jednotlivci). Definovaný globální cíl lze v souladu s výše uvedeným rozdělit na části související s rozvojem datové základny, způsobem jejího vytěžování a v neposlední řadě metodami prezentace.
Cíl 1 - Systematický rozvoj sběru dopravních dat a informací - Prvním metodickým cílem je zajištění  systematického rozvoje dopravních dat a informací v České republice. V současné době jsou na silniční síti rozmístěny různé detekční technologie, které jsou schopny poskytovat, a poskytují, cenná dopravní data, ale nejsou využívány veškeré jejich možnosti a funkcionality. Druhou částí tohoto cíle je nastavení metodických kroků vedoucích k rozšíření současné sítě sběru dat, tak aby je bylo možné využívat pro efektivnější výkon správy silniční infrastruktury.
Cíl 2 - Rozvoj metod vytěžování dopravních dat a informací - V návaznosti na cíl 1 je třeba zajistit posílení metody vytěžování dostupných dopravních dat a  informací. V tomto smyslu je tedy cílem povýšit, s odkazem na současný stav v oblasti vytěžování datových a informačních zdrojů, logiku stávajících systémů. Ve svém důsledku tak lze i za minimálních investic (v případě současných dat) zajistit významné zvýšení užitné hodnoty výstupních informací a to jak pro státní správu a samosprávu, tak pro koncové uživatele představované jednotlivými řidiči nebo cestujícími.
Cíl 3 -  Zkvalitnění dopravně-informačních služeb poskytovaných široké veřejnosti - Zkvalitnění dopravně informačních služeb široké veřejnosti je cílem, z nějž budou benefitovat jak komerční subjekty, tak jednotlivci. Jedná se o nastavení základních metodických pravidel prezentace dopravních událostí ke koncovým uživatelům. To je z hlediska efektivity jejich tvorby a poskytování velmi významné, neboť kvalitní vstupní data je nutné ekvivalentně prezentovat. Tím dojde k významnému zvětšení cílové skupiny obyvatel a komerčních subjektů, kteří budou dopravní informace aktivně využívat v každodenním životě.

Očekávané přínosy, které sebou přinese aplikace metodických doporučení, vychází z předpokládaného zlepšení informovanosti cestující veřejnosti, ať již osobní nebo veřejnou hromadnou dopravou. Výsledkem by tedy mělo být zlepšení dopravního rozhodování cestující veřejnosti, jakožto i subjektů podílejících se na organizování a řízení dopravy.


Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o  rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
Podpoří prioritní oblast EU
 • I.
 • II.
 • III.
Podpoří prioritní oblast ČR
 • O
 • C
 • R
Podpoří prioritní akci EU
 • b)
 • a)
Podpoří národní službu/y ITS
 • TIS-DG02
 • TIS-DG03
 • TMS-DG07
 • TIS-DG06 
Podpoří funkci/e ITS
 • 3.1
 • 3.3.1
 • 3.3.2
 • 3.3.3
 • 8.1.2
 • 8.2
 • 3.3.4
Podpoří informace/data
 • Statická data
 • Dynamická data
 • DATEX II
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR
 • Strategický cíl č. 1
 • Strategický cíl č. 5
 • Strategický cíl č. 2
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR
 • Rámcový specifický cíl č. 5.2
 • Věcný specifický cíl č. 2.1
Podpoří návazné/á opatření AP ITS ČR
 • Návazné opatření 1
 • Návazné opatření 2
 • Návazné opatření 3
 • Návazné opatření 6
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR
 • 9.1 Opatření týkající se zdrojů dat a zajištění jejich přenosu a kvality
 • 9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
 • 9.3 Opatření týkající se řízení dopravy
 • 9.6 Systémová a průřezová opatření
Podpoří opatření AP ITS ČR
 • 1T1 -  Instalace detekčních bodů na dopravní síti, u silniční sítě pak jak na síti celostátního významu, tak v rámci důležitých městských aglomerací především ve vazbě na páteřní silniční síť TEN-T, včetně řešení odpovídající přenosové datové sítě.
 • 1T2 - Průběžně sbírat dostatečné množství vstupních dat popisujících chování dopravních proudů, ukládat je a analyzovat vývoj dopravního zatížení s cílem včasné prevence očekávaných kongescí.
 • 1T3 - Definovat minimální stav vybavenosti stávající i nové infrastruktury dopravními senzory: - provést analýzu senzorických systémů, - připojit dosud nepřipojené senzory do NDIC, - naplánovat další rozvoj senzorických systémů a jejich integraci do řídicího systému NDIC.
 • 2O11 - Poskytovat široké spektrum služeb a rozvíjet aplikace založených na datech o jízdních řádech veřejné osobní dopravy.
 • 2O17 - Zabezpečit standardizaci rozhraní informačních vazeb.
 • 6O7 -  Zajistit dostupnost informací o poloze všech vozidel veřejné dopravy v reálném čase na základě otevřeného rozhraní, zejména uplatňováním ČSN 01 8245 „Informační systémy ve veřejné dopravě osob – Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal)“.
 • 3T4 - Zavádět vyšší algoritmy řízení pro detekci událostí nad definovanými senzory a automatické zásahy do dopravy v dané oblasti.
 • 1O2 - Z existujících systémů integrovat do NDIC další dosud chybějící data jako např. data o poloze vozidel veřejné osobní dopravy. V rámci tohoto opatření budou do NDIC integrována data z existujících ITS technologií. Půjde o tunelové celky, ITS na některých komunikacích nižších tříd a ve městech: - Integrace dat z tunelů do NDIC, - Integrace nových produktů meteorologických stanic do NDIC.
Související indikátory indikátory  AP ITS ČR
 • Zvýšení informovanosti účastníků dopravního provozu prostřednictvím ITS

DEPLOYMENT KPI EK
 • Dynamické informace pro cestující veřejné dopravě (relevantní pro službu Cestování kombinovanou dopravou)
 • Aktuální stav dopravy a informace o dojezdových dobách
 • Dynamické informace pro cestující veřejné dopravě (relevantní pro službu Cestování kombinovanou dopravou)

BENEFIT KPI EK
 • Změna dopravního proudu
 • Změna ve variabilitě cestovních dob u silničního provozu

FINANČNÍ KPI EK
 • Roční investiční prostředky do ITS absolutní
 • Roční provozní prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2012 - 2013

Gestor finančního výdaje: Ministerstvo dopravy ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, celkový skutečný rozpočet   1 838 000 Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TB0500MD011
https://www.tacr.cz/dokums_raw/metodiky/TB0500MD011_metodika.pdf
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=50469

Kontakt koordinátora projektu:INTENS Corporation s.r.o., Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, Ing. Tomáš Stárek, Ph.D.