ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Výzkum a vývoj možností monitorování a ovlivňování pohybu vozidel na silnicích nižších tříd v ČR

ID projektu:  TA02030841
Projekt z programu: TAČR Alfa
Projekt z výzvy: STA02012TA02

Popis projektu:
ITS může být důležitým prvkem při ochraně silniční dopravní infrastruktury, ale i bezpečnosti provozu. Umožní  správcům komunikací eliminovat vjezd nežádoucím  vozidlům na určitou část silniční sítě. 
V rámci projektu bude realizován výzkum, návrh, vývoj a pilotní ověření funkce integrovaného systému monitorování a regulace nákladní dopravy na silnicích nižších tříd. Systém umožní díky využití nástrojů a technologií dopravní telematiky komplexním způsobem implementovat navržené strategie správců komunikací na omezování pohybu nežádoucích vozidel po vybraných pozemních komunikacích či jejích částech a podpořit nutné enforcment procedury vedoucí k naplnění cílů projektu.

V rámci projektu byly vytvořeny tyto výstupy:  
1. Lokace dopravních senzorů - Program "Lokace dopravních senzorů" na základě vstupní existující topologie dopravní sítě (kde uzel je křižovatka a hrana je cesta) s několika osazenými dopravními senzory (např. pro výpočet dopravního toku) vypočítavá a generuje ostatní hodnoty v dané topologii. Také navrhuje místa kam vhodně osadit dopravní senzor, tak aby umožnil výpočet dalšího a co největšího počtu chybějících hodnot.
2. Software pro klasifikaci hmotnosti vozidel - Software provádí výpočty pro klasifikování hmotnosti vozidel na základě délky nebo více současně měřených hodnot, jako počet náprav, den v týdnu, hodina dne, teplota vozovky, okamžitá rychlost.  
3. Poloprovozní ověření zpracování obrazových dat - Poloprovozní zpracování obrazových dat vozidel slouží pro ověření rutinního zpracování proudu vozidel. Vozidla jsou detekována indukčními senzory a snímána kamerami. Je zpracována registrační značka, tvar vozidla a doplňkově může být zjištěna funkčnost světlometů a též hmotnost vozidla (při využití dalšího senzoru).
4. Software pro vyhodnocení typu vozidla - Software je zaměřen na zpracování signálů z indukčních detektorů a piezoelektrických senzorů přítomnosti vozidla a je schopen odhalit vozidlo dané třídy a hmotnosti prostřednictvím implementace unikátních algoritmů.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o  rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
Podpoří prioritní oblast EU II.
Podpoří prioritní oblast ČR
 • C
 • E
 • B
 • R
Podpoří prioritní akci EU  
Podpoří národní službu/y ITS
 • TMS-DG02
 • TMS-DG07
Podpoří funkci/e ITS  9.1
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Zdroje dat
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR
 • Strategický cíl č. 4
 • Strategický cíl č. 2
 • Strategický cíl č. 3
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR
 • Věcný specifický cíl č. 2.1
 • Rámcový specifický cíl č. 3.1
Podpoří návazné/á opatření AP ITS ČR
 • Návazné opatření 5
 • Návazné opatření 1
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR
 • 9.5 Opatření týkající se dodržování pravidel silničního provozu
 • 9.1 Opatření týkající se zdrojů dat a zajištění jejich přenosu a kvality
Podpoří opatření AP ITS ČR
 • 5T1 - Identifikovat a relevantními senzory vybavit rizikové lokality na české silniční sítí ve správě ŘSD nebo ve vlastnictví významných měst přizpůsobeným zařízením ITS, které v těchto lokalitách významným způsobem zvýší bezpečnost silničního provozu a povede k snížení nehodovosti.
 • 5T2 - Zprovoznit monitorovací systémy za účelem prevence před trestnou činností a za účelem získávání důkazních prostředků.
 • 1T1 -  Instalace detekčních bodů na dopravní síti, u silniční sítě pak jak na síti celostátního významu, tak v rámci důležitých městských aglomerací především ve vazbě na páteřní silniční síť TEN-T, včetně řešení odpovídající přenosové datové sítě.
Související indikátory indikátory AP ITS ČR
 • Vybavenost silniční infrastruktury systémy ITS
BENEFIT KPI EK
 • Změny v počtu a závažnosti nehod
 • Změny ve výskytu kongescí v úzkých hrdlech (v místech implementovaných ITS systémů)
FINANČNÍ KPI EK
 • Roční investiční prostředky do ITS absolutní
 • Roční provozní prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2012 - 2014

Gestor finančního výdaje: Technologická agentura ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné zdroje, celkový skutečný rozpočet  13 326 000 Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TA02030841
https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/22661?aid_redir=1
http://www.intens.cz/vyzkum-a-vyvoj.html

Kontakt koordinátora projektu: INTENS Corporation s.r.o., Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4,  Ing. Tomáš Stárek