ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Optimalizace algoritmů adaptivního řízení systému SSZ v urbanizovaných oblastech

ID projektu:  TA02030333
Projekt z programu: TAČR Alfa
Projekt z výzvy: STA02012TA02 

Popis projektu:Řešený projekt se zabývá implementací a optimalizací algoritmů pro adaptivní řízení dopravy v rámci urbanizovaných oblastí. Cílem projektu je vytvoření SW modulu s algoritmy přizpůsobenými podmínkám dopravního chování řidičů v České republice. Modul porovná v reálném čase efektivitu řízení jednotlivých signalizovaných křižovatek s dopravní poptávkou a rozhodne o volbě signálního plánu a jeho proměnných parametrech (strategii) s důrazem na minimalizaci zdržení na dopravní síti.
Výstpy projektu:
Softwarový modul optimalizovaného adaptivního řízení dopravy - Tento softwarový modul je koncipován jako univerzálně použitelný nástroj, počítačový program, složený ze dvou softwarových knihoven: knihovna pro predikci intenzity dopravy a knihovna pro výpočet kvalitativních parametrů řízení a optimalizace řízení. Oběknihovny jsou použitelné jak v aplikaci eDaptiva, tak i v aplikacích třetích stran za předpokladu správného naplnění vstupními daty a vhodného softwarového prostředí. První knihovna (Utc.TrafficServices.DetectorDataValidation) poskytuje rozhraní pro výpočet predikovaných dat detektorů s použitím algoritmu predikce pomocí exponenciálního vyrovnávání intenzit a jejich diferencí. Každý detektor disponuje vlastní sadou parametrů, které je možné pomocí rozhraní knihovny na základě historie odchylek predikovaných intenzit od naměřených intenzit na daném detektoru individuálně dynamicky přepočítávat pro optimální konvergenci budoucí predikce k co nejvyšší přesnosti. Predikované intenzity dat představují podklad pro další výpočty modulu

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o  rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
Podpoří prioritní oblast EU I.
Podpoří prioritní oblast ČR O
Podpoří prioritní akci EU  
Podpoří národní službu/y ITS
  • TIS-DG03
  • TMS-DG07
Podpoří funkci/e ITS
  • 3.3.3
  • 9.1
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR
  • Strategický cíl č. 1
  • Strategický cíl č. 2
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR  
Podpoří návazné/á opatření AP ITS ČR Návazné opatření 3
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.3 Opatření týkající se řízení dopravy
Podpoří opatření AP ITS ČR 3T5 - Podpořit využívání dynamických multimodálních modelů dopravy pro ovlivňování dopravních proudů.
Související indikátory indikátory BENEFIT KPI EK
  • Změna ve variabilitě cestovních dob u silničního provozu
  • Změna dopravního proudu
  • Změny ve výskytu kongescí v úzkých hrdlech (v místech implementovaných ITS systémů)
FINANČNÍ KPI EK
  • Roční investiční prostředky do ITS relativní

Harmonogram realizace: 2012 - 2014

Gestor finančního výdaje: Technologická agentura ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné zdroje, celkový skutečný rozpočet  11 290 000 Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TA02030333

Kontakt koordinátora projektu:AŽD Praha, Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha