ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Telematika ve veřejné dopravě v krizovém řízení


ID projektu: VG20132015118
Projekt z programu: Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015


Popis projektu:Organizace veřejné dopravy v ČR stále více směřuje k integrovaným dopravím systémům.Systém je však velmi zranitelný mimořádnou událostí nebo krizovou situací v prostředí. Plánování a řízení veřejné dopravy je dnes podporováno množinou informačních a telematických aplikací a systémů. Jsou rozvíjeny dispečerské systémy v městských aglomeracích. Je tedy vytvořeno významné prostředí pro možné optimalizační procesy veřejné dopravy v krizových situacích.

Cílem projektu je nalezení nejoptimálnějšího způsobu tvorby informačních vazeb mezi systémy organizací krizového řízení a dispečinky řízení veřejné dopravy pro zabezpečení sdílení informací, které zlepší řešení krizí a mimořádných událostí. Cílem metodiky vzešlé z projektu je vytvořit základní definice technických a technologických rámců pro zabezpečení těchto informačních vazeb.

Projekt má tyto výstupy:
1. Metodika integrace telematických systémů ve veřejné dopravě do systému krizového řízení - komunikace z hlediska organizační úrovně standardů - metodika se zabývá integrací telematických systémů ve veřejné dopravě do systému krizového řízení z pohledu organizačních aspektů a vazeb,
2. SW CarMap - zobrazení vozidel IDS JMK na mapě - software byl použit pro pilotní ověření využitelnosti pro instituce IZS, 

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o  rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
 • ​Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Podpoří prioritní oblast EU III.
Podpoří prioritní oblast ČR R
Podpoří prioritní akci EU  
Podpoří národní službu/y ITS
 • TMS-DG05
Podpoří funkci/e ITS
 • 6.1
 • 4.1
Podpoří informace/data
 • DATEX II
 • Dynamická data
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny  
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR
 • Strategický cíl č. 3
 • Strategický cíl č. 5
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR
 • Rámcový specifický cíl č. 3.1
 • Rámcový specifický cíl č. 3.3
 • Rámcový specifický cíl č. 5.2
 • Rámcový specifický cíl č. 5.4
Podpoří návazné/á opatření AP ITS ČR
 • Návazné opatření 2
 • Návazné opatření 3
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR
 • 9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
 • 9.3 Opatření týkající se řízení dopravy
Podpoří opatření AP ITS ČR
 • 2O7 -  Včasně varovat o vzniku nehodové události a zajistit včasnou a adekvátní reakci k záchraně lidského života. Bude poskytnuta včasná a komplexní informační podpora v případě mimořádných událostí a nehod vyžadujících zásah IZS. Pro včasnou aktivaci záchranných složek bude zajištěn tok informací nezbytných pro záchranu života a zdraví účastníků dopravní nehody. Dále bude zajištěna prevence před dalšími nehodami rychlým odstranění překážek a obnovením provozu, a to přednostně na páteřní silniční síti.
 • 2O9 - Připravit funkční propojení ITS s informačními médii a v době krizových situací využívat k informování účastníků dopravy (řidič, cestující, občan) odpovídajících informačních kanálů, kterými systémy ITS disponují.
 •  3T1 -  Propojit dopravní informační systémy se systémy krizového řízení.
 • 2O17 - Zabezpečit standardizaci rozhraní informačních vazeb
 • 2O18 - Zabezpečit jednotný formát prostorových dat, který bude naplňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady ES/2/2007 INSPIRE a klíčových uživatelských skupin (správci dopravních sítí, IZS, uživatelé infrastruktury atp.), a to napříč jednotlivými druhy dopravy.
Související indikátory indikátory  AP ITS ČR
 • Zvýšení informovanosti účastníků dopravního provozu prostřednictvím ITS

DEPLOYMENT KPI EK
 • Varování před nehodou a management nehod (Incident management)

BENEFIT KPI EK
 • Změny v počtu a závažnosti nehod

FINANČNÍ KPI EK
 • Roční investiční prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2013 - 2015

Gestor finančního výdaje: Ministerstvo vnitra ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné prostředky, celkový skutečný rozpočet   13 966 000  Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/VG20132015118

Kontakt koordinátora projektu:KPM CONSULT, a.s., Kounicova 688/26, 602 00 Brno, Ing. František Kopecký, Ph.D.