ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Koncept inteligentních měst v České republice


ID projektu: TB930MMR001
Projekt z programu: TAČR Beta


Popis projektu:Inteligentní město (Smart City, SC) je jedním z konceptů uplatnění principů udržitelného rozvoje do organizace města, který se opírá o využití moderních technologií s cílem zlepšit kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných. Nejširší uplatnění tento koncept nalézá v oblasti energetiky a dále pak v oblasti dopravy, které lze efektivněji řešit nasazením vhodných informačních a komunikačních technologií (ICT). Koncept Smart City však nezahrnuje pouze dvě výše uvedené oblasti, lze jej aplikovat i na další, např. vodohospodářství, odpadové hospodářství, e-government či krizové řízení.

Účelem projektu je definovat koncept inteligentního města v kontextu ČR pro účely využití veřejnou správou a pro účely efektivního využití veřejných prostředků. Cílem je  stanovit Metodický postup pro realizaci konceptu Smart City v podmínkách ČR. Metodika neslouží k hodnocení úrovně „inteligence“ města, ale k přípravě programových záměrů při zavádění SC konceptu. Skrze rámec inteligentního města sestávající z 16 komponent lze posoudit pokročilost a zaměření SC programů, zakládajících se na holistickém a integrovaném přístupu. Každá SC komponenta je doplněna o sadu indikátorů, které se jeví jako vhodné pro stanovení jejich závaznosti a důležitosti a zároveň i pro měřitelnost výsledků investic a nasazení SC konceptu. Metodika slouží k organizačnímu zajištění tvorby inteligentního města, ke specifikaci zapojení občanů do jednotlivých SC programů s využitím investic do infrastruktury města. Metodika následně uvádí i indikátory dopadu na občany skrze měřitelnou kvalitu života a propagaci města jako inteligentního města. Metodiku lze použít jak pro tvorbu jedné rámcové SC strategie, tak i jednotlivých dílčích oborově orientovaných strategií.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací  
Podpoří prioritní oblast EU I.
Podpoří prioritní oblast ČR
 • O
 • I
Podpoří prioritní akci EU a)
Podpoří národní službu/y ITS
 • TIS-DG07
 • TMS-DG07
Podpoří funkci/e ITS 1.1.2
Podpoří informace/data Nestrukturované informace
Podpoří přenosy  
Podpoří prioritní zónu/zóny  
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 5
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Rámcový specifický cíl č. 5.5
Podpoří návazné/á opatření AP ITS ČR
 • Návazné opatření 3
 • Návazné opatření 4
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR
 • 9.3 Opatření týkající se řízení dopravy
 • 9.4 Opatření týkající se poskytování služeb
Podpoří opatření AP ITS ČR
 • 3T5 -  Podpořit využívání dynamických multimodálních modelů dopravy pro ovlivňování dopravních proudů.
 •  4T1 -  Pro výstavbu nových parkovacích míst požadovat integraci ITS senzorů a služeb.
Související indikátory indikátory  AP ITS ČR
 • Vybavenost silniční infrastruktury systémy ITS

DEPLOYMENT KPI EK
 • Preference VD (relevantní pro službu Dynamické řízení jízdních pruhů, a Plánování řízení dopravy v dopravních koridorech a sítích)
 • Proměnné řízení rychlosti

BENEFIT KPI EK
 • Změna dopravního proudu
 • Změna v poměrném zastoupení jednotlivých druhů dopravy (Vztaženo k multimodalitě)

FINANČNÍ KPI EK
 • Roční investiční prostředky do ITS absolutní
 • Roční provozní prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2014 - 2015

Gestor finančního výdaje: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, celkový skutečný rozpočet   825 000 Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TB930MMR001
https://www.tacr.cz/dokums_raw/metodiky/TB0100MD073_metodika.pdf

Kontakt koordinátora projektu: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, Mgr. David Bárta