ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Inteligentní telematický informační systém veřejné dopravy II

ID projektu:  TA04031666 
Projekt z programu: TAČR Alfa
Projekt z výzvy: STA02014TA04

Popis projektu:V současné době je třeba zajistit přesun  poptávky po dopravě z méně ekologických módů (individuální automobilová doprava) na módy udržitelné (veřejná doprava). Jedním ze   způsobů zatraktivnění veřejné osobní dopravy je zajištění bezproblémového průběhu jednotlivých cest, včetně integrace podmínek pro cestování s několika různými dopravci a včetně zvýšení informovanosti cestujících o nestandardních situacích, ke kterým může v rámci jejich přepravy dojít.

Hlavním cílem je zatraktivnění veřejné dopravy osob (veřejné linkové i městské hromadné). Projekt se soustřeďuje především na splnění následujících cílů:
- Vybudovat systém přepravy osob s přenositelností jízdenky mezi navazujícími spoji i u různých dopravců. Do tohoto systému pak zakomponovat jak systém zajížděk, tak i nově v ČR tzv. systém spojů na zavolání.
- Dále zvýšit informovanost cestujících, zejména ve vozidlech, aktuálními informacemi o navazujících spojích, s možnostmi tzv. dynamických označníků, kdy jsou dle příjezdové zastávky zobrazovány aktuální informace odjezdu projíždějících linek.
- Realizovat další provázání vlastností inteligentních zastávek na ochranu majetku a zdraví cestujících v neobsluhovaných čekárnách. Součástí by měl být i vývoj nové řídicí zastávkové jednotky pro systém zastávek na zavolání.
- Vybudovat systém rychlého spojení, tj. zkrácení odbavení v zastávkách při použití nových metod odbavení. Budou použity platební karty s “učící se” vozidlovou řídicí jednotkou, nákup jízdenek přes internet apod., včetně zkrácení čekání na křižovatkách ve městech pomocí preferencí veřejné dopravy.
- Využít vozidla jako informačního zdroje pro cestující, realizovat systém zobrazování aktuálních zpráv a spotů na vozidlových LCD (dispečink LCD).
- Zdokonalit dispečerské způsoby řízení o nové prvky, vytvořit dynamický systém výpočtů predikcí dojezdů vozidel na zastávky, využít výsledky pro plánování dopravy a úpravu grafikonů. Zavést také nové způsoby tvorby jízdních řádů včetně sledování a animace dopravy nad mapou při tvorbě jízdních řádů.
- Navrhnout novou komunikační strukturu ve vozidlech, dále rozvíjet vozidlové řídicí jednotky, jednotky pro sčítání cestujících, komunikační jednotky, chování panelů apod., sjednotit komunikaci mezi vozidlem a dispečinkem.

Projekt navazuje na TA01031072  Inteligentní telematický informační systém veřejné dopravy.
Software E-paper pro zobrazování jízdních řádů poskytuje možnost vzdálené komunikace s e-paper zařízením pomocí API rozhraní poskytovatele zařízení. Tato knihovna je vyvinuta speciálně pro zařízení firmy Visionect (https://www.visionect.com/) a poskytuje možnost připojení k zařízení a k snadnému ‚parsování jízdních řádů s XML souboru specifikovaného pomocí URL (např. http://www.mpvnet.cz/...). Informace získané z URL jsou následně vkládány do HTML šablony, kt. je dynamicky naplněna daty o konkrétním spoji, zkonvertována na obrázek a zaslána na e-paper zařízení. Obrázek je navíc zobrazen v GUI rozhraní aplikace (HTML i obrázek mají specifický label sestrojen pomocí ‚časového razítka a jsou ukládány lokálně v aplikaci). Knihovna je naprogramována v jazyce Python (verze 2.7) a využívá standardního rozhraní WSGI.
Byla definována pravidla a zprávy pro implementaci zastávek na zavolání. Tyto zprávy pak byly integrovány do systému odbavení a ověřeny v praxi.
Byla získána a zpracována databáze audio nahrávek, návrh metodik komprese a identifikace audia, včetně nových způsobů komprese.
Byl vytvořen funkční vzorek - Elektronická čtečka jízdních dokladů - Jedná se o zařízení pro čtení elektronických jízdních dokladů ve formátu 2D čárových kódů. Zařízení automaticky detekuje čárový kód, dekóduje jej, ověří platnost jízdního dokladu a zobrazí veškeré informace obsažené v daném typu elektronického jízdního dokladu. Podporovány jsou tyto typy 2D čárových kódů: QR kód a Aztec kód. Zařízení je nezávislé na orientaci a vzdálenosti čárového kódu od snímacího zařízení a umožňuje čtení elektronických jízdních dokladů v papírové formě i na displeji mobilních zařízení.
Bylo navrženo řešení k modernizaci zastávek.
Byly navržené způsoby komunikace vozidlo - dispečink, které stávající systém rozšiřují o další prvky a data, jako jsou odbavení cestujících, způsoby platby atd.
Systém zahrnuje nové metody a způsoby výpočtu jízdného a rozúčtování transakcí.
Byl navržen nový algoritmus počítání cestujících, který byl otestován v reálném provozu.


Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Podpoří prioritní oblast EU I.
Podpoří prioritní oblast ČR
 • O
 • I
Podpoří prioritní akci EU a)
Podpoří národní službu/y ITS TIS-DG07 
Podpoří funkci/e ITS
 • 1.2
 • 8.4
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny  
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR
 • Strategický cíl č. 6
 • Strategický cíl č. 5
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR
 • Věcný specifický cíl č. 5.5
 • Rámcový specifický cíl č. 5.2
Podpoří návazné/á opatření AP ITS ČR
 • Návazné opatření 2
 • Návazné opatření 6
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.5 Opatření týkající se dodržování pravidel silničního provozu
Podpoří opatření AP ITS ČR
 • 2O13 -  Zajistit provázanost systémů o cestování veřejnou osobní dopravou s dispečerskými systémy dopravních společností zajišťujících veřejnou osobní dopravu v oblasti skutečného nasazení konkrétních typů vozidel na jednotlivé spoje, což má dopad zejména na problematiku prodeje jízdenek (lodních lístků i letenek), resp. na rezervační systémy.
 • 2O15 - Hlášení změn a mimořádností v dopravě prostřednictvím rozhlasů v železničních stanicích, letištích rozhlasů, dále rozhlasů ve stanicích metra, zastávkách MHD s významnou frekvencí cestujících a terminálech veřejné osobní dopravy doplňovat o obsahově a stylově jednotné vizuální informace (signály), a to na nástupištích, v čekárnách i v dopravním prostředku.
 • 6T8 - Vzájemně propojit v praxi elektronické odbavení cestujících ve veřejné osobní dopravě. Pro zajištění interoperability jednotlivých odbavovacích, informačních a řídících prvků ve veřejné osobní dopravě je potřeba standardizovat komunikaci mezi těmito prvky a to jak uvnitř vozidel, tak i s okolními systémy.
Související indikátory indikátory  AP ITS ČR
 • Zvýšení informovanosti účastníků dopravního provozu prostřednictvím ITS

DEPLOYMENT KPI EK
 • Dynamické informace pro cestující veřejné dopravě (relevantní pro službu Cestování kombinovanou dopravou)

BENEFIT KPI EK
 • Změna v poměrném zastoupení jednotlivých druhů dopravy (Vztaženo k multimodalitě)

FINANČNÍ KPI EK
 • Roční investiční prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2014 - 2017

Gestor finančního výdaje: Technologická agentura ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné zdroje, celkový skutečný rozpočet   13 815 000 Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TA04031666
http://splab.cz/download/software/software-pro-zobrazovani-jizdnich-radu

Kontakt koordinátora projektu:Ing. Ivo Herman, CSc., Na Vyhlídce 559/8, 664 48 Moravany, Ing. Ivo Herman, CSc.