ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Dopravní telematiky zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců v silničním provozu


ID projektu: TB0200MD059
Projekt z programu: TAČR Beta


Popis projektu:Ročně na pozemních komunikacích ČR zahyne mnoho cyklistů a chodců, a to především ne vlastní vinou. V současné době se masově rozvíjí cyklistická doprava, stává se tak každodenní záležitostí mnoha lidí různých věkových skupin. Na trhu se objevují aplikace, které slouží i k orientaci chodců v městské aglomeraci. Jinými slovy dopravní telematika může cyklistům, ale i chodcům významně pomoci v orientaci, zároveň i ke zvýšení bezpečnosti jejich provozu/pohybu v dopravním prostoru.
Spolu se zvýšením bezpečnosti účastníků silničního provozu, dojde k systematickému rozvoji veřejných dopravně telematických a informačních služeb pro zlepšení plánování, zefektivnění investování státní správy a územní samosprávy do dopravní infrastruktury. Zejména dojde k:
● efektivnímu využití kapacit dopravní infrastruktury
● sledování vývoje dopravy
● optimalizaci využívání dotačních prostředků SFDI na cyklistickou infrastrukturu                                                                                                                                                 ● zvýšení plynulosti dopravy a 
● optimalizaci plánování dopravní infrastruktury

Uvedené cíle budou v teoretické rovině naplněny tvorbou požadovaných doporučení, výsledků promítnutých do dokumentů nelegislativní povahy (TP 179) a certifikované metodiky. Doporučení, výsledky nelegislativní povahy a certifikované metodiky (aktivity v rámci DC4) budou založeny na provedení analytické části projektu (aktivity v rámci DC1 a DC2), dále pak na pilotní implementaci a vyhodnocení zkušebního provozu (aktivity v rámvi DC3), který bude uvedená doporučení odrážet do praxe a názorně demonstrovat jejich dopady ve smyslu vytýčených cílů. Pilotní implementace tak bude současně představovat vstupy, ale i zpětnou vazbu ověřující doporučení a závěry řešení projektu. 

V rámci projektu  byl vyvinut funkční vzorek dopravně-telematické technologie pro cyklodopravu a metodika.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o  rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
 • Implementační plán k Akčnímu plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Podpoří prioritní oblast EU
 • III.
 • I.
Podpoří prioritní oblast ČR
 • R
 • B
 • O
Podpoří prioritní akci EU  
Podpoří národní službu/y ITS TMS-DG07
Podpoří funkci/e ITS
 • 8.1.2
 • 9.1
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR
 • Strategický cíl č. 3
 • Strategický cíl č. 1
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Rámcový specifický cíl č. 3.1
Podpoří návazné/á opatření AP ITS ČR
 • Návazné opatření 5
 • Návazné opatření 3
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR
 • 9.5 Opatření týkající se dodržování pravidel silničního provozu
 • 9.3 Opatření týkající se řízení dopravy
Podpoří opatření AP ITS ČR
 • 5T1 -  Identifikovat a relevantními senzory vybavit rizikové lokality na české silniční sítí ve správě ŘSD nebo ve vlastnictví významných měst přizpůsobeným zařízením ITS, které v těchto lokalitách významným způsobem zvýší bezpečnost silničního provozu a povede k snížení nehodovosti.
 •  3T5 - Podpořit využívání dynamických multimodálních modelů dopravy pro ovlivňování dopravních proudů.
Související indikátory indikátory  AP ITS ČR
 • Vybavenost silniční infrastruktury systémy ITS

DEPLOYMENT KPI EK
 • Plánování řízení dopravy v dopravních koridorech a sítích

BENEFIT KPI EK
 • Změny v počtu a závažnosti nehod

FINANČNÍ KPI EK
 • Roční investiční prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2014 - 2015

Gestor finančního výdaje: Ministerstvo dopravy ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, celkový skutečný rozpočet   1 557 000 Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TB0200MD059
http://researchneeds.tacr.cz/pdf/TB0200MD059.pdf

Kontakt koordinátora projektu: INTENS Corporation s.r.o., Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4,  Ing. Tomáš Stárek Ph.D.