ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Získávání dat z projektu eCall Linkou pomoci řidičům

ID PR-26
Mód Průřezové projekty (informace)
Gestor projektu Česká asociace pojišťoven & Česká kancelář pojistitelů
Stav řešení Ideový záměr
Gestor finančního výdaje Česká kancelář pojistitelů
Financování Není upřesněno

Popis

Základní Informace

V současné době Česká kancelář pojistitelů provozuje ve prospěch klientů všech svých členských pojišťoven společnou Linku pomoci řidičům. Jejím smyslem je zajistit co nejrychlejší příjezd zásahového vozidla smluvní asistenční společnosti příslušného pojistitele k nepojízdnému vozidlu v mimořádné situaci (nehoda, porucha, apod.), a to i bez řidičovy znalosti kontaktních údajů na asistenční společnost. Tím je klientovi umožněno využít služeb pojistitele, které má předplaceny v POV, zároveň minimalizovat následné problémy s likvidací škody na vozidle, způsobené při využití nedůvěryhodných poskytovatelů těchto služeb. Pro ostatní účastníky silničního provozu znamená LPŘ rychlejší odstranění překážky na pozemní komunikaci a rychlejší obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Účelem projektu Získávání dat z projektu eCall Linkou pomoci řidičům je maximální urychlení asistenčního zásahu, a to zejména v případech, kdy posádka vozidla po nehodě není schopna zajistit příjezd odtahového vozidla (šok, zranění, bezvědomí, …), dále pak podpora procesu likvidace škody, a tedy i hladší a rychlejší výplata pojistného plnění poškozeným/klientům pojišťoven.
Okamžité předání informace o nehodě na Linku pomoci řidičům umožní zorganizovat asistenční zásah v nejkratším možném čase, což znamená nejrychlejší možné odstranění překážek v provozu a nejrychlejší možné obnovení bezpečnosti a plynulosti provozu. Oba tyto atributy pak mají významný vliv na bezpečnost provozu v místě nehody. Předání technických informací o lokaci, časových údajích a vozidle pak zjednoduší likvidaci škody a umožní bezproblémové a rychlé plnění ze strany pojišťoven ve prospěch poškozených.
Projekt je v tuto chvíli ve fázi návrhu, na jeho detailním rozpracování je nutná spolupráce GŘ HZS. Navazuje na spuštění systému eCall, optimálním řešením je současné spuštění obou projektů. Není požadována předchozí realizace dalších projektů.
Technická a organizační propojitelnost bude rozpracována ve spolupráci s GŘ HZS tak, aby byl zvolen jednoduchý a efektivní způsob předání zprávy o potřebě odtahu nepojízdného vozidla na Linku pomoci řidičům (např. formou zaslání datové věty).
Investiční ani provozní náklady v tuto chvíli nelze zkalkulovat, jejich výše bude záviset na konkrétním způsobu propojení systému eCall s Linkou pomoci řidičům, nepočítá se s financováním ze státního rozpočtu ani z fondů EU.

Detail

MV-GŘ HZS ČR k projektu nemá žádné informace, ze strany zadavatele nebyl záměr konzultován.

Plán

Harmonogram

Není stanoveno

Zahájení

Současně se spuštěním provozu eCall

Vývoj během poslendího roku

Ideový záměr

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Ideový záměr 03.09.2019