ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel

ID ŽD-10
Mód Železniční doprava
Gestor projektu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stav řešení Realizace
Gestor finančního výdaje Státní fond dopravní infrastruktury + Správa železniční dopravní cesty
Financování Investice: 0,410 mld.
Provoz: 6 mil.
 

Popis

Základní Informace

Projekt „Zařízení pro sledování sběračů elektrických hnacích vozidel“ navazuje na aktuální „Koncepční diagnostika závad jedoucích železničních vozidel“. Potřeba řešení tohoto úkolu může být častým výskytem mimořádných událostí z důvodu nedostatečné technické způsobilosti dopravních prostředků hrdých sběračů elektrických hnacích vozidel (dále jen EHV).
Vaše hrozby jsou způsobeny nebezpečnými událostmi, které mohou být ohroženy nebezpečnými cestami, které mohou být ohroženy. jak přímým dopadem na neúměrný počet zpožděných vlaků, tak i často vzniklou potřebou časově náročných výlukových činností. Nejčastěji se jedná o prvotní škody na infrastruktuře, ale o velmi výrazné dopady na železniční dopravu, kteří mají možnost velmi omezeného projektu.
Subjektová diagnostika bude sloužit pro včasné záchytné jízdy vozidel s vadnými nebo chybně nastavenými hrdovými sběrači. V současné době počet EHV vybavených vlastní diagnostikou celistvosti obložení ližiny pyšný sběrače prohlížení v poměru k částkám počítání EHV provozované na síti SŽDC jen velmi malý podíl. Z toho vyplývá, že se jedná o objektivní informace o skutečném technickém stavu, který je součástí provozu, včetně jejich skutečného nastavení, zejména u důležitých údajů z pohledu na vliv na infrastrukturu, oddělování potřebnou pozornost.
Navrhovaný projekt není dosud zahrnut v žádném projektu jako jeho nedílná součást.V rámci vybraných projektů nové konstrukce nebo rekonstrukce zařízení pro diagnostiku závad jedoucích vozidel je nyní zajištěna příprava na budoucí možné rozšíření technologie o diagnostiku stavu sběračů EHV. Tato příprava nyní počítá v očekávání prostorových dispozic v předmětu technologických domků a dostatečných výkonových rezervách a přípojkách a přenosech cestujících pro datové připojení.

Detail

Koncepce stavby byla projektována MD a SFDI dne 28. 1. 2016.
V rámci projektu byla instalována dvě diagnostická zařízení, která byla realizována ze zdrojů SFDI a SŽDC.
První diagnostické zařízení s obchodním jménem StarLift je funkčně zaměřeno na měření přátelských sil a nainstalováno na druhé koleji v zastávce Vojkovice nad Svratkou. Toto zařízení je plně funkční a naměřené výstupy jsou přijímány na samostatném PC na elektrodispečinku v Brně. Koncem roku 2017 byl vyhodnocen ověřovací provoz.
Od května 2018 O24 GŘ SŽDC nařízeno OŘ SEE Brno zasílání dispečerských příkazů dopravcům v případě zjištění průjezdu vozidel s nesprávně nastaveným přítelem, který je v systému uvedených čísel vozidel.
Následně po připojení systému na serveru CDP Praha bylo spolehlivější doplněno číslo EHV do styku s informacemi o měření (vazba na číslo vlaku a číslo lokomotivy z GTN).
Některé dispečerské příkazy byly ze strany ČD (DKV Brno) rozporovány. OŘ SEE Brno tyto případy zasílalo na O24 k vyjádření. Na základě posouzení sporných případů a vlastních rozvrhy výstupních systémů byly strany O24 rozhodnuto o přiblížení odesílání dispečerského hlášení dopravcům. Další nástroje pro hodnocení provádějícího vyšetřování, které obsahují pokyny, jak používat elektrodispečer při hodnocení účinnosti a další upozornění na případy, které se týkají složek a další chybné interpretační výsledky nevyhodnocující dvě činné sběrači).Z iniciativy O24 se uskutečňuje jednání se zástupci ČD (GŘ O12 a DKV Brno), k objasnění činnosti a rozložení jeho grafických výstupů. Zástupci ČD byli informováni o vydání Pokynů pro hodnocení měření přátellaku sběrače. V případě potřeby jsou ochotni nabídnout součinnost při objasnění opakujících se případů s nevyhovujícím přítelem u konkrétního vozidla.
Pokyny pro posuzování přítlaku sběrače byli dopisem ředitele O24 zaslány na OŘ Brno a přijímají nařízeno platby zasílání dispečerských zpráv při překročení limitních hodnot přátellaku sběračů k 1.2.2019.
Druhé diagnostické zařízení s obchodním názvem StarPant hledá k pořizování fotografií sběračů s možností vyhledávání s následným rozborem pořízených fotografií pomocí speciálního softwaru. Zařízení bylo nainstalováno v závěru roku 2016 na druhé koleji u odbočky Zádulka na trati Česká Třebová - Brno. Fotografie z diagnostického zařízení jsou uloženy na datovém úložišti na elektrodispečinku v Pardubicích. Na základě ověřeného provozu, kde byly mimo jiné řešeny podmínky pro umístění zařízení v kolejišti, byly doporučeny umístění pro umístění měřicích bodů tak, aby optimálně pokrývaly elektrickou tratě na železniční infrastrukturu. Nařízeni v současné době ověřuje provoz a jeho ukončení je závislé na dohodnocení výsledkucovacího softwaru.
Systém StarPant je od června 2018 nainstalován na návěstní lávce nad 1. kolejí v Odbočce Zádulka. Z důvodu eliminace oslnění strojvedoucího bleskového světlem je sběrač snímků až po projetí čela vlaku. Postup docházelo k ladění systému (intenzita blesku v interakci s intenzivními denními světly, dostatečná ostrost fotografie pomocí vzdáleného ostření, testování jednotek), snímání fotografií s hlavami sběrače byly v obrázcích.
Po všech úpravách technologie snímání bylo spuštěno pořizování fotografií s využitím těchto nástrojů pro potřeby vývoje hodnotícího softwaru (učení umělé inteligence).
Vyhodnocovací software poskytující dodavatele ve spolupráci s Mendelovou univerzitou Brno a ke konci roku 2018 byl software předán dodavateli.
Dne 21.1.2019 se uskutečnil kontrolní den v České Třebové, kde dodavatel prezentoval aktuální stav projektu. Z prezentace je zřejmý výrazný posun ve zpracování rozboru fotografie (převod na hraně sběrače, identifikace typu pantografu, určení polohy hledání, zjištění hranice vyhledávání a vyhodnocení profilu).
V místě Zádulka je na PC zpracována a dále do systému je zasílán pouze výsledný rozbor v rámci IS ISOŘ (diagnostika těla), kde je párování na vlak (EHV).
Zdokonalování systému je v závislosti na počtu nasnímaných sběračů, a to zejména těch, kteří vykazují vyšší míru opotřebení nebo jinak poškozeného obložením (vylomení částí obložení). Za tím účelem dodavatel nabízí vlastní sběrač pro potřeby testů a měření.
Prověřuje se možnost měření dalších ukazatelů na sledovaném profilu sběrače (množství povrchů zabíraných uhlíků, průměrné a vysoké výšky profilu, maximální a vysoké úhel sklonu profilu).
Aktuálně čeká testování a instalace nového softwaru s výhledem na úspěšnost detekce uhlíkových vrstev (ostření na dálku). Ukončení testování se provádí na konci března a začátkem dubna proběhne opětovná montáž na Zádulku.
Další zkoumané úkoly je možné hodnotit pro hodnocení a promítání jízd MVTV s testovacím pantografem.
V lednu 2018 SŽDC využíváala NM o přidělení finančních prostředků (cca 5 mil. Kč) na zpracování přípravné dokumentace, která bude řešit podmínky osazení cca 28 měřicích míst pro sledování sběračů EHV. SŽDC připravuje záměr projektu a nabízí veřejnou soutěž na zhotovitele připravenou dokumentaci. CIN na očekávané měřících bodech 400 mil. Kč. Financování je možné ze zdrojů SFDI a SŽDC, jak byly dohodnuty s MD a SFDI.
SSV ve spolupráci s O6 a O24 dokončila zpracování záměru projektu, aby byly v současnosti zapracovány připomínky. Je předpoklad, že v průběhu měsíce března, po vnitropodnikovém odsouhlasení ZP, bude prostřednictvím O6 záměr projektu navržen k projednání na CK MD. Další byčné následovat VS na dodavatele DUR.

Plán

Harmonogram

2016-2020

Zahájení

2016

Vývoj během poslendího roku

Vyhodnocování měření přítlaku sběrače. Obnovení zasílání dispečerských hlášení při překročení limitních hodnot uživatelůellaku sběračů.

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Realizace 02.09.2019