ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Vytvoření integrovaného technologického systému správce železniční infrastruktury

ID ŽD-11
Mód Železniční doprava
Gestor projektu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stav řešení Příprava
Gestor finančního výdaje Správa železniční dopravní cesty
Financování Investice: 569 mil. Kč, fondy EU (OPD)
Provoz: 25,8 mil. Kč

Popis

Základní Informace

V současné době existuje v oblasti správy a údržby železniční infrastruktury množství informačních systémů. Inteligentní dopravní systémy nabízí široké spektrum aplikací pro správce infrastruktury, dopravce i uživatele dopravy. Definováním standardizovaných rozhraní mezi jednotlivými systémy, subsystémy a aplikacemi v diagnostických, defektoskopických a technických datech o stavu a provozuschopnosti železniční infrastruktury, stanovením specifikací jednotlivých vazeb mezi aplikacemi, subsystémy a systémy, specifikací požadavků na jednotlivá rozhraní vazeb se vytváří podmínky pro vybudování ITS. Realizací systému bude umožněno správci železniční infrastruktury optimálně alokovat prostředky a kapacity s cílem zvýšení bezpečnosti a plynulosti prací na železniční síti, zajištění optimálních parametrů provozuschopnosti pro využívání jednotlivých částí infrastruktury s přihlédnutím ke stávajícím i výhledovým potřebám provozu. Vazba této připravovávané aplikace na provoz usnadní a zefektivní plánování vlakové dopravy, výlukovou činnost a včasnou indikací a omezení nepravidelných a havarijních zákroků na infrastruktuře, což umožní celkové snížení zpoždění a nepravidelností v železničním provozu. Vlastní realizace SW integrovaného systému správce železniční infrastruktury se předpokládá postupně v modulu „Traťového hospodářství“, v modulu „Zabezpečovací a telekomunikační techniky“ a v modulu „Elektrotechniky a energetiky“. Současně budou vytvořeny podmínky a rozhraní pro využití aplikací založených na družicových systémech (GPS, EGNOS, Galileo) pro monitorování bezpečnosti železniční dopravní infrastruktury, pro předvídání vlivu povětrnostní situace, sesuvů a poklesů půdy, záplav a povodní apod.

Detail

1. etapa byla realizována v rámci jiného investičního počinu v roce 2016-17.
2. etapa zařazena do investičního  plánu 2018. Probíhá příprava stavby.
Dne 24.10.2017 byl Centrální investiční komisí MD ČR schválen investiční záměr „Manažerský nástroj řízení provozuschopnosti železniční infrastruktury“ tvořící  etapu  projektu ŽD-11 „Vytvoření integrovaného technologického systému správce železniční infrastruktury“.
V předmětném projektu budou využity mimo jiné prvky z realizovaného projektu ŽD-6 „Kontrolně analytické centrum řízení provozu“.
Po schválení projektového záměru bylo zadáno vyhotovení projektové dokumentace pod názvem „Expertní systém manažera infrastruktury“. Projektová dokumentace je v současnosti dokončena.

Plán

Harmonogram

2019-2021

Zahájení

2019

Vývoj během poslendího roku

Příprava

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Příprava 02.09.2019