ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Vytvoření Centrálního systému informací v reálném čase ve veřejné dopravě (CISReal) a zajištění jeho provozu

ID PR-25
Mód Průřezové projekty (informace)
Gestor projektu Ministerstvo dopravy
Stav řešení Ideový záměr
Gestor finančního výdaje
Financování Celkem 85 mil. Kč bez DPH
(plánované zdroje: OPD, IROP, MDČR)

Popis

Základní Informace

Informace o veřejné dopravě v reálném čase jsou v převážné většině případů tvořeny informacemi o aktuální poloze a zpoždění spoje. Z dalších oblastí to mohou být informace související s přestupními vazbami v podobě informací o nástupištích a přípojích. V současnosti neexistuje pro dopravce, provozovatele dráhy a další obdobné subjekty v oboru povinnost plynoucí z právního předpisu takové informace shromažďovat a zveřejňovat za účelem informování veřejnosti prostřednictvím informačních systémů. Zároveň již dnes poskytují tyto informace mnozí dopravci, objednatelé a provozovatelé drah prostřednictvím vlastních systémů za účelem zvýšení kvality dopravních služeb.
Účelem projektu CISReal je dosáhnout definováním standardů sjednocení dostupných informací na jednom místě.
Takto nastavený systém poskytne jednodušší přístup uživatelů k potřebným datům z jednoho místa.
Projekt doposud nebyl zahájen.
V roce 2014 byla vytvořena norma ČSN 01 8245 - Informační systémy ve veřejné dopravě osob - Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal) a k ní příslušná metodika.
MD se v současnosti zabývá rozvojem CIS JŘ, který obsahuje schválené jízdní řády veřejné dopravy v ČR. Tento systém je klíčový pro fungování státní správy a poskytuje základní informace pro plánování cest veřejnou dopravou. Bez kvalitní datové základny CIS JŘ nelze efektivně budovat návazné informační systémy.
Alternativy k CISReal fungují na úrovní některých dopravců, organizátorů dopravy neb provozovatelů drah. Často jako součást jejich komplexních informačních systémů (např. GRAPP nebo „informační tabule“ u SŽDC, informace o zpoždění na portálech dopravců,…). Nevýhodou je náročnost zřízení takových systémů pro menší dopravce, popřípadě nezájem některých dopravců, včetně velkých, poskytovat detailní informace o pohybu jeho vozidel. Tyto informace mohou být v některých případech chápány jako obchodně citlivé.
Realizace projektu vyvolá potřebu investičních a provozních nákladů. Jejich výše bude záviset na zvoleném řešení.

Detail

Svou podstatou zpracování dynamických dat projekt navazuje na úlohu CIS JŘ, který zpracovává statická data o jízdních řádech. Obsah CIS JŘ (jízdní řády, registr zastávek, trasy spojů) tvoří základnu pro konstrukci systému zpracovávajícího dynamická data o veřejné dopravě.
Rozvoj takového systému bude možný až po dokončení projektu nového CIS JŘ nebo v době jeho pokročilé přípravy.

Plán

Harmonogram

Není uveden

Zahájení

2020

Vývoj během poslendího roku

Příprava projektu

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Ideový záměr 03.09.2019