ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Vybudování ICT infrastruktury pro sledování pohybu cestujících v prostorách dopravních multimodálních uzlů pomocí laserové technologie ve vazbě na in-door navigace, včetně implementace TAP TSI, PRM TSI a SIRI s propojením na městskou hromadnou dopravu, resp. IDS.

ID PR-21
Mód Průřezové projekty (informace)
Gestor projektu Není stanoveno
Stav řešení Ideový záměr
Gestor finančního výdaje Není stanoveno
Financování  Navrhováno: 0,150 mld. Kč bez DPH; pokrytí z CEF, IROP

Popis

Základní Informace

Současný stav:
Monitorování pohybu cestujících v prostorách multimodálních dopravních uzlů se v současné době provádí pomocí manuálních technik (fyzické sčítání procházejících osob ve vybraném kontrolním bodě) nebo pomocí automatických počítadel. Tento způsob neumožňuje sledovat rychlost pohybu osob a neumožňuje okamžité zásahy při kumulaci osob v úzkém hrdle multimodálního dopravního uzlu. Rovněž nejsou využívány možnosti pro usnadnění pohybu pro PRM cestující za pomoci navigačních technologií využitelných ve vnitřních prostorách budov nebo v prostorech mimo dosah GNSS. Pro multimodální uzly není zaveden jednotný multimodální standard. Pro železniční dopravu se zavádí TAP TSI, v městské hromadné dopravě SIRI, pro jiné druhy dopravy nejsou interoperabilní směrnice známy. Proto propojení jednotlivých druhů dopravy pro poskytování informací pro cestující jednotným systémem je velmi obtížné.
 
Navrhované řešení:
Vybudování ICT infrastruktury uvnitř multimodálních dopravních uzlů umožní využití veškerých dnes dostupných technologií ke sledování pohybu cestujících v celém prostoru multimodálního uzlu. Bude umožněno sledovat směr pohybu, rychlost pohybu a tvorbu dopravních kongescí v reálném čase bude umožněno sledovat počty cestujících na jednotlivých nástupištích v přístupových bodech uzlů. Rozmístění monitorovacích zařízení různých technologií (laser, Bluetooth, RFID, apod.) umožní vytvoření navigačních technologií pro usnadnění pohybu cestujících, především PRM ve spletitých a na překážky bohatých prostorech. Propojením standardů TAP TSI, PRM TSI a SIRI bude umožněno poskytovat cestujícím relevantní informace o veškerých službách, které jsou v uzlu nabízeny informovat o vzniklých změnách v umístění dopravních prostředků. Rovněž bude umožněno nabízet cestujícím varianty pohybu ve složitém prostředí tak, aby svého cíle
dosáhli v nejkratším čase s nejméně komplikacemi, nebo dle vlastního výběru.

Detail

Aktuální stav projektu: IDEOVÝ ZÁMĚR s přechodem do přípravné fáze, studie
proveditelnosti a CBA, realizace bude závislá na výsledcích

Plán

Harmonogram

Příprava 2016, realizace v postupných etapách 2017 – 2023

Zahájení

2017

Vývoj během poslendího roku

Projekční práce dle navržené etapizace.

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Ideový záměr S přechodem do přípravné fáze 03.09.2019