ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Trenažér a simulátor řízení kolejových vozidel

ID ŽD-21
Mód Železniční doprava
Gestor projektu České dráhy, a.s.
Stav řešení Realizace
Gestor finančního výdaje České dráhy, a.s.
Financování 35 mil. Kč bez DPH, z vlastních prostředků

Popis

Základní Informace

Předmětem projektu je vybudování prvního z řady trenažérů a simulátorů řízení kolejových vozidel.
 
S ohledem na implementační plán ERTMS je v ČR jednoznačně definována strategie vybavení vozidel, provozovaných na koridorových sítích TEN-T palubní jednotkou systému ERTMS/ETCS. Přechod na systém zajištění jízdy vozidel ETCS přináší výrazné zvýšení bezpečnosti na straně vozidel oproti dosavadnímu národnímu systému.
 
Dosavadní národní systém (kontrola bdělosti strojvedoucího a na koridorových tratích systém liniového vlakového zabezpečovače LVZ), je založen na povinnosti strojvedoucího sledovat návěstidla v infrastruktuře, případně zjednodušený návěstní opakovač na pultu strojvedoucího. Vlakový zabezpečovač zasáhl nouzovým zastavením vozidla pouze v případě ne-reakce strojvedoucího. Strojvedoucí se tedy mohl plně věnovat sledování trati a řízení vozidla, nebyl však chráněn vůči vlastnímu omylu při rozpoznání návěstidla.
 
Nový systém ETCS přináší změnu jak v úrovni kontroly strojvedoucího tzv. „plný dohled“, tak především ve filozofii řízení vozidel, která spočívá v nutnosti řízení vozidla podle tzv. brzdných křivek. Tento přístup vyžaduje od strojvedoucího navíc sledování displeje DMI, kde se zobrazují příslušené informace, kterými se musí strojvedoucí řídit. V případě nedodržení rychlosti vozidla, podle stanovených parametrů, systém ETCS zastaví vozidlo.
 
Praktické zkušenosti z nasazení systému ETCS Level 2 v zahraničí (Belgie, Holandsko, Velká Británie) ukazují, že řízení vozidla podle brzdných křivek v reálném provozu je značně obtížné a v kritických situacích může vést ke snížení kapacity infrastruktury kvůli velmi opatrné jízdě strojvedoucích pod brzdnými křivkami. V souvislosti se zavedením nutnosti sledovat displej DMI při řízení vozidla je také analyzováno zvýšené riziko snížení četnosti a koncentrace strojvedoucího ve sledování trati před vozidlem. Technické opatření vede k zavedení automatizace řízení vozidla (systém AVV), který umožní mimo jiné především automatickou jízdu v blízkosti brzdných křivek, a tím snížení nutnosti sledovat DMI displej při brzdění vozidla. Rovněž závažnou problematikou je pohotovost a schopnost strojvedoucího reagovat na neočekávané a mimořádné události. Součástí simulátoru proto je i nácvik těchto mimořádných situací.
 
Vzhledem ke změně v přístupu k řízení vozidel, dané instalací systému ETCS, případně systémy AVV, je nutné, aby všichni strojvedoucí procházeli v rámci počátečního i pravidelného výcviku trenažérem a simulátorem kolejových vozidel, aby získali a následně také prokázali základní dovednosti v bezpečném a spolehlivém řízení vozidel vybavených moderními systémy ETCS a AVV. Trenažér a simulátor se tedy stane povinnou součástí výcviku strojvedoucích jak při vstupu do zaměstnání, tak periodicky min. každé 2 roky.
 
V podmínkách ČR lze, s ohledem na počet strojvedoucích, předpokládat nutnost výstavby minimálně 4 školicích a tréninkových center (Praha, Česká Třebová/Ostrava, Plzeň, Brno), celkově minimálně 10 simulátorů pro ČR. Vzhledem k velkému počtu typů vozidel je potřebné vytipovat typy vozidel, která mají být simulována.  Měla by být zastoupena vozidla v závislé i nezávislé trakci.
 
Simulátor však není zaměřen na ovládání konkrétní řady vozidel, ale na techniku jízdy se systémem ETCS a AVV, což jsou unifikovaná zařízení do značné míry nezávislá na konkrétním typu lokomotivy. Trenažéry a simulátory by měly být konstruovány včetně kinematického systému (pohybové plošiny), který navozuje reálný vjem jízdy vozidla, což je důležité pro nácvik jízdy pod brzdnými křivkami (schopnost odhadu chování vozidla).

Detail

Vybrán dodavatel pro veřejnou zakázku simulátoru pro strojvedoucí. Návrh simulátoru zohlednil požadavky/potřeby objednatele: zaměření, vybavení a způsob používání. Simulace systému ETCS je součástí vybavení simulátoru; zprovoznění simulace ETCS souvisí s implementací ETCS na tratě a do vozidel ČD.
V současnosti finální fáze dodávky zařízení. Probíhá příprava uvedení simulátoru do provozu a začlenění do výcviku strojvedoucích.

Plán

Harmonogram

Příprava 2016, do roku 2020 realizace a zkušební provoz

Zahájení

2019

Vývoj během poslendího roku

Příprava projektu

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Realizace 03.09.2019