ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Systém mobilních informací pro místa dopravních omezení na dálnicích v ČR

ID SD-29
Mód Silniční doprava
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Příprava
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování 142,8 mil. Kč s DPH, SFDI (včetně nákladů na servis po dobu 4 let)
 

Popis

Základní Informace

Současný stav v dané oblasti:
Místa prací na silnicích, dle provedených výzkumů, vykazují významné ztráty v cestovních časech, snížení komfortu cestování a především znamenají bezpečnostní riziko pro řidiče i samotné pracovníky.  V současné době nejsou dopravní omezení a místa prací na silnicích vybavována ITS pro řízení dopravy. Jsou použity informační systémy, které nemají významný vliv na chování dopravního proudu. Pomocí sofistikovaných systémů a patřičných SW nástrojů s inteligentními řídicími algoritmy je možné docílit významného zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v těchto krizových místech na pozemních komunikacích (DaR, silnice I. Třídy) a to, i pokud se jedná o krátkodobé, nebo dlouhodobé uzavírky.
Účel projektu:
Projekt řeší dodávku systému mobilního, popř. přenosného telematického systému, který je možné instalovat v místech prací na silnicích. Účelem takového systému je řídit a harmonizovat dopravní proud v místech dopravního omezení a dotčené oblasti, ale rovněž zajistit dostatečnou informovanost řidičů o stavu dopravy před jízdou, ale samozřejmě také v průběhu jízdy.
Součástí systému jsou přenosné detekční, vyhodnocovací, přenosové technologie a mobilní PDZ/ZPI s inteligencí. Přenosné systémy budou nezávislé na pevném zdroji napájení a jednotlivé komponenty budou modulární, proto bude možné instalovat tyto systémy v závislosti na vedení dopravní uzavírky a potřebách konkrétních lokalit. Systém tak bude použitelný jak na komunikacích dálničního typu, tak i na komunikacích nižších tříd. Součástí dodávky bude centralizovaný SW pro digitalizaci míst prací na silnicích včetně konfigurovatelných řídicích algoritmů systému. Tak bude umožněna vzdálená správa všech instalovaných komponent včetně integrace do NDIC. Systém bude plnit funkci upozorňování na kolony, harmonizaci DP před omezením, informování o možném využití alternativních tras apod. V rámci projektu budou nastavena pravidla pro instalaci, servis, správu a údržbu těchto systémů.
Fáze navrhovaného projektu:
V roce 2013 proběhlo pilotní testování systému mobilního liniového řízení dopravy na dlouhodobé uzavírce na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem. Byl prokázán vliv na chování dopravního proudu v situacích dynamického snižování nejvyšší dovolené rychlosti (snížení rychlosti DP o cca 25 – 30%) a při upozorňování na stojící kolonu ve směru jízdy (snížení rychlosti až o 35%). Dle dlouhodobého výzkumu je prokazatelné, že dochází až k 2-3x většímu počtu nehodových událostí v dotčené oblasti dopravního omezení oproti stavu, kdy doprava není omezena. Zároveň bylo zjištěno, že celospolečenské ztráty (ztrátový čas v kolonách – vypočteno ze systému FCD, detektorů ASIM a dle metodiky HDM4) činil v průběhu 3 měsíců na daném pracovním místě přibližně 100 mil Kč (nejsou započítány externí ztráty na životní prostředí a ekonomické náklady z dopravních nehod).
Provozní a celospolečenské přínosy:
Z pilotního testu, provedeného výzkumu a z modelovaných případů lze odhadovat snížení cestovního času o přibližně 10 – 15% a výrazné snížení rizika nehody z nedobrzdění (mezi 15 -20%). Dochází k harmonizaci dopravního proudu a systémy mají rovněž prokazatelný vliv na efektivní informování účastníků silničního provozu o možném využití alternativních tras, popř. umožňují informovat o zdržení v místě omezení. Přenosné systémy jsou využitelné na všech typech prací na silnicích a to i na silnicích nižších tříd (např. dynamické řízení kyvadlové dopravy). Návratnost systému z hlediska snížení dopadu kongesce do produktivního času je obtížně stanovitelná s ohledem na možnost řešení pronájmu takového zařízení, ale je možné uvažovat o návratnosti do 2-3 let.
Návaznost projektu na výzkum:
Projekt vychází z provedeného výzkumu projektu TAČR - TA01030305 – ViaZONE a z řešení projektu pro CEDR – projekt ASAP - Appropriate Speed Saves all People.
Řešení bude vycházet z již projednaného dokumentu „Projekt dopravní telematiky při modernizaci dálnice D1“.
V tomto projektovém návrhu se v široké míře uplatňují technologie vyvinuté v rámci výzkumných projektů a to nejen národních, ale rovněž vycházející ze současných znalostí na rozvinutých západních trzích v oblasti ITS.
Zajištění technické a organizační propojitelnosti:
Architektura systému umožní zajišťovat koordinaci jednotlivých uzavírek mezi jednotlivými institucemi provozujícími silniční síť (ŘSD, kraje, města), ale ani mezi jednotlivými správci.
Současné využití technologických komponent:
V současné době se některé moduly systému využívají v praxi, ale prozatím není využit komplexní systém, který je kombinací jednotlivých mobilních/přenosných komponent. Je prokazatelné, že v současnosti tyto komponenty přinášejí zvýšení úrovně poskytované služby směrem k řidičům a mají významný vliv na bezpečnost dopravy a povědomí řidičů o aktuální situaci na dopravní cestě.
 

Detail

ÚPRAVA PROJEKTU – Interní schvalování ZD.
V návaznosti na interní připomínkování a zpracované posudky, bylo rozhodnuto o přepracování projektu a rozdělení do 3. částí
  • centrální ovládací modul
  • fyzická infrastruktura na komunikaci SETy – Čechy
fyzická infrastruktura na komunikaci SETy – Morava

Plán

Harmonogram

2020 - 2022

Zahájení

2020

Vývoj během poslendího roku

Příprava projektu

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Příprava 03.09.2019