ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Standardizace výměny dopravních informací

ID PR-35
Mód Průřezové projekty (informace)
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic v ČR
Stav řešení Realizace
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování Odhadované náklady jsou cca 20,56 mil. Kč, financování je předpokládáno ze SFDI (cca 80%) a CROCODILE cca (20%)
 

Popis

Základní Informace

V rámci projektu CROCODILE se orgány veřejného sektoru odpovědné za dopravu, správci silnic a dálnic a poskytovatelé služeb dopravních informací ze 13 evropských členských států rozhodli spolupracovat na nastavení a následném poskytování dopravních informací mezi sebou v DATEX II. Tato společná „infrastruktura“ pro výměnu dat a informací mezi všemi zapojenými stranami, včetně soukromých partnerů, má za cíl poskytovat harmonizované přeshraniční cestovní informace podél celého koridoru (tří koridorů).
V návaznosti na v minulosti i v současné době realizovaná plnění v rámci projektu CROCODILE, zejména probíhající veřejnou zakázku na implementaci datového formátu Datex II do NDIC, je třeba zajistit další rozvoj a podporu při zavádění tohoto formátu, kontrolu kvality dopravních informací a standardizaci komunikace mezi telematickými systémy nepodporující datový formát Datex II.

Detail

Navrhované nové projekty na základě dokumentu Metodika: Aplikační příručka pro implementaci DATEX II v ČR pro Ministerstvo dopravy ČR:
  • Harmonizace dle Nařízení a přeshraniční spolupráce:
Cílem projektu je vytvořit a udržet dlouhodobé vztahy s vybranými zeměmi, nastavit organizační i technická opatření pro přeshraniční výměnu dopravních informací, sdílet klíčové dopravní informace a publikovat jejich zdroje pro vývojáře mobilních aplikací. Připojit se k Memorandu o porozumění MoU podepsanému mezi Rakouskem, Itálií, Maďarskem, Slovinskem a Chorvatskem.
Směrem k EU partnerům projekt umožní zúčastnit se společných jednání, připomínkování projednávaných dokumentů a společných postupů, prezentaci národních výsledků a plánů, případně i možných národních norem či technických specifikací.
  • Supervize zavádění DATEX II do ČR (DATEX supervize)
Zavádění DATEX II je obtížnou organizační i technickou úlohou, jejíž splnění vyžaduje dlouhodobější odbornou asistenci poskytovatelům dopravních informací a řešitelům projektů ITS, které jsou řešeny či plánovány v rámci Implementačního plánu ITS. Vyžaduje také dlouhodobější sledování evropských výsledků i samotné práce v oblasti DATEX II, tedy standardizaci s ohledem na potřeby ČR a navrhovat jejich vhodné přejímání. Pokrok je pak vhodné supervizovat a reportovat.
Projekt směrem do ČR zajistí přenos know how a výsledků na národní úroveň formou odborných seminářů a na webu v českém jazyce dostupných dokumentů, a to včetně případných technických specifikací a norem. Koncovým uživatelům nabídne návod na způsob a podmínky využívání těchto dat včetně očekávaného rozvoje, asistenci při dotazích, potřebné konzultace, v případě potřeby i specifické školení.
  • Zajištění posuzování shody dle Směrnice o ITS
Pro účely fungování orgánu pro posuzování shody je tak nutné zřídit patřičné organizační a technické nástroje, které umožní optimální funkci orgánu a naplňování požadavků stanovených ve specifikacích EU. Z tohoto důvodu se tento záměr stává samostatným projektem, který bude podpořen z veřejných zdrojů.
  • Znalostní systém na podporu implementace ITS
ITS knihovna je softwarový webový nástroj, který umožní propojit jednotlivé agendy státu do transparentního prostředí, tj. jednotlivé úkoly prováže se strategickými cíli, identifikovanými požadavky ze strany státu či EU atp., čímž usnadní vlastní plánování prací, ale i evidenci projektů a hodnocení pokroku. Tím se zjednoduší samotné vykazování výsledků jak do EU, tak i s ohledem na plnění strategických cílů státu.
  • Pasportizace zdrojů a příprava vstupních profilů do NDIC
Cílem projektu je analyzovat současné i možné budoucí statické i dynamické vstupy do NDIC a k těmto vstupům vytvořit vstupní profily v DATEX II či kompatibilní na ontologické úrovni s DATEX II. Tyto profily slouží jako definice výstupu pro zdrojové projekty. Jiný profil bude pro komunikaci s jiným DIC a jiný profil bude pro komunikaci s jedním parkovištěm. Dále budou v projektu vytvořeny funkční příklady SW pro předávání dat do NDIC a spuštěna testovací stránka, na které lze otestovat správnost vstupu. Profily a návody budou zveřejněny na národním přístupovém místě.
  • Implementace DATEX II pro nové zdroje v NDIC
Tento projekt navazuje na projekt upravující současný výstup NDIC do DATEX II (PR-17). Zatímco projekt PR-17 konvertuje stávající výstupy NDIC do DATEX II, tento projekt je zaměřen na přidání dalších nových zdrojů v DATEX II, tak jak budou dodávány do NDIC ze „zdrojových projektů“.
  • Standardizace poskytování dat z nově budovaných telematických zařízení do NDIC/JSDI
V současné době není definovaný žádný standard, který jasně definuje rozsah, formát a kvalitu dat předávaných do NDIC z telematických zařízení. Aby byl provozovatel schopen definovat požadavky na nová zařízení a byl schopen udržet pod kontrolou kvantitu a kvalitu vstupních dat, je třeba tyto standardy definovat.
 

Plán

Harmonogram

Realizace podpůrného projektu: 7/2017 – 12/2018 a dále CROCODILE 3
 

Zahájení

2017

Vývoj během poslendího roku

2018 - plánovaný rok zahájení realizace

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Realizace 09.09.2019