ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Rozvoj Celostátního informačního systému o jízdních řádech (CIS JŘ) a zajištění jeho dalšího provozu

ID PR-27
Mód Průřezové projekty (informace)
Gestor projektu Ministerstvo dopravy
Stav řešení Ideový záměr
Gestor finančního výdaje Ministerstvo dopravy
Financování Navrhováno: 75 mil. Kč, MD, OPD, IROP

Popis

Základní Informace

Současný stav:
CIS JŘ obsahuje schválené jízdní řády (JŘ) veřejné dopravy provozované na území České republiky. V minulém období došlo ke změnám právních předpisů silniční a drážní dopravy, v jejichž důsledku je CIS JŘ sběrným místem pro data o jízdních řádech veřejné dopravy. Nadstavbové funkce (jako např. vyhledávací služby v JŘ), nejsou součástí CIS JŘ.
Současná právní úprava v oblasti veřejné linkové dopravy a v oblasti drah tramvajových, trolejbusových, speciálních a lanových ukládá dopravcům předkládat  JŘ v elektronické podobě ke schválení příslušným úřadům, úřadům provádět schválení JŘ a postupování JŘ do CIS JŘ. CIS JŘ umožňuje  sledovat změny, uveřejňuje schválené JŘ veřejnosti formou vývěsných JŘ a v definovaných případech formou strojově zpracovatelných dat. V oblasti železnice předává jízdní řády provozovatel dráhy a ty jsou prostřednictvím CIS JŘ zveřejněny ve formách graficky přehledných a v úpravě pro strojové zpracování.
Data obsažená v CIS JŘ jsou v souladu s nařízením vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, v několika datových sadách zapsána v Národním katalogu otevřených dat.
Tento systém poskytuje informace dle zásad evropské směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru (tzv. směrnice PSI).  CIS JŘ se omezuje pouze na část dat, která přímo souvisí s úředně schválenými a postoupenými resp. předanými jízdními řády a jiná data ze své podstaty neobsahuje.
Navrhované řešení:
Aktuální trendy v oblasti veřejné dopravy předpokládají stav, kdy bude zajištováno poskytování multimodálních informačních služeb o cestování, včetně prověření možnosti poskytování informací o tarifech, elektronizace procesů veřejné správy, vyšší nároky na vyhledávání dopravního spojení a další. To klade nové požadavky na stávající informační systémy, kde významnou roli zdroje základních informací zastávají informační systémy o jízdních řádech.

Projekt „modernizace“ CIS JŘ, jako reakci na tyto požadavky, navrhuje doplnění CIS JŘ o další důležité datové prvky případně rozšíření některých stávajících. Jedná se zejména o:
  • Zastávky (rozšíření stávajících atributů registru zastávek o další položky, zejména údaje o poloze a prostorový popis zastávek, topologie zastávek a další)

Projekt bude řešit tyto hlavní oblasti:
  • procesní model postupování dopravních dat
  • legislativní aspekty související s  poskytováním výše uvedených dat

Přínosy projektu:
Výstupy CIS JŘ v podobě schválených jízdních řádů včetně výlukových tvoří základní informační vstup nejen pro vyhledavače dopravního spojení. Rozšíření atributů registru zastávek umožní zohlednit další požadavky při vyhledání dopravního spojení (např. specifické potřeby handicapovaných osob). Připravenost systému umožní přistoupit v budoucnu k elektronizaci do procesů poskytovaní licencí, což umožní rychlou a efektivní výměnu těchto informací mezi relevantními subjekty (dopravní úřady, CIS JŘ příp. další) a zároveň minimalizuje vznik chyb v těchto procesech.
Funkce CIS JŘ budou nastaveny tak, aby mohl plnit roli přístupového bodu pro multimodální informace ve veřejné dopravě, ve smyslu naplňování povinností vyplývajících České republice z nařízení Komise (EU) č. 2017/1926, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii.
Rozšířený CIS JŘ vytvoří základní pilíř pro budování systémů tarifní integrace ve veřejné dopravě  v ČR. S jeho podporou budou fungovat prodejní a účetní systémy.
Obecně lze konstatovat, že rozšíření CIS JŘ o další datové prvky výrazně zvýší užitnou hodnotu stávajícího systému a umožní poskytovat ověřená data ve strukturované podobě. Financováním provozních nákladů bude navíc zajištěna dlouhodobá stabilita tohoto unikátního systému.

Detail

Současný postup přípravy je omezen jinými projekty s vyšší prioritou, mj. přípravou Systému jednotného tarifu (viz PR-28), do jehož přípravy je zapojen také CENDIS s.p. Ve spolupráci s CENDIS s.p. je plánováno definovat parametry pro nabídkové řízení.
Společně s řešením tohoto projektového záměru je nezbytné zajistit implementaci požadavků definovaných nařízením vznikajícím v rámci prioritní akce a) Směrnice ITS o poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii.
Řešení projektového záměru musí být v souladu s řešením průběžného odbavení cestujících v rámci České republiky (tarifní integrace, především v oblasti železniční dopravy).

Plán

Harmonogram

2019 – definice technických parametrů pro nabídkové řízení na provozovatele CIS JŘ

Zahájení

2019

Vývoj během poslendího roku

Probíhá průběžná příprava a realizace

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Ideový záměr 03.09.2019