ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Rozšíření infrastruktury pro radiofonní provoz na LVVC

ID VD-02
Mód Vnitrozemská vodní doprava
Gestor projektu Ředitelství vodních cest ČR
Stav řešení Realizace
Gestor finančního výdaje Ředitelství vodních cest ČR
Financování Odhadované náklady jsou cca 20,166 mil. Kč včetně DPH, financování je předpokládáno ze SFDI

Popis

Základní Informace

V současnosti je využívání radiotelefonního provozu regulováno Vyhláškou MDS č. 138/2000 Sb., o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách. Hlasová radiová komunikace v rámci vnitrozemské vodní dopravy má mezinárodně harmonizované vyčleněné pásmo 156,025 – 162,025 MHz a představuje nejdůležitější formu komunikace mezi plavidly navzájem, pro vysílání plavebních informací a komunikaci mezi plavidlem a střediskem RIS plavebního úřadu a pro komunikaci mezi plavidly a plavebními komorami a přístavy. Hlavní problém radiotelefonního provozu představuje pokrytí sítě kanálem 80 vyčleněným pro plavební informace a komunikaci se střediskem RIS plavebního úřadu. Cílem je, aby plavební úřad byl schopen pokrývat celou síť vodních cest třídy IV obousměrnou komunikací z jednoho střediska RIS. V současnosti pokrytí zajišťují 3 retranslační stanice z 90. let 20. století, jež jsou ale na konci životnosti a spolehlivost a hlasová kvalita spojení je nevyhovující. Rovněž tak je řada lokalit na síti zejména v údolích, kde není spojení prakticky dosažitelné. Cílem je rovněž rozšíření pokrytí radiotelefonního provozu na vodní cesty třídy I., tj. na Vltavě do Českých Budějovic. Na základě studie proveditelnosti bylo navrženo řešení nové podpůrné pozemní sítě, která by měla zajistit nejen kvalitní spojení se střediskem RIS a zpět na plavidla na celé síti dopravně významných vodních cest, ale také poskytovat nové služby spojené s digitální identifikací pomocí ATIS kódů a propojení s RIS, jež výrazně zvýší funkcionalitu a zkvalitní práci střediska RIS.  Bude takto vybudována zcela nová síť základnových stanic navzájem propojených stabilními datovými linkami.

Detail

Zdržení oproti původnímu plánu je způsobeno složitější komunikační technologií mající vliv na lokality vysílačů; na základě předběžné tržní konzultace s dodavateli bude možné projektovou přípravu uzavřít.
Centrální komise MD schválila záměr projektu 11.10.2016. Zdržení bylo způsobeno limity administrativní kapacity na ŘVC ČR. Následně proběhla příprava technické dokumentace pro zadávací řízení na dodavatele a smluvní zajištění identifikovaných lokalit vysílačů.
Řešení lokalit vysílačů bylo komplikované nejen z hlediska vyhledání optimálního pokrytí při efektivním rozsahu sítě a lokalit s akceptovanými náklady pronájmu, ale také řešení rádiové kolokace systému radiofonního provozu a AIS, jež jsou nákladově efektivně umístěny na totožných lokalitách, ale díky blízkosti frekvencí musí být eliminováno negativní vzájemné ovlivňování.
Pro zajištění odpovídajících zadávacích podmínek se v roce 2018 uskutečnila předběžná tržní konzultace, jíž se účastnili dodavatelé dodávající tato zařízení na evropský trh (v ČR zatím realizováno nebylo)

Plán

Harmonogram

Studie proveditelnosti dokončena 2016,
Další projektová příprava a smluvní zajištění lokalit sítě vysílačů v průběhu roku 2017,
Dokončení přípravy do 2/2019, Realizace projektu: 3/2019 – 12/2019

Zahájení

2019

Vývoj během poslendího roku

Zdržení oproti původnímu plánu je způsobeno složitější komunikační technologií mající vliv na lokality vysílačů; na základě předběžné tržní konzultace s dodavateli bude možné projektovou přípravu uzavřít.

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Realizace 02.09.2019