ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Řízení osobní a nákladní dopravy

ID ŽD-04
Mód Železniční doprava
Gestor projektu České dráhy
Stav řešení Realizace
Gestor finančního výdaje Ministerstvo dopravy
Financování 112 mil. Kč bez DPH (ČD/OPD)

Popis

Základní Informace

Současný stav:
Po rozdělení železniční dopravy na správce infrastruktury a dopravce vznikly dva typy systémů řízení železniční dopravy. První typ je ve správě železniční infrastruktury a druhý jsou ve správě dopravců, kde se dělí na nákladní a osobní dopravu. V dnešní době jsou tak systémy děleny a vznikají velké nároky na osobní komunikaci a to jak ve směru mezi jednotlivými systémy řízení dopravy, tak hlavně směrem k personálu řídící provoz na železnici a to jak v rámci infrastruktury, tak primárně směrem k cestujícím. Tyto informace jsou vůči cestujícím roztříštěné a nejsou koordinované mezi různými typy systémů řízení.
Připravená řešení:
Nyní již proběhlo vytvoření systému řízení osobní i nákladní dopravy. Tyto systémy vznikly nemožností donutit správce infrastruktury k implementací požadavků směřující k řízení dopravy z pohledu dopravce (např. náhradní autobusová doprava, změna řazení vozů apod.) a dalšímu předávání těchto informací cestujícím (dnes jsou informace o plánovaném řazení, ale ne o skutečném). Dále je nutné poskytovat informaci o reálném zpoždění spoje, neboť stávající stav, kdy jej určujeme dle průjezdního bodu je pro cestující nedostatečný (např. v případě výpadku daného bodu, se hlásí zpoždění, i když vlak jede včas). Naopak cestujícím způsobují problémy dohledávání informací o provozu na různých místech (zpoždění na webu www.cd.cz a naopak nástupiště na www.szdc.cz).
Navrhované řešení:
Důležitým prvkem pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti provozu je pak investice do zlepšování dispečerského systému a jeho vstupních parametrů i s využitím GNSS (viz ŽD-03) včetně navázání na informační systémy okolních dispečerských stanovišť jiných dopravců či správců dopravní infrastruktury. Tento projekt má za cíl zjednodušení komunikace s provozovatelem dráhy tím, že bude odstraněna většina hlasové komunikace mezi jednotlivými dispečerskými pracovišti. V případě zjištění mimořádné události bude zajištěn návrhy na řešení od správce infrastruktury přes jasné datové rozhraní. Zjednodušení práce dispečinku osobní dopravy, kdy bude soustředění informací na jedno místo a budou odstraněny duplicitních činnosti a práce (např. plánovaný jízdní řád/grafikon, výluky, mimořádnosti). Vše přispěje k možnosti zvýšení včasnosti vlaků a tak se zvýší kvalita služby požadovaná od objednatelů dopravy (Krajské úřady, MD ČR).  Dále v rámci integrity dat bude rychlejší vyhodnocování kvality aktuálního provozu nebo následného reportingu a vyšší kvalita dat pro zpětné analýzy provozu. Zrychlení distribuce informací o nepravidelnostech a mimořádnostech a jejich publikace na všechny kanály směřujícím k cestujícím např. od vlakových čet (viz ŽD-03), informační systémy ve vozech a stanicích, pokladní systémy, web a mobilní aplikace. Monitorování a vyhodnocování pobídkového systému dle Prohlášení o dráze. Pro dosažení cílů projektu je nutné vytvořit online rozhraní na posílání výluk a také mimořádností (včetně automatickému zpracování dopadu na oběh vozidel, vlakových čet a jízdního řádu či autobusové náhradní dopravy). Další částí projektu je implementace pře-použitelných funkčností pro nákladní dopravu. Poskytování informací z validátorů či prodejních kanálů ohledně obsazenosti vlaků bude vstupem kromě jiného také pro IZS v případě vzniku mimořádné událost, kde bude IZS zasahovat.
Pro nákladní dopravu je ekvivalentem prodejních kanálů elektronické doklady k přepravě nákladů, kdy bude brán největší zřetel hlavně na přepravu nebezpečných věcí.

Detail

Na ČD dochází k průběžnému rozvoji. Příkladem je rozvoj dispečerského aparátu ČD (DISOD) a komunikačních rozhraní s jinými dispečinky, zpracování je průběžně rozvíjeno včetně vazeb na plán přestupů, řazení apod. Dále došlo k implementaci mimořádného řazení vozů: aplikace (MIMORAZ) je v současné době v ověřovacím provozu v rámci v rámci systému ČD. V 12/2016 byl dokončen výzkumný projekt „Specifické odbavení cestujících a počet přepravených cestujících“ realizován Veřejnou zakázkou TAČR BETA: TB0500MD011. Výstupem je metodika sledování počtu cestujících ve vozidlech nezávisle na jejich aktivní činnosti a za použití dnes dostupných technologií. Tento projekt má širší využití například pro systémy IZS.

Plán

Harmonogram

2017-2018 redefinice projektu
2020 automatizace tvorby dlouhodobého plánu/grafikonu
2021 implementace výluk a mimořádného řazení vozů
2022 realizace napojení na všechny dispečerské systémy dle AP ITS

Zahájení

2016

Vývoj během poslendího roku

Redefinice projektu

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Realizace 02.09.2019