ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Realizace vysokorychlostního kvalitního datového pokrytí podél železničních koridorů

ID ŽD-22
Mód Železniční doprava
Gestor projektu Není stanoveno
Stav řešení Ideový záměr
Gestor finančního výdaje Není stanoveno
Financování Není stanoveno

Popis

Základní Informace

Předmětem projektu je realizace kvalitního celoplošného pokrytí železniční infrastruktury technologií bezdrátové komunikace „GSM“, kde GSM se v širším slova smyslu myslí hlasové služby, ale především vysokorychlostní datové služby 3G-4G, případně LTE, včetně prostředků distribuce GSM signálu v kolejových vozidlech. Současné pojetí pokrytí území ČR veřejnými operátory GSM je zaměřeno především na pokrytí obydlených území a páteřních silničních i železničních sítí (s technologií LTE). Na železniční síti se jedná o prioritní pokrytí páteřních sítí TEN-T, což spočívá v pokrytí cca. 1/3 sítě tj. 1350km tratí. Ostatní celostátní a regionální tratě, tj. cca. 6500 km tratí nejsou dosud koncepčně rozvíjeny a pokryty. Pro realizaci „optimální“ celkové strategie ITS-R v ČR založené na tzv. „inteligentním vozidle a infrastruktuře“, je základním prostředkem a technickou a technologickou nutností zajištění kvalitního a rychlého spojení pomocí bezdrátových technologií v celé síti. Aplikace této technologie umožňuje realizaci řady telematických služeb (odbavování cestujících, informační systémy pro cestující, sledování zásilek, telemetrie a diagnostika vozidel atd..) a rovněž umožní výrazně zatraktivnit veřejnou dopravu. Pokrytí celé sítě je důležité pro zajištění celosíťovosti železniční dopravy, tím její dostupnosti a atraktivity, a zároveň umožňuje řešit integrované dopravní systémy v území s využitím železniční dopravy jakožto rychlého, bezpečného, spolehlivého a atraktivního módu dopravy. Zároveň se ukazuje jako technická nutnost, provést opatření na straně kolejových vozidel. Kolejová vozidla z principu konstrukce skříně (kovová uzavřená skříň) vyžadují pro optimální pokrytí signálem GSM instalovat uvnitř vozidel technologie pro zesílení/převod signálu GSM. Současná řešení, zejména na kolejových vozidlech na relacích Praha – Ostrava a Praha – Brno, jsou většinou realizována na základě individuálního přístupu a dostupnosti technologie jednotlivými dopravci. Pro optimální provedení by však byla vhodná standardizace a sjednocení těchto technologií v rámci segmentu ITS-R, aby kvalita a dostupnost těchto služeb mohla být garantována ve všech vozidlech a na celé železniční síti.
Projekt by se měl zabývat vhodnou standardizací a stanovením základních požadavků jak na pokrytí infrastruktury, tak na vybavení kolejových vozidel, včetně definování rozhraní vůči jednotlivým účastníkům a uživatelům. Následně by měla být technologie realizována systematicky na celé síti železniční infrastruktury a měla by být vybavena všechna kolejová vozidla osobní dopravy případně pilotně ověřena aplikace na vozidlech nákladní dopravy.

Detail

Projekt má z pohledu vazeb na S2R vysokou prioritu. ČD, SŽDC projektový záměr podporují, primárně se však necítí nositeli navrhované iniciativy. V dalším kroku je třeba iniciovat jednání SDT, MD, MPO a ČTÚ k předmětnému tématu. ČD a SŽDC jsou připraveni pro takové jednání poskytnout expertní odbornou podporu. Časový rámec těchto jednání – Q1,2/2016.

Plán

Harmonogram

Příprava 2016 – 2017, do roku 2020 realizace a zkušební provoz

Zahájení

2017

Vývoj během poslendího roku

Přípravné práce - jednání

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Ideový záměr 03.09.2019