ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Prostorový a technický popis infrastruktury železniční sítě + GIS

ID ŽD-12
Mód Železniční doprava
Gestor projektu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stav řešení Realizace
Gestor finančního výdaje Správa železniční dopravní cesty
Financování Investice: 128 mil. Kč, vlastní zdroje
Provoz: 25,8 mil. Kč

Popis

Základní Informace

V dnešní době vede SŽDC technickou evidenci o spravovaných objektech v informačních systémech (IS) na rozdílné technické a technologické úrovni. Jedná se o 6 oblastí správy a to železniční svršek, železniční spodek, zabezpečovací a sdělovací technika, přejezdy, mosty a tunely.
Cílem je vytvoření konsolidovaného IS s popisem jednotlivých objektů infrastruktury pro již zmiňované oblasti s vazbou na geografické a grafické informace (Technický popis infrastruktury). IS je základem technického popisu sítě, kdy se u jednotlivých objektů uvádějí jejich technické parametry a náležitosti. IS bude navázán na jednotný popis sítě s vazbou na geoprostorová data, která umožňují vazbu na veřejné informace. Jednotný popis sítě zabezpečuje vazbu mezi technickými, provozními, ekonomickými a diagnostickými systémy.
Technický popis infrastruktury bude poskytovat informace a data o železniční síti pro IS řízení provozu pro sestavu jízdního řádu, sledovat vlastnosti dopravní sítě a tím posuzovat potřeby údržby a investic. Zároveň poskytne data do registru infrastruktury, do integrovaného záchranného systému a je podkladem pro tvorbu územně analytických podkladů, které jsou poskytovány územně správním celkům.
IS bude evidovat především aktuální technické vlastnosti sítě pro potřeby diagnostiky sítě. Bude evidovat výhledový stavební stav na základě informací o připravované investiční výstavbě s předpokládaným datem uvedení do provozu. Současně umožní vytvářet pohledy do minulosti z důvodu stanovení predikcí vývoje potřeb materiálové základny pro údržbu železniční infrastruktury.
Nedílnou funkcí systému je poskytování informací okolním systémům, jako INSPIRE, RINF, UAP, RailML apod.
Celý systém bude prezentován a navázán na geografické informační systémy (GIS) pro potřeby tematických pohledů na síť, vytváření krizových scénářů a náhledy na okolí železniční infrastruktury. Projekt garantuje vazbu technických informací o objektech na geoprostorová data, která jsou nedílnou součástí informací nejenom pro IZS, ale i pro bezpečnou silniční a železniční dopravu. GIS umožní okamžitý náhled na síť, prezentovat provozní pohled s vazbou na technické informace.

Detail

U projektu byla dokončena soutěž a probíhá realizace projektu. Projekt je v 2. fázi – Návrh řešení.
Finálně bude projekt zahrnovat všechny pasportní systémy. Dnes je realizován pouze Pasport železničního svršku + GIS. V nákladech je prezentováno pouze toto dílčí řešení.
Nyní se nacházíme ve 4 etapě z celkových 8. Tato etapa obsahuje vlastní řešení aplikačních modulů.
Předpokládané ukončení projektu je k 31. 8. 2020.

Plán

Harmonogram

2016-2020

Zahájení

2016

Vývoj během poslendího roku

Řešení aplikačních modulů

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Realizace 02.09.2019