ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Příprava ICT infrastruktury pro model I2M (Integrated Mobility Management)

ID PR-23
Mód Průřezové projekty (informace)
Gestor projektu Navrhováno : SŽDC
Stav řešení Ideový záměr
Gestor finančního výdaje Navrhováno : SŽDC
Financování Navrhováno: 0,200 mld. Kč bez DPH; zdroje CEF, OPD 2

Popis

Základní Informace

Současný stav:
I2M (Integrated Mobility Management) není v současné době používán.
Připravená řešení:
Nejsou v současné době k dispozici.
Navrhované řešení:
V rámci výzkumných a inovačních aktivit zajišťovaných společným podnikem Shift2Rail (zřízeným dle nařízení 642/2014 EU) je navrhován nový model pro řešení mobility osob i zboží nejméně v oblasti Evropské unie. Model je připravován jako interoperabilní standardizované řešení, které bude využívat chytrých technologií, ontologií, internetu věcí a všech dostupných dat souvisejících s mobilitou obyvatelstva a zboží, včetně dat o údržbě příslušných zařízení, jejich technickém stavu, údržbových cyklů a nákladů na jejich provoz. Aby takovýto systém mohl být implementován a používán, je třeba vytvořit, resp. je třeba připravit dostatečně kapacitní, kvalitní, stabilní a standardizovanou infrastrukturu a jednotná standardizovaná rozhraní pro přenosy velkého počtu informací a velkého objemu dat. Je třeba vytvořit standardizované rozhraní mezi interními systémy dopravců, manažerů infrastruktury, vlastníky vozidel a v určité míře i uživateli dopravního systému (cestující/přepravci), které dosud spolu nekomunikovali nebo jejich komunikace dosud   nebyla vyžadována. To umožní dostupnost dat v rámci I2M tak, aby bylo možné v reálném čase poskytnout kterémukoli uživateli I2M veškerá dostupná a ověřená data. I2M tedy umožní efektivně, rychle a správně v reálném čase rozhodovat o řešení jakékoliv odchylky od plánovaného stavu kterékoli části systému I2M.

Detail

Plán

Harmonogram

Příprava 2016, 2016 – 2023 se předpokládá postupná realizace

Zahájení

2016

Vývoj během poslendího roku

Realizace projektů

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Ideový záměr 03.09.2019