ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Prediktivní model dopravy na dálniční síti

ID PR-33
Mód Průřezové projekty (informace)
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Příprava
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování 54,46 mil. Kč s DPH, SFDI
 

Popis

Základní Informace

V současné době je na NDIC v provozu model dopravy na dálnicích, který zobrazuje aktuální data z detektorů a agendových systémů NDIC a je vybaven logikou pro predikci dopravy na základě párování aktuálního stavu dopravy s offline předmodelovanými situacemi. Tento přístup byl ve své době převratný, nicméně zejména vhledem k pokroku ve výpočetní kapacitě je dnes již zastaralý. Jeho koncepce a výsledky z něj neodpovídají současným trendům v oblasti modelování dopravy.

Model bude upgradován na inovativní online model dopravy, který pomocí prediktivního modelu na principu matematicko-fyzikálního popisu dopravního proudu umožní modelovat stav dopravy několik desítek minut dopředu. Vstupem do modelu budou data z flotily FCD a hodnoty naměřené na síti detektorů umístěných na dálnicích. FCD neboli Floating Car Data jsou data z vozidel osazených GPS jednotkami (typicky zasilatelské firmy, firemní flotily pod.). Z dat o poloze těchto vozidel je možné spočítat hodnoty, které popisují dopravní proud a stav dopravy jako jsou zpoždění, dojezdová doba, rychlost apod.

Hodnoty z detektorů model bude využívat jako kalibrační profily pro kalibraci dat z FCD. FCD navíc zajistí přesah monitoringu dopravy na silnice první třídy, čímž bude zajištěna informovanost řidičů a operátorů NDIC o dopravní situaci na objízdných trasách.

Upgrade dopravního modelu na online predikční model přispěje ke zlepšení informovanosti operátorů NDIC a řidičů na dálnici, což bude mít za následek zvýšení bezpečnosti provozu a umožní snížit počet a omezit dopady kongescí na dopravní proud. Díky přechodu z reaktivního řízení dopravy na proaktivní řízení bude možné aplikovat všechna dostupná ITS opatření pro eliminaci očekávané dopravní kongesce ještě před jejím prvotním projevem.

Další základní funkcí online modelu dopravy je možnost porovnání několika rozdílných scénářů řízení dopravy a díky tomu posoudit dopad aplikovaných ITS opatření, což je jedna z priorit Akčního plánu rozvoje ITS. V neposlední řadě bude aplikací prediktivního online modelu položen základ pro další rozvoj systémů řízení dopravy, jako je liniové řízení dopravy, které umožní lépe řídit dopravu a snižovat dopady kongescí.

Detail

Plán

Harmonogram

2018-2020
2018 – zahájeno vypsáním VZ na studii proveditelnosti

Zahájení

2018

Vývoj během poslendího roku

VZ na studii proveditelnosti

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Příprava 03.09.2019