ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Poskytování dopravních, cestovních informací a dalších souvisejících služeb řidičům nákladních, užitkových vozidel a dopravcům

ID SD-28
Mód Silniční doprava
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR, CDV
Stav řešení Realizace
Gestor finančního výdaje Není stanoveno
Financování KAMIONY + URSA CZ celkem: 41,50 mil. Kč ​

Popis

Základní Informace

Evropské ekonomiky a nově se vyvíjející trendy jako informační společnost nebo průmysl 4.0 kladou stále větší nároky na kvalitu, rychlost, dostupnost a plynulost nákladní dopravy. Silniční nákladní doprava však čelí několika závažným problémům, se kterými je třeba se vypořádat, aby mohla poskytovat očekávané funkce. Využití ITS (Inteligentní dopravní systémy) již dokázalo zvýšit kvalitu, efektivitu, dostupnost a kapacitu v různých odvětvích dopravy bez negativních dopadů na životní prostředí. Je proto velice užitečné používat technologie ITS pro poskytování vysoce kvalitních aktuálních informací jak řidičům kamionů, tak dispečerům nebo jejich zákazníkům za účelem vylepšení efektivity celého dodavatelského řetězce.
Existují dvě hlavní oblasti, v nichž by mohla mít silniční nákladní doprava prospěch ze služeb založených na ITS: lepší cestovní informace a informace o dopravním provozu, a inteligentní parkování pro těžká nákladní vozidla.
Specifické dopravní a cestovní informace
Řidiči a dispečeři přepravních společností mají, na rozdíl od řidičů individuální nebo veřejné osobní dopravy, velmi specifické nároky na dopravní, cestovní informace a na jejich kvalitu a spolehlivost. Jedná se například o aktuální doby jízdy, informace o povětrnostních podmínkách, dopravních nehodách a omezeních uzavřením parkovišť nebo doporučení alternativních tras v případě uzavření některého úseku dálnice s cílem minimalizoval časové ztráty pro dopravce a kongesce z pohledu správce infastruktury.
Bezpečná a chráněná parkovací místa
Zvýšené objemy silniční dopravy spojené jak s omezeními stanovenými dohodou AETR, tak s pátečními a víkendovými omezeními jízdy kamionů na silnicích a dálnicích v ČR způsobují vysokou poptávku po kvalitě a dostatečné kapacitě vhodných parkovacích a odstavných ploch. Tato situace si vyžaduje nejen zřízení mnoha nových parkovacích ploch nebo 'zvětšení' těch současných, ale také zefektivnění parkování těžkých nákladních vozidel a lepší podmínky pro jejich řidiče. V ČR je v současném stavu parkování pro kamiony řešeno v rámci jednotlivých dálničních odpočívek individuálně a v různé kvalitě. Stává se tak, že zvláště před dny pracovního klidu, kdy je jízda většině kamionů zakázána, se kamiony kupí na parkovacích plochách, kde není dostatek míst pro jejich odstavení, zasahují tak až do odbočovacích a připojovacích pruhů na dálnici a způsobují tím nebezpečí pro ostatní řidiče. Největší problémy jsou pozorovány ve všední dny od 18h do 9h, kdy má snahu odpočívat většina řidičů. Na některých dálničních parkovištích také dochází ke krádežím a jiné kriminalitě páchané na řidičích nebo nákladu, ostatně dle PČR kriminalita není výraznější než v jiných lokalitách ČR.
Pomocí ITS lze sledovat současnou volnou kapacitu parkovišť a po zpracování dat poskytnout spolehlivé informace řidičům, případně volnou parkovací plochu rezervovat. Řidiči mohou tím pádem lépe naplánovat svou cestu včetně povinných přestávek na odpočinek, což ve výsledku přinese úsporu času, zvýšení komfortu řidičů, a rovněž zvýšení bezpečnosti dopravy snížením pravděpodobnosti parkování v rozporu s dopravními předpisy na nevhodných místech, které často přináší bezpečnostní rizika. Parkovací plochy lze také s využitím ITS zajistit proti páchání trestné činnosti (krádeže, loupežná přepadení,…), čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti při provozu silniční nákladní dopravy.
Při plánování využití ITS je třeba řešit: pasportizaci parkovacích míst a infrastruktury na parkovištích, sledování obsazenosti parkovišť a parkovacích stání, publikování informací o počtu volných parkovacích stání skrze NDIC a další specifická zařízení jako jsou ZPI apod. a dohled nad bezpečnostní situací na parkovištích. Vyvstávající souvislosti, které je nutno vzít v úvahu:
Možnost rezervace parkovacích míst – v současné době se jedná o nadstandardní záležitost, kterou lze řešit v okamžiku, kdy bude na síti dostatečný počet parkovacích míst a jakmile bude podstatná část odpočívek vybavena minimálně základní telematikou pro počítání volných míst.
Jakým způsobem budou parkovací plochy zajištěny proti páchání trestné činnosti? V případě myšlenky na využití kamer je třeba vzít v úvahu, že kamery ve správě ŘSD slouží výlučně pro sledování dopravní situace. Kamery pro sledování trestné činnosti na odpočívkách bude mít v gesci PČR nebo jiný subjekt.
Zjistit jaký typ sensorů by byl pro vybrané účely nejvhodnější. V jakém rozsahu a na jaké typy odpočívek pořizovat? Kdo bude správcem kamerového zařízení, potažmo celého dohledového systému.
Bude třeba prozkoumat, které parkovací plochy, kdy a na kterých úsecích bude vhodné vybavit zařízeními zajišťujícími poskytování informačních služeb o bezpečných a chráněných parkovacích místech.
Projekt KAMIONY (Informační systém obsazenosti parkovacích stání nákladních a užitkových vozidel na odpočívkách v síti TEN-T – řešitel Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)
Hlavním záměrem projektu je vybudovat základní platformu pro další rozvoj informačních systémů obsazenosti odpočívek na síti TEN-T v České republice a poskytnout ucelený návod, jaké technologie v budoucnu používat, jaká data je vhodné s těmito výstupy kombinovat (např. data z mýtného systému) a jak data sdílet a publikovat. Tento projekt si klade za cíl provést důkladnou analytickou činnost a veškeré užitečné výsledky uplatnit při návrhu komplexního a koncepčního řešení této problematiky v rámci České republiky.
Projekt je rozdělen do čtyř ucelených částí:
1) Statická data – PASPORT  - Součástí pasportu bude zjištění připravenosti všech odpočívek na silniční síti s ohledem na instalaci telematických a dohledových systémů. Jedním z hlavních výstupů je rovněž vytvoření logického datového modelu a zaměření odpočívek do úrovně parkovacího místa s rozhraním DATEX II.
2) Dynamická data – OBSAZENOST - Hlavním cílem této části projektu je identifikovat vhodné detekční technologie pro přesné měření obsazenosti parkovacích ploch, otestovat je a vytvořit rozhraní pro poskytování dat v reálném čase přes rozhraní DATEX II.
3) Ekonomické aspekty a CERTIFIKACE - Pro plnou a spolehlivou funkčnost systému je nutné dohlížet na kvalitu poskytovaných služeb, tj. posoudit ekonomické i technologické aspekty různých detekčních systémů a navrhnout investiční plán ze strany státu v hierarchickém uskupení tak, aby bylo možné stanovit i termín plné funkčnosti (plného pokrytí) sítě TEN-T touto službou. S investičním plánem souvisejí i technické podmínky a případný model ověřování shody zařízení/systému pro monitoring obsazenosti odpočívek s predikcí.
4) Pilotní testování a OVĚŘOVÁNÍ technologií -  Na vybrané odpočívce (Vražné – dálnice D1) je cílem testovat dostupné technologie a provést výzkum přesnosti, spolehlivosti a dostupnosti služby. Je v plánu testovat různé typy detektorů pro detekci vjezdu a výjezdu nákladních vozidel, a zároveň detektorů pro detekci obsazenosti parkovacích míst. Technologie je v plánu zkoumat s ohledem na přesnost a spolehlivost monitorovacích systémů za různých povětrnostních podmínek a při vysoké obsazenosti i stínění vozidel.
URSA Czech Republic
Cílem projektu URSA Czech Republic je navázat úzkou spolupráci s činností evropského projektu URSA MAJOR, rozšířit jeho působnost podél Baltsko-jaderského koridoru na českém území a v souladu s okolními státy vyvinout české služby zaměřené na těžká nákladní vozidla, přičemž by tyto služby zhodnotily potřeby a podmínky organizování a usměrňování silničního provozu v ČR. Takto bude zajištěno, že nákladním automobilům jedoucím z Itálie přes Rakousko a Českou republiku do Polska budou poskytnuty stejně kvalitní služby bez ohledu na to, na kterém území se momentálně pohybuje, nebo kterého mobilního operátora řidič využívá.
Navržený projekt odráží potřebu provozovatele českých dálnic - Ředitelství silnic a dálnic - poskytovat v reálném čase kvalitní informace specificky určené řidičům nákladních automobilů, které v současnosti nejsou dostupné vůbec nebo jen ve velmi omezené míře. Zásadní je sběr relevantních dat Národním dopravním informačním centrem, jejich zpracování, vytvoření spolehlivé informace a její šíření pomocí současných distribučních kanálů.  Je také důležité vyvinout nové služby orientované na informace určené řidičům nákladních vozidel v dané oblasti. Vývoj nových služeb bude probíhat v úzké spolupráci s projektem UMneo za účelem zajištění harmonizace a budoucí interoperability se službami dalších členských států.
Implementace v ČR se bude soustředit na dvě hlavní oblasti: inteligentní parkování kamionů a poskytování informací pro kamiony v reálném čase. Obě tyto služby budou nasazeny na české části Baltsko-jaderského koridoru, který propojuje jaderské přístavy v Itálii skrze Rakousko a Českou republiku s baltskými přístavy v Polsku (pro projekt byla vybrána 4 parkoviště na dálnici D1 v blízkosti Ostravy).
Po úspěšném nasazení technologií a služeb bude ve spolupráci s partnery projektu UMneo a Sdružením automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA zahájen pilotní provoz zahrnující rozsáhlé testování. Sdružení automobilových dopravců vyjádřilo zájem o uvedené služby a je připraveno poskytnout zkušební skupinu vozidel pro sledování funkčnosti a výkonnosti systému. Po zkušební fázi budou realizována doporučení pro nasazení služeb inteligentního parkování kamionů ve větším měřítku, stejně jako doporučení pro rozšíření pokrytí poskytování dopravních informací zaměřených na kamiony na ostatní části české dálniční sítě.

Detail

KAMIONY: dokončeno 2017
URSA CZ: V roce 2018 zpracovány technické specifikace a projektové dokumentace pro části WG 2.1 a WG 2.2. V roce 2019 vypsána soutěž na tyto části. Je předpoklad, že vlivem opožděné předávky podkladů od SFDI a administrativního zpoždění při interním schvalování zakázky budou prostředky vyplaceny až 2020.

Plán

Harmonogram

2017-2020

Zahájení

2017

Vývoj během poslendího roku

Vypsána soutěž na tyto části: WG 2.1 a WG 2.2.

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Realizace 03.09.2019