ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Podpora IS malých dopravců v implementačním procesu TAP/TAF TSI

ID ŽD-19
Mód Železniční doprava
Gestor projektu Správa železniční dopravní cesty
Stav řešení Ideový záměr
Gestor finančního výdaje Navrhováno: SŽDC
Financování Navrhováno: 0,3 mld. Kč bez DPH; OPD 2, CEF

Popis

Základní Informace

Současný stav:
Do letošního roku v ČR byly spuštěny některé moduly TAF a TAP TSI u SŽDC v rámce komunikace s IM-IM a u nákladních dopravců v rámci komunikace RUIM. Komunikační prostředí bylo zatím realizováno mimo Common Interface, protože v době realizace nebylo na SŽDC k dispozici. K používání prostředí Common Interface je vyžadováno zakoupení licence a platba stanovených provozních poplatků, což pro dopravce s malým objemem činností (tedy i s malým objemem předávaných informací) vyžaduje značně vysoké a mnohdy neakceptovatelné náklady. To je příčinou, že dopravci odmítají zahájit implementaci TAF/TAP TSI a snaží se jí co nejvíce oddálit.

Navrhované řešení:
V prostředí České republiky jsou k dispozici softwarové nástroje (aplikace), které umožňují komunikaci mezi RU-IM plně kompatibilní s TAF/TAP TSI bez nutnosti používat komunikaci za pomoci Common Interface. Tato softwarová řešení, včetně Common Interface, však nejsou certifikována. Nelze tedy jednoznačně deklarovat plnou kompatibilitu se všemi požadavky TAF/TAP TSI. Projekt by měl vytvořit metodiku pro certifikaci softwarových řešení, včetně Common Interface, aby dodavatel informačního systému dodával software s plně prověřenými všemi funkcemi. Na základě vytvořené metodiky certifikace dojde k ověření funkčnosti softwaru mezi vybranými dopravci a manažery infrastruktury, a následně k pilotnímu ověření v komunikaci v mezinárodním provozu. Tím bude umožněno dodržení implementačního plánu pro TAF/TAP TSI bez významně vysokých vstupních nákladu všemi zúčastněnými subjekty.

Detail

Plán

Harmonogram

Příprava první pololetí 2016, realizace 2016 – 2019 v souladu s implementačním
plánem pro TAP / TAF TSI

Zahájení

2016

Vývoj během poslendího roku

2019 v souladu s implementačním

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Ideový záměr 03.09.2019