ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Pilotní ověření technologie ITS-R – etapa 0

ID ŽD-20
Mód Železniční doprava
Gestor projektu Není stanoveno
Stav řešení Ideový záměr
Gestor finančního výdaje Není stanoven
Financování Celkem Etapy 0 – 3: 1030 mil. Kč bez DPH
Navrhováno: SFDI, Fondy EU, OPD

Popis

Základní Informace

Předmětem projektu, který ideově vychází z Vize rozvoje telematiky v železniční dopravě zpracované Sdružením pro dopravní telematiku 9.8.2015, je podniknout konkrétní kroky směřující k pilotnímu ověření technologie Inteligentních dopravních systémů na železnici (ITS-R) na vhodné regionální trati. Pilotní ověření moderních řídicích a zabezpečovacích, telekomunikačních i informačních technologií v železničním prostředí je nezbytné k tomu, aby bylo možné navrhnout dlouhodobou strategii nasazení těchto systémů na regionálních a posléze i celostátních tratích v ČR.
Koncept ITS-R je založen na využití technologie inteligentního vozidla, inteligentní infrastruktury a jejich vzájemné provázání prostřednictvím informačního systému. V rámci pilotního ověření bude ověřována technologie subsystému řízení a zabezpečení ERTMS/ETCS Level 3. Tato technologie má předpoklady minimalizace prvků v infrastruktuře s očekávaným pozitivním technickým i ekonomickým přínosem v oblasti investičních i provozních nákladů. Infrastruktura bude vybavena přenosovým systémem GSM-R a podél železniční infrastruktury pilotního projektu bude zajištěno rovněž datové pokrytí vysokorychlostním internetem veřejných operátorů.
V infrastruktuře budou instalovány objektové kontroléry pro ovládání a kontrolu vnějších prvků (výhybky, výstražníky a závoru na přejezdech atd..) a výbava integrálního zabezpečovacího zařízení (RBC) pro zajištění řízení a zabezpečení jízdy vlaků. Vozidla zapojená do pilotního projektu budou vybavena palubní jednotkou ETCS pro úroveň Level 3 včetně jednotky pro kontrolu integrity vlaku, systémem automatického řízení vlaku (ATO) a rozhraní pro telematické aplikace. Projekt předpokládá zapojení moderních vozidel, především vozidel národního železničního dopravce, čemuž bude přizpůsobena i volba pilotního úseku tratě. Informační systém pilotního projektu bude zajišťovat vhodné propojení všech subsystémů s cílem jak zajištění řízení a zabezpečení tak optimalizace provozu, včetně řešení problematiky sledování změny složení obslužného vlaku, odbavení příslušnou dokumentací, sledování polohy nákladních vozů ve stanicích na vedlejší trati atp.
Projekt bude realizován postupně po Etapách a, v případě pozitivního výsledku Etapy 0 – viz dále, vyvrcholí ověřením funkčnosti technologie ITS-R instalované v pilotním provozu. Bude tak možné prakticky vyhodnotit přínosy ITS-R pro dopravní systém v ČR a pro posílení role železniční dopravy jako páteřního dopravního systému v rámci IDS. Uvedené etapy projektu jsou jak přípravného, tak implementačního a ověřovacího charakteru:
0.Etapa – Analýza a studie proveditelnosti pilotního projektu ITS-R
1.Etapa – Projekce, příprava stavby, výběr dodavatelů
2.Etapa – Realizace technologie, vybavení vozidel
3.Etapa – Provozní ověření a vyhodnocení

Detail

V období roku 2015 – 2016 byl projektový záměr projednáván se zástupci správce infrastruktury, dopravci a průmyslovou sférou oboru  zabezpečovací telekomunikační techniky. Problematika je obecně shledávána jako důležitý směr, kterým by se měla technologie v budoucím vývoji zcela jistým způsobem  ubírat. Z pohledu SŽDC však nebyla nalezena shoda v realizaci dosud nevyzkoušené  nezavedené technologie do reálného provozu na železniční síti, kterou SŽDC spravuje.
V roce 2016 byla tato problematika řešena v rámci grantového projektu TAČR-BETA číslo: TB0300MD014, ve kterém byla řešena možnost aplikace Technických specifikacích pro interoperabilitu (TSI) na regionálních drahách. Výstupy projektu mohou být podkladem k řešení této projektové karty, neboť TSI definuje a do jisté míry vyžaduje zavádění technologie (zejména ERTMS/ETCS), která je nosnou technologií této projektové karty. V současné době probíhá projednávání tohoto projektového záměru na úrovni MD ČR (odbor Strategie, Odbor Kosmických technologií) a předpokládá se její další projednávání za cílem nalezení možnosti řešení.

Plán

Harmonogram

2017: 0.Etapa – Analýza a studie proveditelnosti pilotního projektu ITS-R
2018-19: 1.Etapa – Projekce, příprava stavby, výběr dodavatelů
2019-20: 2.Etapa – Realizace technologie, vybavení vozidel
2020-22: 3.Etapa – Provozní ověření a vyhodnocení

Zahájení

2017

Vývoj během poslendího roku

Projekční práce dle navržené etapizace.

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Ideový záměr 03.09.2019