ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Otevřený registr pozemních komunikací (OREPK)

ID PR-38
Mód Průřezové projekty (informace)
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Ideový záměr
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování Odhadované náklady do roku 2020 jsou 25 mil. Kč,
 

Popis

Základní Informace

Základní záměr: vytvoření a následně zabezpečení procesu bezplatné distribuce referenční datové sady pozemních komunikací, která díky naplnění myšlenky otevřených dat umožní jednoznačnou identifikaci a lokalizaci úseků pozemních komunikací napříč aplikacemi ve veřejném i soukromém sektoru. Tím dojde k usnadnění výměny dat mezi různými zdroji dat, zefektivnění agend, zlepšení informovanosti řidičů, zvýšení bezpečnosti nebo podpoře zavedení autonomních vozidel.
Inteligentní dopravní systémy vedou k potřebě každodenního využívání dopravních informací a dopravních dat (zejména prostorových). Tyto informace a data jsou na úrovni státu šířena v různém formátu i kvalitě. Jednotlivé úrovně a agendy státní správy využívají prostorová dopravní data zejména pro své vlastní účely a často tato data nejsou šířena, poskytována a sdílena dále. Pro efektivní využívání dopravních dat je zapotřebí kvalitní standardizovaná báze dat, která slouží pro jednoznačnou identifikaci a lokalizaci v prostoru, a která zároveň bude pro všechny veřejné i soukromé subjekty garantovanou referenční bází prostorových dat pozemních komunikací.
V oblasti dopravy a zejména pozemních komunikací neexistuje jednotně šířená základní báze prostorových dat, i když s rozvojem dopravy a inteligentních dopravních systémů by to bylo potřebné. Tato základní báze by měla obsahovat zejména geometrickou/prostorovou složku pozemních komunikací všech tříd a účelů a doplňující informace, nutné k základním směrovacím (routovacím) službám. Konceptuálně by navázala na Ministerstvem dopravy připravovanou vyhlášku k Centrální evidenci pozemních komunikací (CEPK), která počítá s tím, že by prostorovou složku nešířila. Prostorová a identifikační složka OREPK by byla využita v rámci CEPK, změny v CEPK by se promítali do OREPK. Spojením těchto záměrů dojde k naplnění potřeb státu i odborné veřejnosti. Předpokladem pro jednotnou bázi, tak aby se mohla být státem garantovaným produktem a základním všeobecně využívaným produktem, je otevřenost těchto dat.
Výstupy projektu:
  • zabezpečení vzniku datové sady, nastavení systému distribuce a dalšího rozvoje OREPK formou průběžné aktualizace prostřednictvím ŘSD či třetích stran,
  • naplnění jednoho z cílů uvedených v Strategickém plánu rozvoje Silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let,
neomezená možnost prezentace dopravních informací z NDIC a distribuce zátěžových map, jako jednoho z výstupů projektu týkajícího se sběru FCD dat na síti pozemních komunikací.

Detail

V současné době řeší Ministerstvo dopravy ČR související studii proveditelnosti.

Plán

Harmonogram

2019 – na základě výstupu studie proveditelnosti Ministerstva dopravy ČR zabezpečení vzniku a distribuce datové sady OREPK.
Následná aktualizace: v půlročním cyklu. Průběžná informační podpora uživatelů a bezplatná distribuce OREPK jednotlivým zájemcům.

Zahájení

2020

Vývoj během poslendího roku

Řeší se související studei proveditelnosti.

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Ideový záměr 04.09.2019