ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Monitoring mobility osob na základě signalizačních dat mobilních operátorů – BIG DATA z mobilních sítí

ID PR-37
Mód Průřezové projekty (informace)
Gestor projektu Ministerstvo dopravy ČR
Stav řešení Příprava
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování Není upřesněno

Popis

Základní Informace

Navržení projektového záměru naplňuje - v návaznosti na již realizované projekty - vizi rozvoje ITS definovaného v rámci AP ITS (Citace: 8.1 Vize ideálního výsledného stavu rozvoje ITS 2)…k stávajícím profilovým měřením a výběrovým šetřením jsou přidány časově kontinuální a přitom celoplošně dostupná data ze vzorkovacích technologií – ať již pracujícími s GNSS daty pro monitoring dopravy, tak i se signalizačními daty mobilních sítí. Takto jsou zajištěny dostatečně kvalitní vstupy do výpočtů modelů aktuálního stavu dopravy a mobility lidí v prostoru, které podporují inovativní systémy řízení, informační a podpůrné systémy a další pokročilé aplikace.)
Realizací systémů pracující s BIG Daty mobilních sítí dojde k přechodu od dnes již překonaných metod zjišťování výskytu a pohybu lidí (dotazníky, manuální sčítání, expertní odhady atd.) k přesnému měření mobility na základě konzistentních „tvrdých“ dat. Přičemž nedojde pouze k zásadnímu zvýšení přesnosti a rozsahu měřených hodnot, ale bude možné oproti jednorázovým průzkumům vytvářet dlouhodobé časové řady resp. monitorovat trendy na denní bázi. Realizace projektového záměru je nutnou podmínkou pro vytvoření znalostní báze nutné pro naplňování konceptů mobility 21.st (Mobility as a Servise, Multimodální koncepty mobility atd.)
Nové informace získané na základě kontinuální analýzy BIG Dat mobilních sítí budou využity pro:
1. Operativní řízení – doprava v souvislosti s masovými akcemi (koncerty, zápasy, výstavy), multimodální uzly (aktuální počet lidí v uzlu, předpokládaná zátěž jednotlivých modů), atd.
2. Strategické plánování - scénáře řízení dopravy, plány mobility, SUMPy, plánování a vyhodnocení efektivity staveb, krizové plánování.
Přehled konkrétních funkcí systému:
Primární funkce:
Měření přepravy osob promítnutý na silniční síť – měření počtu přepravených osob po silnicích – doplnění a rozšíření sběru dat prostřednictvím klasického sběru dat pomocí  sčítání dopravy realizovaný v 5-letém cyklu
Měření přepravy osob promítnutý na železniční síť – měření počtu přepravených osob po železnicích
Zajištění historických dat o mobilitě jakožto klíčový zdroj dat pro dopravní modely a analýzy spojené s plánováním, provozem a financováním dopravní infrastruktury
Zajištění vstupních dat o mobilitě ve městech a jejich okolí pro potřebu tvorby plánů udržitelné mobility měst jakožto jednoho z podkladů (složek?) územního a prostorového plánování
Měření celkové dojížďky a celkové vyjížďky, včetně vymezení pravidelné dojížďky a pravidelné vyjížďky (commuting) v rámci cest uskutečněných českými rezidenty, identifikace opakovaných cest včetně podchycení denní a týdenní variability, případně podchycení dalších pravidelně se opakujících mimořádných fenoménu (jarní prázdniny, letní prázdniny, další prázdniny) doplňující měření dojížďky pro jeden typický den opakované v rámci desetiletého cyklu sčítání lidu, domů a bytů
Měření aktuálního rozložení osob v území v reálném čase pro potřeby krizového řízení resp. zachování funkčnosti kritické infrastruktury (železnice)
Měření aktuálního počtu přítomných mimořádných (nepravidelných akcí) pro potřeby řídících scénářů a krizového řízení
Zajištění historických dat o dynamice počtu přítomných a jejich pravidelných pohybech pro potřebu přípravy řídích scénářů a krizových plánů
Sekundární funkce
Měření dynamiky počtu přítomných v obcích a dalších územně-správních jednotkách – získání podkladu pro územní optimalizaci veřejné správy - konzument MV
Monitoringu zahraniční incomingový cestovního ruchu jakožto klíčového zdroje pro kvantifikaci satelitního účtu cestovního ruchu České republiky – konzument MMR
Měření domácího meziregionálního cestovního ruchu – konzument MMR
Měření výjezdového cestovního ruchu jakožto vstupu pro měření salda bilance cestovního ruchu a preferencí domácího obyvatelstva – konzument MMR
V současné době je technologie ve fázi testovacího/ověřovacího provozu.
Projekt navazuje na realizovaný projekt „Plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravních proudů“ na základě celoplošné vzorkovací technologie na bázi GNSS. Tento projektový záměr doplňuje datovou sadu potřebnou pro plnou digitalizaci dopravy o celoplošnou vzorkovací technologii na bázi BIG Dat mobilních operátorů.
Realizací projektu dojde k významnému zvýšení technické a organizační propojenosti jednotlivých subjektů veřejné správy zabývajících se organizováním, řízením, plánováním dopravy a mobility (bude k dispozici pro všechny složky jednotná datová sada komplexně popisující vývoj mobility v ČR)
Jedná se o vysoce inovativní projekt, který ve vysoké míře předpokládá nasazení technologií vyvinutých v rámci výzkumu realizovaného v ČR. Realizace projektu plně sleduje Evropské trendy ve využívání nástrojů na základě BIG Dat pro podporu mobility a zavádění nových mobilitních služeb využívajících komunikační technologie.

Detail

Plán

Harmonogram

Zahájení studie proveditelnosti – 31. 3. 2017
 

Zahájení

2017

Vývoj během poslendího roku

Příprava

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Příprava 04.09.2019