ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Modernizace ITS na železničních vozidlech vozidlovými a komunikačními systémy včetně polohy

ID ŽD-03
Mód Železniční doprava
Gestor projektu České dráhy
Stav řešení Příprava
Gestor finančního výdaje Ministerstvo dopravy
Financování 319 mil. Kč bez DPH (ČD / OPD)

Popis

Základní Informace

Současný stav:
Aktuální vozový park nyní je velmi technologicky roztříštěn z pohledu možnosti komunikací. Existuje stále velké množství jak osobních, tak nákladních vozidel, které vůbec nekomunikuje s okolními  centrálními systémy nebo mají rozhraní, která nejsou standardizována anebo poskytují pouze omezené informace. Dalším novým trendem v osobní dopravě je také zajištění datové komunikace i cestujícím a poskytování nejen aktuálních informací o situaci ve voze nebo v dopravě, ale také nabídka zábavy ve vozidle. Vznikla tak potřeba možnosti poskytnutí datové komunikace i pro cestující. Standardizace však nelze realizovat jednorázově pro všechna vozidla kvůli velkým finančním nárokům, jak na investici do vozidla, tak z důvodu zvyšujících provozních nákladů v oblasti údržby vozidel či správy ICT.
Připravená řešení:
Nyní je dle  UIC557 standardizována komunikace diagnostických dat u nových nebo modernizovaných souprav. Dalšími standardizovanými řešeními je přenos informací o pohonech, poloze, aktivním odstavením, rezervací, jízdním řádu či audiovizuálních datech o pohybu vozidla pro cestující. Posledním článkem, který zajišťuje jednotný přístup k realizaci komunikace je WiFi pro cestující a palubní portál, který přináší cestující zábavný obsah, ale i např. kamerové snímky ze stanoviště strojvedoucímu, objednávku z jídelního vozu a samozřejmě přístup k Internetu. Z důvodu i specifických způsobů odbavení ve vozidlech je do komunikačních jednotek vozidel připravováno i rozhraní na napojení mobilních automatu či validátorů jízdenek. Modernizace však v rámci plánované odměny nezahrnuje všechna vozidla osobního ani nákladního dopravce.
Navrhované řešení:
Navrhovaným řešením je jednotné pokrytí vozidel komunikačními systémy, které zajistí přenos dat, které budou spojeny s polohou vozidla (v rámci kombinovaného přijímače pro GPS i Galileo), které budou sloužit na zvýšení bezpečnosti a plynulosti osobní i nákladní dopravy. Toto bude zajištěno využitím technologií jako je AVV, AO aj. či naplnění požadavků na případnou analýzu mimořádných událostí jako např. systém ukládání informace o rychlosti vozidla. Tato komunikace mezi samotnými vozidly nebo směrem k řídicím systémům dopravce či správce infrastruktury, či k cestujícím bude probíhat online a přes železniční bezdrátovou přenosovou síť. WiFi spolu s palubním portálem kromě zajištění připojení k veřejnému internetu také zajistí informovanost cestujících o aktuálním stavu dopravy. Diagnostická data dostupná budou navázány na systémem pro řízení oprav vozidel s napojením na skladové zásoby, tak aby nedocházelo k prodlevě při odstraňování závad či aby byla prováděna prevence v případě získání informace o varování. Další nedílnou součástí komunikace jsou mobilní automaty ve vozidlech, které zajišťují bezobslužný provoz na specifických linkách, který bude reflektovat potřeby projektu „Digitalizace přepravních dokumentů“. Online informace se také budou přenášet na LCD displeje pro rezervace míst v případě mimořádného řazení vozidel. Pro cestující se bude dále zobrazovat i aktuální rychlost vozidla a informace o mimořádnostech, či o nepravidelnostech /včetně přípojů/.
Modernizace komunikace vozidel s centrálními systémy řízení dopravy se kromě informačních systémů pro cestující (rezervace, mobilní automaty) musí promítnout i do hnacích vozidel a nákladních vozů.
Vybavenost vozového parku ČD je průběžně realizována dle požadavku Objednatelů, t. j. jak v regionální, tak i v dálkové dopravě.

Detail

ČD průběžně modernizují svůj vozový park dle interních změnových požadavků, které se realizují dle požadovaných standardů a jsou v souladu s definicí ITS. V rámci WiFi a portálů ve vozidlech postupují dle interně stanoveného standardu, který si dopravce stanovil před definicí ITS a je s ním v souladu. Řešení jednotného pokrytí vozidel systémy pro zjišťování polohy je prozatím pozastaveno z důvodu oddálení zahájení provozu prvních služeb systému Galileo.

Plán

Harmonogram

2020 vozidla pro dálkovou dopravu
2020 vozidla pro regionální dopravu
2022 další řady vozidel

Zahájení

2020

Vývoj během poslendího roku

Projektová příprava

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Příprava 02.09.2019