ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Kontrolně analytické centrum řízení železničního provozu (KAC)

ID ŽD-06
Mód Železniční doprava
Gestor projektu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stav řešení Dokončen
Gestor finančního výdaje Správa železniční dopravní cesty
Financování Skutečné investiční náklady 0,396 mld. Kč

Popis

Základní Informace

Železniční doprava je řízena v nepřetržitém provozu na rozlehlém území a je provázána se železničními sítěmi sousedních států. Železniční provoz je zabezpečován proti nehodám nebo kolizím zabezpečovacím zařízením a dále je jeho organizování podporováno řadou informačních systémů. Zabezpečovací i podpůrné informační systémy obsahují mnoho informací o železničním provozu, resp. detailní informace o jízdě každého vlaku jako např. dobu příjezdu nebo odjezdu z jednotlivých stanic, číslo traťové nebo staniční koleje, po které vlak jel, dále jaké vozy jsou do vlaku zařazeny a pořadí vozů sestaveného vlaku, rychlost vlaku, vzniklé mimořádnosti apod. Na základě těchto informací lze vyhodnotit, zdali byly pro jízdu každého vlaku splněny podmínky stanovené interními předpisy, resp. zdali tyto předpisy nebyly závažným způsobem porušeny. Dále je možné z těchto informací vyhodnotit aktuální situaci v železničním provozu a v případě provozních odchylek je možné v reálném čase provádět regulační zásahy. Zejména se jedná o situace, kdy je narušena plynulost provozu, která vybočuje z tolerančního pásma, a řetězovitě se přenáší na ostatní prvky systému a dále situace, kdy došlo k dopravnímu kolapsu z důvodu nehod, poruch zařízení apod. Na základě výše uvedených historických informací je také možné analyzovat a plánovat kapacitu železniční sítě a modelovat optimální režimy práce železničních stanic a traťových úseků. Z tohoto důvodu byl vytvořen ucelený a sofistikovaný soubor technických prostředků, které zajišťují přístup ke všem informacím potřebných pro optimalizaci a zabezpečení procesu řízení železniční dopravní cesty. V prvé řadě bylo vytvořeno jednotné prostředí sběru a zaznamenání dat jako dílčí subsystém základního systému řízení provozu, tedy propojení a koncentrování v současnosti místně a na lokální úrovni technologicky roztříštěných provozovaných systémů, které zajišťují klíčové informace pro řízení železničního provozu. Základním podmínkou pro vytvoření „Kontrolně analytického centra pro řízení železničního provozu“ bylo posílení přenosové infrastruktury prostřednictvím prvků moderních komunikačních technologií. Prostřednictvím nových funkcionalit systému bylo zajištěno zjednodušení postupů v oblasti řízení a organizace železniční dopravní cesty, a to zejména z hlediska procesů vztažených k plánování, organizaci a způsobu provádění dohledové činnosti.

Detail

Plán

Harmonogram

2015-2016

Zahájení

2015

Vývoj během poslendího roku

Dokončeno

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Dokončen 03.09.2019