ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Konsolidace infrastruktur prostorových dat v resortu dopravy

ID PR-01
Mód Průřezové projekty (data)
Gestor projektu Ministerstvo dopravy
Stav řešení Realizace
Gestor finančního výdaje Ministerstvo dopravy
Financování Předpokládané náklady ve výši 90 mil. Kč

Popis

Základní Informace

Po organizační stránce bude opatření rozděleno na 2 fáze – studijní a implementační.
Cílem studijní fáze je navrhnout budoucí postup v konsolidaci infrastruktur prostorových dat (SDI) v resortu dopravy. Konsolidací se rozumí vytvoření funkčního propojení stávajících SDI v jednotlivých resortních organizacích MD a na MD tak, aby dohromady tvořily funkční a propojený celek, který bude agregovat prostorová data o všech druzích dopravní infrastruktury.
Účelem studijní fáze konsolidace SDI v resortu dopravy bude návrh užšího propojení systémů prostřednictvím integrační platformy tak, aby data z těchto systémů byla využitelná nejen napříč systémy resortních organizací a MD, ale také jako zdrojová data pro další systémy veřejné správy a v určených případech rovněž pro veřejnost. Předmětem studijní fáze bude zmapování a popis stávajícího stavu SDI v resortu dopravy, vč. stávajícího datového fondu vč. toku dat v resortu a přesahů k mimoresortním zdrojům dat či mimoresortním uživatelům, přehledu stávající legislativy a z ní vyplývajících povinností, dále souhrn požadavků jak na stávající systémy pro správu a nakládání s daty a nároků/požadavků na data a jejich popis, tj. souhrn potřeb a v závěru návrh dalšího postupu, který by vedl k efektivnímu a účelnému řešení z pohledu užšího propojení systémů, rozvoji datového fondu dle potřeb uživatelů a efektivnímu naplnění povinností vyplývajících ze stávající legislativy.
Předpokládaná délka studijní fáze je 15 měsíců.
Druhá fáze je určena pro implementaci opatření vyplývajících z první fáze. Je pravděpodobné, že na základě studie budou k realizaci doporučeny nové projekty.
Shrnutí výstupů první fáze projektu:
- uvedení přehledu získaných informací,
- shrnutí stávajícího stavu, vč. mapy toku prostorových dat v resortu dopravy,
- identifikace překážek, které je třeba v rámci konsolidace SDI vyřešit, variantní návrh technického řešení konsolidace SDI v resortu dopravy, vč. zdůvodnění, přehledu dopadů navrhovaného řešení na stávající systémy, zhodnocení obtížnosti dosažitelnosti řešení s ohledem na stávající stav (vč. zohlednění propojení stávajících systémů s dalšími systémy v rámci či mimo rámec organizace) a předběžného vyčíslení nákladů,
- návrh opatření/doporučení souvisejících s realizací konsolidace SDI v resortu dopravy (vč. návrhů na rozvoj datového fondu),
- na základě předložených variantních řešení zadavatel (MD) rozhodne o variantě vhodné k realizaci, kterou dodavatel podrobně rozpracuje. Podrobným rozpracováním se rozumí:
- detailní návrh technického řešení konsolidace SDI v resortu dopravy,
- návrh posloupnosti hlavních úkonů a úkolů souvisejících s konsolidací SDI v resortu dopravy,
- nároky na spolupráci resortu dopravy při přípravě a realizaci vybrané varianty.
Cílem druhé fáze projektu je konsolidovaná infrastruktura prostorových dat v resortu dopravy, forma se bude úzce odvíjet od doporučení návrhu opatření první fáze projektu. Pravděpodobným výstupem je vytvoření dopravního geoportálu, tj. jednotného přístupového místa, které bude integrovat prostorová data z oblasti dopravy i návazné služby. Pravděpodobným výstupem bude probíhající rozvoj datového fondu v souladu s požadavky uživatelských skupin, probíhající postupná úprava legislativy i nelegislativních dokumentů ve prospěch lepšího zakotvení oblasti prostorových dat a služeb nad těmito daty založených.

Detail

Projekt byl zahájen ve 12/2017, aktuálně běží, předpokládané ukončení studijní fáze: jaro 2019.

Plán

Harmonogram

4Q/2017 – 12/2020+

Zahájení

2017

Vývoj během poslendího roku

Realizace projektu

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Realizace 04.09.2019