ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Konsolidace informačních systémů pro cestující na infrastruktuře SŽDC

ID ŽD-16
Mód Železniční doprava
Gestor projektu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stav řešení Realizace
Gestor finančního výdaje Správa železniční dopravní cesty
Financování 0,800 mld. Kč

Popis

Základní Informace

Současný stav orientačního a informačního systému na nástupištích, v železničních stanicích a na zastávkách pro cestující, který slouží široké veřejnosti k orientaci v těchto prostorách, je značně chaotický a neuspořádaný. Z důvodu chybějící patřičné legislativy došlo v posledních letech k roztříštěnosti a nejednotnosti v této oblasti. V tomto období vznikaly různé druhy orientačního systému tak, jak je tvořili jednotlivé společnosti, organizace a státní instituce. Tyto systémy byly vytvářeny v nejednotném vizuálním stylu, umístění a v různých velikostech. Velmi často nebyly při realizacích dodržovány základní pohledové vzdálenosti, nejsou v souladu s obsahem dané informace a v neposlední řadě jsou i v rozporu s platnými předpisy. Elektronické informační systémy, které postupně v tomto období vznikaly, mají nejednotný rozsah pro zaznamenávání základních informací, často dochází k neúplnému zobrazení těchto informací, případně jsou často nepřehledné. V současné době existuje více předpisů a norem, jak na úrovni evropské UIC (International Union of Railways), TSI (technické specifikace pro interoperabilitu) atd., tak na úrovni národní legislativy (Informační systém veřejné části výpravních budov z roku 1989), které sice popisují základní pravidla pro zpracování a realizace výše uvedených systémů, ale nejsou často společnostmi dodržována, protože současným zvyšujícím se nárokům v železniční dopravě, ale i v ostatních druzích dopravy, nevyhovují. Nadále přetrvávají nedořešené otázky a problémy, které je nutné popsat, sjednotit a aktualizovat do jednoho nařízení a předpisu.  Je nutné unifikovat a zkvalitnit tyto systémy tak, aby orientace cestujících byla v prostorách nástupišť, železničních stanicích, zastávkách a následných společných terminálech zjednodušena a standardizována, a aby bylo dosaženo jednotnosti těchto systémů. Tím dosáhneme zjednodušení a srozumitelnosti těchto systémů pro širokou cestující veřejnost.

Detail

SŽDC v rámci dotačních programů IROP získalo cca 11 mil Kč na projekt VITAMIN (VIrtuální TAbule Manažera INfrastruktury).
Jeho cílem je vytvoření a zavedení inteligentního informačního systému pro cestující, který bude zobrazovat odjezdové a příjezdové informace pro všechny zastávky a osobní stanice s tím, že bude shromažďovat vstupní data ze všech informačních systémů Správy železniční dopravní cesty. Očekává se zvýšení přesnosti a včasnosti zpracovaných informací, což povede k zvýšené informovanosti cestujících, a to bez ohledu na stanice, ve kterých se nacházejí. Termín realizace je stanoven do 31.12.2018.
Současně SŽDC vypracovalo Směrnici č. 118 pro orientační a informační systémy, která má za úkol definovat jednotný IS na síti SŽDC.
T.č. kromě IS VITAMIN se další aktivity nepřipravují.

Plán

Harmonogram

2016 - 2020

Zahájení

2016

Vývoj během poslendího roku

Současně SŽDC vypracovalo Směrnici č. 118 pro orientační a informační systémy, která má za úkol definovat jednotný IS na síti SŽDC.

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Realizace 05.09.2019