ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Dynamické lokalizace dopravních informací v různých datových formátech pro podporu rozvoje NDIC

ID PR-16
Mód Průřezové projekty (informace)
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Příprava
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování 11,05 mil. Kč s DPH
INV. SFDI / Crocodile 3 (CEF)

Popis

Základní Informace

V praxi se kromě identifikace lokace dopravních událostí využívá kromě identifikátorů úseků v síti Global Network také TMC lokalizace založené na certifikovaných lokalizačních tabulkách. Tyto však nejsou dostupné na celé síti, ale pouze ve vybraných (definovaných) místech a řada aplikací již od tohoto způsobu kódování lokality dopravních informací upouští. Důvodem je rozšiřování datových pásem (přenos většího objemu dat není problém), příklon k zařízením vybaveným internetovou konektivitou a především pouze omezená podrobnost a závislost na lokalizačních tabulkách, které je potřeba udržovat pro správné fungování celého systému synchronizované mezi vysílačem a uživatelem. V praxi díky nepravidelným aktualizacím dochází vlivem nekompatibility lokalizačních TMC tabulek na straně vysílajících (NDIC) a uživatelů (různě stará data v řadě různých aplikací) často k degradaci dopravních informací.
Řešením jsou otevřené systémy pro popis lokace založené na algoritmech popisu místa vzhledem k topologii silniční sítě – zejm. OpenLR, který je hojně využívaný v komerčních aplikacích.
Cílem je tedy doplnění SW modulu NDIC pro provoz služby, která bude provádět překlad z některého z uvedených lokalizačních systémů do ostatních. Tak bude možné rozšířit dopravní informace poskytované prostřednictvím NDIC i dalším odběratelům o další způsoby lokalizace dopravních informací a tím přispět k větší otevřenosti a celkové efektivitě (celkové úspěšnosti přenosu) dopravních informací. Uvedená schopnost bude využitelná jak v protokolech DDR3 (datově-distribučního rozhraní NDIC), tak při předávání dopravních informací ve formátu DATEX II.
SW modul bude provádět konverze mezi těmito lokalizačními systémy na území ČR:
  1. TMC lokací definovaných lokalizačními tabulkami (využívaný v systému distribuce dopravních událostí pomocí RDS-TMC - analog FM rádio)
  2. systému otevřeného beztabulkového popisu lokace OpenLR (navigační a mezinárodní telematické systémy)
  3. identifikací lokace pomocí čísla úseku Global Network (interní a národní telematické systémy)
Protože některé lokalizační systémy jsou závislé i na verzi (a poskytovateli) mapového podkladu a verze lokalizačních tabulek, systém umožní ověřovat úspěšnost lokalizace dopravní události provedené nad konkrétní verzí mapového podkladu (v případě TMC lokací i verzí TMC tabulek) a jejich interpretaci nad jinými mapovými podklady (případně i jinými verzemi TMC tabulek). Tímto způsobem lze vyhodnocovat efektivitu šíření dopravních informací různými způsoby.
Rovněž lze do OpenLR popisu kódovat události platné v době změny datového podkladu a tím zefektivnit jejich přenos na nový datový podklad.

Detail

Zakázka vypsána a soutěžena, probíhá hodnocení zakázky.

Plán

Harmonogram

2018-2019

Zahájení

2019

Vývoj během poslendího roku

Probíhá hodnocení zakázky.

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Příprava 03.09.2019