ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Doplnění a modernizace stávajících telematických systémů

ID SD-02
Mód Silniční doprava
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Realizace
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování 750 mil. Kč s DPH, SFDI

Popis

Základní Informace

Tento projekt se týká pravidelného doplnění a modernizace stávajících telematických systémů. Především se jedná o tyto systémy:
 • Dálniční informační systém DIS-SOS je nezávislý systém tísňového volání na dálnicích a rychlostních silnicích v ČR poskytující účastníkům silniční dopravy interní spojení s operačním dispečinkem (PČR nebo HZS) a jeho prostřednictvím i se složkami údržby, zdravotnickou pomocí nebo servisem. Hlásky umožňují vytvořit digitální komunikační bázi pro dopravní informační systém DIS. Systém DIS-SOS se principiálně skládá z hlásek tísňového volání SOS, z dispečerské digitální ústředny (umístěné v řídícím centru) a z dispečerského pracoviště (umístěného na PČR nebo HZS). Hlásky jsou vyvinuty na platformě digitální komunikace a mimo uvedených funkcí se jedná o páteřní systém sběru dat, který je nutno přednostně využívat.
 • Kamerové systémy slouží pro vzdálený dohled nad stavem dopravy a zároveň jako doplňující prvek pro bližší určení meteorologické situace. Využívány jsou jak lokálně dispečery zimní údržby, tak centrálně dispečinkem NDIC. Snímky ze všech kamer jsou odesílány na web www.dopravniinfo.cz . Kamerový bod se skládá z 10m sloupu umístěného za svodidly vpravo, rozvaděče, otočné zoomovatelné kamery a IR přísvitu.
 • Meteorologické stanice jsou dvojího druhu. Jedná se buď o zařízení, která poskytují komplexní informace o teplotě vzduchu, směru a rychlosti větru, druhu a intenzitě srážek, viditelnosti, teplotě povrchu, vodním sloupci atd., přičemž tato data jsou využívána především dispečery zimní údržby, nebo se jedná o lokální hlásiče náledí v problémových lokalitách, které ovládají PDZ a varují řidiče před nebezpečnými meteorologickými jevy jako např. nebezpečí námrazy, nebo nebezpečí smyku. Oba systémy jsou modulární a je tedy možné tyto systémy budovat v různé konfiguraci. Cílem systému je zajištění potřebných meteorologických informací pro zajištění zimní údržby. Současně v kombinaci s PDZ zvyšují bezpečnost silničního provozu.
 • Automatické sčítače dopravy (ASD) se skládají z indukčních smyček ve vozovce a vyhodnocovací jednotky s klasifikátorem umístěných v rozvaděči u pozemní komunikace. ASD jsou zařízení, která nepřetržitě sčítají a klasifikují vozidla do příslušných tříd. Tato data jsou centrálně ukládána a dále zpracovávána. Cílem systému je zajištění potřebných dat o stavu dopravního proudu v dané lokalitě.
 • Informační portály – jsou umísťovány především na dálnice a rychlostní silnice z důvodu poskytování aktuálních dopravních informací účastníkům silničního provozu. Prostředkem pro to jsou zařízení pro provozní informace (ZPI) umožňující zobrazování textových informací (tři řádky textu) osazené společně s výstražnou proměnnou dopravní značkou (PDZ). Informace na ZPI a PDZ budou zobrazovány na základě vyhodnocených dopravních informací řídícího software a operátory NDIC (případně i jiným lokálním nebo regionálním dispečinkem). Komunikace mezi řídícím centrem a informačním portálem probíhá po systému DIS-SOS nebo případně po jiném datovém spoji. Zařízení jsou umísťována cca 2 – 5 km před významnými MÚK, které mají vliv na přesměrování dopravy na alternativní kapacitní komunikace v případě kalamitních situací nebo do strategických míst k informování o stavu dopravy na příslušné části PK.
 • Vysoko rychlostní vážní systém (WIM) je budován za účelem detekování pohybu přetížených nebo nesprávně zatížených vozidel po PK. Z pohledu ŘSD je tento systém využíván k statistickému získávání dat o přetížených vozidlech a v součinnosti s PČR nebo Celní správou by tento systém měl být současně využíván k penalizaci přetíženého vozidla. Systém dynamické váhy je tvořen vyhodnocovací jednotkou v rozvaděči umístěném vedle komunikace, piezoelektrickými prahy a indukčními smyčkami. Systém je doplněn o detekční kamerový systém pro rozpoznání registrační značky (RZ) s infra reflektorem. Kamery pro rozpoznání RZ jsou (často i bez vážního systému) využívány pro úsekové měření rychlosti, nejčastěji v okolí tunelových staveb. Současně je doplněna ještě jedna přehledová otočná kamera, která poskytuje celkový obraz nad daným měřícím místem. Pro potřeby následné restrikce je nutné, aby systém dokázal on-line poskytovat provázané informace o váze a RZ daného vozidla. Tato data mohou být prostřednictvím DIS-SOS nebo mobilních technologií přenesena do místa, kde probíhá případné převážení. Data pro statistické účely (bez RZ a snímků z kamer) jsou současně přenášena po těchto sítích na server v CDS ŘSD, kde jsou v definované struktuře ukládána pro následné využití.
 • Liniové řízení dopravy (LŘD) je významným telematickým prvkem směřujícím k regulaci a řízení dopravy na daném úseku komunikace pomocí zákazového a výstražného proměnného dopravního značení, který má za následek zvýšení propustnosti komunikace a bezpečnosti provozu. Základními konstrukčními prvky systému jsou detektory dopravy (indukční smyčky, mikrovlnné detektory, videodetekce a jiné) umístěné v místě řezu společně s portály s proměnným dopravním značením umístěným nad jízdním pásem (výstražné dopravní značky a zákazové dopravní značky) a po stranách jízdního pásu (zákazové dopravní značky rychlostní) a potřebný řídicí systém umístěný podél trasy a v řídícím centru. Pro potřeby zajištění efektivnějšího řízení se doplňují do těchto profilů ve vybraných místech meteorologické sondy nebo kamerový dohled. Komunikace mezi řídícím centrem a prvky systému probíhá po DIS-SOS nebo případně po jiném datovém spoji.
 • Technologická a dispečerská zařízení jsou rozvaděče, severy, datové převodníky, aktivní prvky, disková pole a jiná zařízení umístěná v rozvaděčích v technologických místnostech. Zde dochází ke zpracování a distribuci potřebných dat a informací do nadřazených systémů ŘSD (kamery, ASD, SMS, váhy a další) i k dalším složkám (lokální řídící a informační centra, IZS atd.). Spojení mezi příslušnou pozemní komunikací a technologickými zařízeními bude realizováno potřebným datovým tokem. Na pozemních komunikacích bez DIS-SOS budou přenosy z telematických zařízení přenášeny individuálně na datové servery ŘSD (viz kapitoly výše).
 • Kabely a optotrubky pro telematiku jsou ukládány převážně do středního dělícího pásu (SDP) dálnice nebo rychlostní silnice (případně ostatní směrově dělené silnice I. třídy). Pro přenosy dat jsou výhradně vyžívány optické kabely.
Pro rok 2019 se předpokládá doplnění a modernizace telematických systémů např. v následujících plánovaných akcích: Výstavba silničních meteorologických stanic – zahrnuje výstavbu cca 15-20  SMS na stávajících dálnicích a silnicích I. třídy (cca 30-50 mil. Kč)
 • Výstavba ASD (automatický sčítač dopravy) na hraničních přechodech – zahrnuje výstavbu 22 lokalit, zahájení realizace 2019 (16 mil.)
 • Modernizace dohledových tunelových systému staveb SOKP 513, 514 a ŘC Rudná – zahrnuje dokončení výměny stávajících kamerových bodů v tunelech a úpravy na dispečinku Rudná (6,5 mil.) – realizace 2018 – 2019
 • Vytvoření vysokokapacitní servisní sítě Datového centra ŘSD ČR a přístupové datové sítě lokálních pracovišť k dat. centru – realizace 2017 – 2019 (25 mil.)
 • Dopracování SW vazby ŘSTD – NDIC při ovládání ZPI – zahrnuje nastavení nové komunikace při ovládání info portálů na D0 (7,3 mil.)
 • D0 stavba 512 „D1 – Jesenice – Vestec“ systém úsekového měření rychlosti – zahrnuje doplnění úsekového měření na D0 (20 mil.)
 • Řešení provizorní optické trasy na D1 km 182 – 220 (9 mil.)
 • Optický kabel v úseku Pisárecký tunel – dálnice D1 (4,9 mil.)
 • Systém pro úsekové měření rychlosti na dálnicích (3,5 mil.) – dodávka 2. Setů pro měření rychlosti
 • Obměna UPS na lokalitách SSÚD zpracovávající telematická data (6,4 mil.)
 • Drobné investiční akce (15 mil.)

Detail

PROBÍHÁ PRŮBĚŽNÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE

Plán

Harmonogram

2016-2020

Zahájení

2016

Vývoj během poslendího roku

Probíhá průběžná příprava a realizace

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Realizace 02.09.2019